HSLF-FS 2018:32

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika

1

Gemensamma författningssamlingen

avseende hälso- och sjukvård,

socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

ISSN 2002-1054, Artikelnummer 88518032HSLF

Utgivare: Chefsjurist Pär Ödman, Socialstyrelsen

Föreskrifter

om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter

(LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika;

beslutade den 14 juni 2018.

Läkemedelsverket föreskriver med stöd av 3 § förordningen (1992:1554) om

kontroll av narkotika i fråga om verkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om för-

teckningar över narkotika1 att förteckningarna ska ha följande lydelse.

1

Senast ändrade genom HSLF-FS 2018:9.

HSLF-FS

2018:32

Utkom från trycket

den 27 juni 2018

HSLF-FS

2018:32

2

Ämne

Svensk

förteckn

ing

Internatio-

nell förteck-

ning

Anmärkni

ng

INN-benämning

A

ndra vanligt

förekommande nam

n

Entydigt kemis

k

t namn

– – – – – –

– – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – – –

– – – – – –

– – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – – –

– – – – – –

– –

– – – –

– – – – –

– – – – – –

– –

AH-7921

3,4-dikloro-N-[[1-

(dimetylamino)cyklohexyl]metyl]bensamid

IN

I

Akrylfentanyl

N-fenyl-N-[1-(2-f

enyletyl)piperidin-4-yl]-2-

propenamid

IN

I

ALD-52

1-acetyl-N,N-dietyl-6-metyl-9,10-

didehydroe

rgolin-8-karboxamid

I–

– – – – – –

– – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – – –

– – – – – –

– – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – – –

– – – – – –

– –

– – – –

– – – – –

– – – – – –

– –

Flefedron

1

-(4-fluorfenyl)-2

-(metylamino)propan-1-on

I

Flualprazolam

6

-(2-fluorofe

nyl)-8-kloro-1-metyl-4H-

[1,2,4]tria

zolo[4,3-a

][1,4]benso

d

iazepin

I–

Flubromazepam

7-bromo-5-(2-fl

uo

rofenyl)-1,3-dihydro-2H-

1,4-bensodiazepin-2-on

I–

– – – – – –

– – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – – –

– – – – – –

– – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – – –

– – – – – –

– –

– – – –

– – – – –

– – – – – –

– –

3-fluoroamfetamin

1-(3-fl

uorofenyl)propan-2-amin

I

3-fluoroetamfetamin

3-FEA

N-etyl-1-(3-fluorofe

nyl)propan-2-amin

I

HSLF-FS

2018:32

3

3-fluorofenmetrazin

3-FPM

2-(3-fluorofenyl)-3-metylmorfolin

I

– – – – – –

– – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – – –

– – – – – –

– – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – – –

– – – – – –

– –

– – – –

– – – – –

– – – – – –

– –

Folkodin

M

orfolinyletylmorfin

III

N

II

Vissa bere

d

-

ningar

N III

Furanylfentanyl

Fu-F

N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]

furan-2-karboxamid

IN

I

Furetidin

1-(2-tetrahydr

ofurfuryloxyetyl)-4-

fenylpiperidin-4-karboxylsyraetylester

II

N I

– – – – – –

– – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – – –

– – – – – –

– – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – – –

– – – – – –

– –

– – – –

– – – – –

– – – – – –

– –

3-fluorofenmetrazin

3-FPM

2-(3-fluorofenyl)-3-metylmorfolin

I

4-fluoroisobutyrfentanyl

4F-iBF

N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]-N-(4-

fluorofenyl)-2-metylpropanamid

IN

I

4-fluorometylfenidat

4F-MPH

Mety

l-2-(4-fluorofenyl)-2-(piperidin-2-

yl)acetat

I–

– – – – – –

– – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – – –

– – – – – –

– – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – – –

– – – – – –

– –

– – – –

– – – – –

– – – – – –

– –

3-hydroxifenazepam

7-bromo-3-

hydroxi-5-(2-klorofenyl)-1,3-

dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on

IV

HSLF-FS

2018:32

4

3-hydroxifencyklidin

3-HO-PCP

3-[1-(piperidin-1-

yl)cyklohexyl]fenol

I

_

Hydroxipetidin

4

-m-hydroxife

nyl-1-metylpiperidin-4-

karboxylsyraety

lester

II

N I

– – – – – –

– – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – – –

– – – – – –

– – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – – –

– – – – – –

– –

– – – –

– – – – –

– – – – – –

– –

Kamazepam

7-klo

ro-1,3-dihydro-3-hydroxi-1-metyl-5-

fenyl-2H-1,4-bensodiaz

epin-2-o

ndimetyl-

karbam

at (es

ter)

