HSLF-FS 2017:74

Läkemedelsverkets föreskrifter om begränsningar av förordnande och utlämnande av vissa läkemedel

1

Gemensamma författningssamlingen

avseende hälso- och sjukvård,

socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

ISSN 2002-1054, Artikelnummer 88517074HSLF

Utgivare: Chefsjurist Pär Ödman, Socialstyrelsen

Läkemedelsverkets föreskrifter

om begränsningar av förordnande och utlämnande av

vissa läkemedel;

beslutade den 11 december 2017.

Läkemedelsverket föreskriver följande med stöd av 9 kap. 9 och 11 §§ läke-

medelsförordningen (2015:458) samt 11 § förordningen (1992:1554) om

kontroll av narkotika.

Narkotiska läkemedel som är godkända för behandling av

ADHD

1 §

Ett läkemedel som innehåller narkotika enligt Läkemedelsverkets före-

skrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika och som godkänts

för behandling av ”Attention Deficit Hyperactivity Disorder” (ADHD) får

lämnas ut från apotek endast om det förordnats av läkare med specialistkom-

petens i barn- och ungdomspsykiatri, psykiatri, rättspsykiatri, neurologi eller

barn- och ungdomsneurologi med habilitering.

Narkotiska läkemedel som är godkända för behandling av

opioidberoende

2 §

Ett läkemedel som innehåller narkotika enligt Läkemedelsverkets före-

skrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika och som godkänts

för behandling av opioidberoende får lämnas ut från apotek endast om det

förordnats av läkare med specialistkompetens i psykiatri, beroendemedicin

eller smärtlindring och som är verksam vid en vårdgivare som bedriver sådan

verksamhet som erbjuder läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoen-

de.

Behandlingsverksamheten ska omfattas av Socialstyrelsens föreskrifter

och allmänna råd (HSLF-FS 2016:1) om läkemedelsassisterad behandling vid

opioidberoende och vara anmäld till Inspektionen för vård och omsorg i en-

lighet med de föreskrifterna.

Om läkemedlet förordnas för en annan indikation än opioidberoende, men

som också är godkänd för läkemedlet, gäller inte begränsningarna i första och

andra stycket.

HSLF-FS

2017:74

Utkom från trycket

den 18 december 2017

HSLF-FS

2017:74

2

Godkända läkemedel som innehåller isotretinoin

3 §

Ett godkänt läkemedel som innehåller isotretinoin får lämnas ut från

apotek endast om det har förordnats av en läkare med specialistkompetens i

hud- och könssjukdomar.

Godkända läkemedel som innehåller mifepriston

4 §

Av abortlagen (1974:595) framgår att abort ska ske på allmänt sjukhus

eller på annan sjukvårdsinrättning som Inspektionen för vård och omsorg har

godkänt. Ett godkänt läkemedel som innehåller mifepriston får lämnas ut från

apotek endast till en sådan vårdinrättning. Den förordnande läkaren ska vara

verksam vid den vårdinrättningen.

Läkemedlet får alltså inte lämnas ut från ett apotek till en enskild patient.

Rekvisition till sluten vård eller kriminalvård

5 §

Bestämmelserna i 1–3 §§ hindrar inte att en läkare rekvirerar läkemed-

let till sluten vård eller kriminalvård om det krävs för att intagna patienter,

som redan är under behandling, ska ha fortsatt tillgång till läkemedlet.

Dispens

6 §

Läkemedelsverket kan om det finns särskilda skäl besluta om undantag

(dispens) från bestämmelserna i dessa föreskrifter.

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 februari 2018.

2. Genom föreskrifterna upphävs

a) Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1992:4) om förordnande av viss

farmacevtisk specialitet,

b) Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2002:7) om förordnande av

narkotikaklassade läkemedel för behandling av ADHD hos barn och ung-

domar,

c) Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2004:15) om förordnande och

utlämnande av narkotiska läkemedel för behandling av opioidberoende och

d) Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2013:9) om förordnande och ut-

lämnande av läkemedel som innehåller isotretinoin.

Läkemedelsverket

CATARINA ANDERSSON FORSMAN

Joakim Brandberg

Elanders Sverige AB, 2017

HSLF-FS kan laddas ner via Läkemedelsverket.

Webb: www.lakemedelsverket.se

Författningen kan beställas via:

Wolters Kluwer

106 47 Stockholm

Telefon: 08-598 191 90 Fax: 08-598 191 91

E-post: kundservice@wolterskluwer.se

Webb: wolterskluwer.se/offentligapublikationer