HSLF-FS 2018:12

Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (HSLF-FS 2015:30) om socialnämndernas skyldighet att lämna statistiska uppgifter om ekonomiskt bistånd

HSLF-FS

2018:12

Utkom från trycket

den 4 maj 2018

Gemensamma författningssamlingen

avseende hälso- och sjukvård,

socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

ISSN 2002-1054, Artikelnummer 2018-4-17

Utgivare: Chefsjurist Pär Ödman, Socialstyrelsen

Socialstyrelsens föreskrifter

om ändring i föreskrifterna (HSLF-FS 2015:30) om

socialnämndernas skyldighet att lämna statistiska

uppgifter om ekonomiskt bistånd;

beslutade den 11 april 2018.

Socialstyrelsen föreskriver med stöd av 4 § förordningen (1981:1370)

om skyldighet för socialnämnderna att lämna statistiska uppgifter att

7 § Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2015:30) om socialnämn-

dernas skyldighet att lämna statistiska uppgifter om ekonomiskt bi-

stånd ska ha följande lydelse.

Föreskrifterna är utarbetade efter samråd med Sveriges Kommuner

och Landsting.

7 § Uppgifterna i 3–5 §§ ska lämnas till Socialstyrelsen genom myn-

dighetens elektroniska tjänster för filöverföring.

Denna författning träder i kraft den 1 juni 2018.

Socialstyrelsen

OLIVIA WIGZELL

Marie Zernig

HSLF-FS

2018:12

2

HSLF-FS kan laddas ned eller beställas via

Socialstyrelsens publikationsservice

webb: www.socialstyrelsen.se/publikationer

e-post: publikationsservice@socialstyrelsen.se

Åtta45 tryckeri AB, Stockholm, 2018