HSLF-FS 2017:68

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika

1

Gemensamma författningssamlingen

avseende hälso- och sjukvård,

socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

ISSN 2002-1054, Artikelnummer 88517068HSLF

Utgivare: Chefsjurist Pär Ödman, Socialstyrelsen

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter

(LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika;

beslutade den 27 november 2017.

Läkemedelsverket föreskriver med stöd av 3 § förordningen (1992:1554) om

kontroll av narkotika i fråga om verkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om för-

teckningar över narkotika1 att förteckningarna ska ha följande lydelse.

1

Senast ändrade genom HSLF-FS 2017:64.

HSLF-FS

2017:68

Utkom från trycket

den 4 december 2017

HSLF-FS

2017:68

2

Ämne

Svensk

förteckning

Internationell

förteckning

Anmärkning

INN-benämning

A

ndra vanligt före-

kommande namn

En

tydi

gt

kemi

sk

t n

a

mn

– – – –

– – – – –

– – – – – –

– – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – – –

– – – – – –

– – – –

– –

– – – – –

– – – – – –

– – – –

Akrylfentanyl

N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-

yl]-2-propenamid

I–

ALD-52

1-acetyl-N,N-dietyl-6-metyl-9,10-

didehydroergolin-8-karboxamid

I–

α-3-acetoxy-6-dimetylamino- 4,4-

difenylheptan

II

N I

– – – –

– – – – –

– – – – – –

– – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – – –

– – – – – –

– – – –

– –

– – – – –

– – – – – –

– – – –

Cyklobarbital

5-(1-cykohexen-1-yl

)-5-etylbarbitursyra

IV

P III

Cyklopropylfentanyl

N-fenyl-N-[1-

(2-fenyletyl)piperidin-4-

yl]cyklopropankarboxamid

I–

Delorazepam

7

-kloro-5-(o-klorofenyl)-1,3-dihydro-

2H-1,4-bensodiazepin-2-on

IV

P IV

– – – –

– – – – –

– – – – – –

– – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – – –

– – – – – –

– – – –

– –

– – – – –

– – – – – –

– – – –

Estazolam

8-kloro-6-fenyl-4H-s-triazolo[4,3-

a][1,4]bensodiazepin

IV

P IV

ETH-LAD

N,N,6-trietyl-

9,10-didehydroergolin-8-

karboxamid

I–

HSLF-FS

2017:68

3

Eticyklidin

PCE

N

-etyl-1-fenylcyklohexylamin

I

P

I

– – – – – –

– – – – – –

– – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – – –

– – – – – –

– – – – –

– – – – –

– – – – – –

– – – – –

3-fluorofenmetrazin

3-FPM

2-(3-fluorofenyl)-3-metylmorfolin

I

4-fluoroisobutyrfentanyl

4F-iBF

N-[1-(

2-fenyl

etyl

)piper

idin-

4

-

yl]-N-(4-fluorofenyl

)-2-metylpropana

mid

I–

4-fluorometylfenidat

4F-MPH

Met

y

l-2-

(4-f

luorofe

n

yl

)-

2-

(piper

idi

n

-2-

yl)acetat

I–

– – – – – –

– – – – – –

– – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – – –

– – – – – –

– – – – –

– – – – –

– – – – – –

– – – – –

Metoxetamin

MXE

2-(etylamino)-2-(3

-

metoxifenyl)cyklohexanon

IP

I

Metoxiacetylfentanyl

N-fenyl-N-[

1-(2-fenyletyl)piperidin-4-

yl]-2-metoxiacetamid

I–

3-metoximetkatin

on

1-(3-metoxife

ny

l)-2-

(metylamino)propan-1-on

I–

– – – – – –

– – – – – –

– – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – – –

– – – – – –

– – – – –

– – – – –

– – – – – –

– – – – –

Tetrahydrocannabinoler Följande

isomerer och dess stereoisomer

7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimetyl-3-

penty

l-6H-dibenso[b,d]pyran-1-ol

IP

I

(9R,10aR)-8,9,10,10a-tetrahydro-

6,6,9-trimetyl-3-pentyl-6H-

dib

en

so[b,d]py-ran-1-ol

HSLF-FS

2017:68

4

(6aR,9R,10aR)-6a,9,10,10a-

tetrahydro-6,6,9-trimetyl-3-pentyl-6H-

dib

en

so[b,d]pyran-1-ol

(6aR,10aR)-6a,7,10,10a-tetrahydro-

6,6,9-trimetyl-3-pentyl-6H-

dib

en

so[b,d]pyran-1-ol

6a,7,8,9-tetra

h

y

d

ro-6,6,9-trimetyl-3-

penty

l-6H-dibenso[b,d]pyran-1-ol

(6aR,10aR)-6a,7,8,9,10,10a-

hexahydro-6,6-dimetyl-9-metylen-3-

penty

l-6H-dibenso[b,d]pyran-1-ol

Tetrahydrofuranfe

ntanyl

THF-F

N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-

yl]tetrahydrofuran-2-karboxamid

I–

Tetrazepam

7-kloro-5-(1-cyklo

he

x

en-1-yl)-1,3-

dih

ydro-1-metyl-2H-1,4-

bensodiazepin-2

-on

IV

P IV

– – – – – –

– – – – – –

– – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – – –

– – – – – –

– – – – –

– – – – –

– – – – – –

– – – – –

HSLF-FS

2017:68

5

Dessa föreskrifter träder i kraft den 12 december 2017.

Läkemedelsverket

CATARINA ANDERSSON FORSMAN

Joakim Brandberg

Elanders Sverige AB, 2017

HSLF-FS kan laddas ner via Läkemedelsverket.

Webb: www.lakemedelsverket.se

Författningen kan beställas via:

Wolters Kluwer

106 47 Stockholm

Telefon: 08-598 191 90 Fax: 08-598 191 91

E-post: kundservice@wolterskluwer.se

Webb: wolterskluwer.se/offentligapublikationer