IV

P IV

Karfent

anil

II

N I+IV

Karisoprodol

IV

– – – – – –

– – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – – –

– – – – – –

– – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – – –

– – – – – –

– –

– – – –

– – – – –

– – – – – –

– –

Metoxiacetylfentanyl

N-fenyl-N-[1-

(2-f

enylet

yl)piperi

d

in-4-

y

l]-

2

-

metoxiacetamid

I–

3-metoxieticyklidin

3-MeO-PCE

N-etyl-1-(3-metox

ifenyl)cyklohexan-1-amin

I

3-metoximetkatinon

1-(3-metoxi

fenyl)-2-(metylamino)propan-1-

on

I–

– – – – – –

– – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – – –

– – – – – –

– – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – – –

– – – – – –

– –

– – – –

– – – – –

– – – – – –

– –

Nitrazepam

1,3-dihydro-7-

nitro-5-fenyl-2H-1,4-

bensodiaz

epin-2-o

n

IV

P IV

HSLF-FS

2018:32

5

Nitrazolam

6-fenyl-1-metyl

-8-nitro-4H-[1,2,4]triazolo

[4,3-a][1,4]bensodiazepin

I–

N,N-dipropyltryptamin

3-[2-(

dipropylamino)etyl]indol

I

– – – – – –

– – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – – –

– – – – – –

– – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – – –

– – – – – –

– –

– – – –

– – – – –

– – – – – –

– –

Norpipanon

4,4-difenyl-6-piperidino-3-hexanon

II

N I

Ocfe

ntanyl

N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]-N-

(2-fluorofenyl)-2-metoxiacetamid

IN

I

O-desmetyltramadol

OD

T

I–

– – – – – –

– – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – – –

– – – – – –

– – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – – –

– – – – – –

– –

– – – –

– – – – –

– – – – – –

– –

HSLF-FS

2018:32

6

Tetrahydrocannabinoler

Följande isomerer och dess

stereoiso

m

er 7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trime-

tyl-3-pentyl-6H-dibenso[b,d]pyran-1-ol

(9R,10aR)-8,9,10,10a-tetrahydro-6,6,9-trime-

tyl-3-pentyl-6H-dibenso[b,d]py-ran-1-ol

(6aR,9R,10aR)-6a,9,10,10a-tetrahydro-6,6,9-

trimetyl-3-pentyl-6H- dib

enso[b,d]pyran-1-ol

(6aR,10aR)-6a,7,10,10a-tetrahydro-

6,6,9-trimetyl-3-pentyl-6H-dibenso[b,d]

pyran-1-ol 6a,7,8,9-tetrahydro-6,6,9-trimetyl-

3-pentyl-6H-dibenso[b,d]pyran-1-ol

(6aR,10aR)-6a,7,8,9,10,10a- hexahydro-6,6-

dimetyl-9-metylen-3-pentyl-6H-di-

benso[b,d]p

y

ran-1-ol

IP

I

Tetrahydrofuranfentanyl

THF-F

N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-

yl]tetrahydrofuran-2-karboxamid

IN

I

Tetrazepam

7

-klo

ro-5-(1-cyklohexen-1-yl)-1,3-

dihydro-1-metyl-2H-1,4- bensodiazepin-2-on

IV

P IV

– – – – – –

– – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – – –

– – – – – –

– – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – – –

– – – – – –

– –

– – – –

– – – – –

– – – – – –

– –

HSLF-FS

2018:32

7

Dessa föreskrifter träder i kraft den 26 juni 2018.

Läkemedelsverket

JOAKIM BRANDBERG

Lizette Jorlin

Elanders Sverige AB, 2018

HSLF-FS kan laddas ner via Läkemedelsverket.

Webb: www.lakemedelsverket.se

Författningen kan beställas via:

Norstedts Juridik

106 47 Stockholm

Telefon: 08-598 191 90 Fax: 08-598 191 91

E-post: kundservice@nj.se

Internet: www.nj.se/offentligapublikationer