HSLF-FS 2017:64

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika

1

Gemensamma författningssamlingen

avseende hälso- och sjukvård,

socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

ISSN 2002-1054, Artikelnummer 88517064HSLF

Utgivare: Chefsjurist Pär Ödman, Socialstyrelsen

Föreskrifter

om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter

(LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika;

beslutade den 30 oktober 2017.

Läkemedelsverket föreskriver med stöd av 3 § förordningen (1992:1554) om

kontroll av narkotika i fråga om verkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om för-

teckningar över narkotika1 att förteckningarna ska ha följande lydelse.

1

Senast ändrade genom HSLF-FS 2017:54.

HSLF-FS

2017:64

Utkom från trycket

den 7 november 2017

HSLF-FS

2017:64

2

Ämne

Svensk

förteckn

ing

Internat

ionell

förteckning

An

mär

kni

ng

INN-benämning

A

ndra vanligt före-

kommande namn

Entydigt

kemis

k

t namn

– –

– – – –

– – –

– – – –

– – –

– – – –

– – –

– – – –

– – –

– – – –

– – –

– – –

– – – –

– – –

– – – –

– – –

– – – –

– – –

– – –

– – –

– – – –

– – –

– – – –

– –

Nordaze

pam

7

-kloro-1,3-dihydro-5-fenyl-2H-1,4-

bensodiazepin-2-on

IV

P IV

Norfludiazepam

5-(2-fluorofe

nyl)-7-kloro

-1,3-dihydro-2H-1,4-

bensodiazepin-2-on

IV

Norkodein

N-demetylkodein

III

N II

Vissa

beredningar

N I

II

– –

– – – –

– – –

– – – –

– – –

– – – –

– – –

– – – –

– – –

– – – –

– – –

– – –

– – – –

– – –

– – – –

– – –

– – – –

– – –

– – –

– – –

– – – –

– – –

– – – –

– –

Tetrazepam

7-kloro-5-(1-cyklohexen-1-y

l)-1,3-dihydro-1-

metyl-2H-1,4- bensodiazepin-2-on

IV

P IV

Tiafentanil

M

etyl-4-[fenyl(m

etoxiacetyl)amino]-1-[2-(2-

tienyl)etyl]piperidin-4-karboxylat

II

Tiletamin

2

-(etylamino)-2-(ti

ofen-2-yl)cyklonhexan-1-on

IV

– –

– – – –

– – –

– – – –

– – –

– – – –

– – –

– – – –

– – –

– – – –

– – –

– – –

– – – –

– – –

– – – –

– – –

– – – –

– – –

– – –

– – –

– – – –

– – –

– – – –

– –

HSLF-FS

2017:64

3

Dessa föreskrifter träder i kraft den 14 november 2017.

Läkemedelsverket

CATARINA ANDERSSON FORSMAN

Linda Melkersson

Elanders Sverige AB, 2017

HSLF-FS kan laddas ner via Läkemedelsverket.

Webb: www.lakemedelsverket.se

Författningen kan beställas via:

Wolters Kluwer

106 47 Stockholm

Telefon: 08-598 191 90 Fax: 08-598 191 91

E-post: kundservice@wolterskluwer.se

Webb: wolterskluwer.se/offentligapublikationer