HSLF-FS 2017:54

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika

1

Gemensamma författningssamlingen

avseende hälso- och sjukvård,

socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

ISSN 2002-1054, Artikelnummer 88517054HSLF

Utgivare: Chefsjurist Pär Ödman, Socialstyrelsen

Föreskrifter

om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter

(LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika;

beslutade den 18 juli 2017.

Läkemedelsverket föreskriver med stöd av 3 § förordningen (1992:1554) om

kontroll av narkotika i fråga om verkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om för-

teckningar över narkotika1 att förteckningarna ska ha följande lydelse.

1

Senast ändrade genom HSLF-FS 2017:1.

HSLF-FS

2017:54

Utkom från trycket

den 26 juli 2017

HSLF-FS

2017:54

2

Ämne

Sv

ensk

förteckni

ng

In

tern

ation

ell

förteckni

ng

An

märkni

ng

IN

N-b

enä

m

n

in

g

A

nd

ra

v

a

n

li

gt

förekomma

nde

namn

Entydigt kemi

skt

namn

Bromazepam

7-bromo-1,3

-d

ihy

dro-5-(2

-p

yridy

l)-

2H-

1

,4-bens

o

di

azepin-2-on

IV

P IV

B

rom

azol

am

8

-b

ro

mo

-6

-f

eny

l-

1

-m

etyl

-4H-[1,2,4]tri

azol

o[

4,3-

a][1

,4]ben

sodiazepin

I–

Bromben

so

d

i-

furany

lisopropylamin

Bromo-Dragonfly

I–

Butylon

1

-(1

,3-ben

sodio

xol-5

-y

l)-

2-(mety

lamino)butan-1-on

I–

B

u

ty

rfentanyl

N-fenyl-N

-[1-(2-fenylet

yl

)piperi

d

in

-

4-

yl

]b

u

ta

n

am

id

IN

I

2C-B

4-bromo-2,5

-d

imet

oxife

nety

lamin I

P

II

Etrypta

m

in 3-(2-aminobutyl)indo

l

I

P

I

Ety

lfenidat Ety

l-2-fenyl-2-(p

ip

eridin-2-yl)aceta

t I

P

II

Etylloflaz

epat Etyl7-kloro-5

-(o-fluorofeny

l)- 2,3-dihyd

ro

-2

-

ox

o-1H-1

,4- bensodiazepin-3-karbo

xyla

t

II

N I

Et

yl

morfi

n

3-etyl

morfin

III

N

II

V

issa beredni

n

gar N

II

I

Ety

lon

1

-(1,

3

-bensod

iox

ol-5-yl)-2-(e

tylamino)propan-

1-on

IP

I

I

5F-APINACA

5F-

AKB

48

1

-(5-fluoropentyl)-N-tricyk

lo[3.

3.

1.1

3,7

]dek-1-

yl-1H-indaz

o

l-3-karbo

x

amid

IP

I

I

Fenado

xon

6-m

o

rfolino-4,

4-difen

y

l-3-hep

tano

n

II

N I

HSLF-FS

2017:54

3

MDMA

(±)-N,

α-dim

etyl-3,4

-(metylendioxy)fenetylam

in

I

P

I

MDMB-CHMICA

MMB-

CH

MINAC

A

Me

tyl

-2-

[1

-(

cyklo

h

exyl

mety

l)

-1

H-

ind

o

l-

3-

karbo

x

amid

o]-3,

3

-dimety

lbu

tano

at

IP

I

I

MDP

H

P

1

-(1,3

-b

ensodioxol-5-y

l)-2-(pyrrolidin-1-yl)

he

xan-1-on

I–

3-MEC

2

-(etylamino)-1-(3-m

et

ylfenyl)propan-1-on I

4-MEC

4-

metyletkat

inon

2-etylami

n

-1-(4-met

yl

fenyl

)-1-propanon I

P

II

Medaz

epam

7

-kloro-2,

3

-dihydro-1-mety

l-5-fenyl-1H-1

,4-

bensod

iaze

pin

IV

P IV

Metedron 1-(4-metoxif

enyl

)-2-

(m

et

y

la

m

in

o)

pr

op

an

-1

-o

n

I

Metiop

ro

pamin

MPA

N-metyl-1-(tiofen-2-yl)propan

-2

-amin I

P

II

Met

izolam 2-et

yl

-4-(2-klo

rofenyl)

-6H-ti

eno [3,2-

f][1,2,4]t

riazolo[4,3-

a]

[1,4]

I–

Pentazocin

(2R*,

6R*,

11R*)-1

,2

,3,

4

,5

,6

-h

exahydro-6,

11-

dimetyl-3-(3-mety

l-2-butenyl)-2,

6

-m

etano-3-

ben

sa

zocin-8-ol

III

P III

Pentedron

1

-feny

l-2-(mety

lamino)-pentan-1-on

I

P

II

Pentobarbita

l

5-etyl-5-(1-met

yl

but

y

l)

barbiturs

yr

a

IV

P

III

HSLF-FS

2017:54

4

Propylhexed

rin

II

Proska

lin

3

,5

-dim

etoxi-4

-propox

ifenetylamin

I

P

sil

ocin

Psil

ot

sin

3-[2-(dim

et

ylamin

o)ety

l]indol-4-ol

I

P

I

Rol

icyklidin

PH

P

PCP

Y

1-(1

-feny

lcy

klo

h

exyl)pyrrolidin

I

P

I

RTI-111

Dik

lorop

an

Met

y

l-

3-(3,4-di

k

loro

fenyl

)-8-met

yl

-8-

az

abic

yklo

[3

.2.

1]oktan-2-karbo

xyla

t

I–

S

ekbutabarbital

5

-sec

-b

uty

l-5-etylbarbitursyra

IV

P

IV

Tyba

m

at

V–

U-4770

0

3

,4

-diklo

ro

-N-[2-(dimetylamino

)

cy

kloh

exyl]-N-mety

lbe

n

sam

id

IN

I

Vinbarbital

V–

W

-18

4-kloro-N-

(1-[2-(4-nit

rofenyl

)etyl]

I

XL

R-

11

5F

-UR-1

4

4

(1-(5-flu

o

ropentyl)-1H-indol-3-yl)(2,

2

,3

,3-

te

trametylcy

klo

p

ropyl)m

etano

n

IP

I

I

Zapizolam

8

-k

lo

ro-6-(2-klorofenyl)-4H

-pyr

ido[2,3-

f][1,2,4]triazolo[4

,3

-a][1,4]diazepin

I–

HSLF-FS

2017:54

5

Dessa föreskrifter träder i kraft den 28 juli 2017 i fråga om ämnena bromazo-

lam, proskalin, RTI-111 (dikloropan), butyrfentanyl samt U-47700 och i öv-

rigt den 18 oktober 2017.

Läkemedelsverket

CATARINA ANDERSSON FORSMAN

Ulrika Boström

Elanders Sverige AB, 2017

HSLF-FS kan laddas ner via Läkemedelsverket.

Webb: www.lakemedelsverket.se

Författningen kan beställas via:

Wolters Kluwer

106 47 Stockholm

Telefon: 08-598 191 90 Fax: 08-598 191 91

E-post: kundservice@wolterskluwer.se

Webb: wolterskluwer.se/offentligapublikationer