HSLF-FS 2018:3

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2016:34) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit

1

Gemensamma författningssamlingen

avseende hälso- och sjukvård,

socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

ISSN 2002-1054, Artikelnummer 88518003HSLF

Utgivare: Chefsjurist Pär Ödman, Socialstyrelsen

Föreskrifter

om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter

(HSLF-FS 2016:34) om förordnande och utlämnande av

läkemedel och teknisk sprit;

beslutade den 22 februari 2018.

Läkemedelsverket föreskriver med stöd av 9 kap. 9 § 2 läkemedelsförord-

ningen (2015:458) i fråga om verkets föreskrifter (HSLF-FS 2016:34) om

förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit att det i föreskrif-

terna ska införas en ny paragraf, 3 kap. 3 a §, av följande lydelse.

3 kap.

3 a §

Förskrivare får till patient som genom missbruk eller beroende löper

risk att överdosera opioidpreparat lämna ut läkemedel som innehåller

naloxon och som enligt sitt godkännande kan administreras av annan än

hälso- och sjukvårdspersonal. Ett sådant utlämnande förutsätter att förskriva-

ren har behörighet att förordna läkemedlet och att patienten kan erbjudas

behandling mot missbruk eller beroende.

Vid utlämnandet ska förskrivaren säkerställa att nödvändig utbildning av-

seende åtgärder som behöver vidtas vid en överdos, inkluderande administre-

ring av läkemedlet, har genomförts.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 15 mars 2018.

Läkemedelsverket

CATARINA ANDERSSON FORSMAN

Kenneth Nordback

HSLF-FS

2018:3

Utkom från trycket

den 1 mars 2018

Elanders Sverige AB, 2018

HSLF-FS kan laddas ner via Läkemedelsverket.

Webb: www.lakemedelsverket.se

Författningen kan beställas via:

Norstedts Juridik

106 47 Stockholm

Telefon: 08-598 191 90 Fax: 08-598 191 91

E-post: kundservice@nj.se

Internet: www.nj.se/offentligapublikationer