HSLF-FS 2018:66

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2016:34) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit

1

Gemensamma författningssamlingen

avseende hälso- och sjukvård,

socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

ISSN 2002-1054, Artikelnummer 88518066HSLF

Utgivare: Chefsjurist Pär Ödman, Socialstyrelsen

Föreskrifter

om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter

(HSLF-FS 2016:34) om förordnande och

utlämnande av läkemedel och teknisk sprit;

beslutade den 29 november 2018.

Läkemedelsverket föreskriver med stöd av 9 kap. 9 § 2, 11 och 12 §§ läke-

medelsförordningen (2015:458) i fråga om verkets föreskrifter (HSLF-FS

2016:34) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit

dels att nuvarande 8 kap. 29 § 7 och 8 ska betecknas 8 kap. 29 § 8 och 9,

dels att 8 kap. 29 ska ha följande ha följande lydelse.

8 kap.

29 §

En verifikation ska upprättas över varje mot recept utlämnat läkemedel

eller utlämnad teknisk sprit. Verifikationen ska innehålla uppgifter enligt 1–3

när dessa framgår av receptet och uppgifter enligt 4–7 ska anges i förekom-

mande fall. Verifikationen ska innehålla uppgifter enligt 8 och 9.

1. Patientens namn och personnummer eller om personnummer saknas

födelsedatum. Vid utlämnande mot recept för djur: djurägarens namn, djurets

identitet och djurslag.

2. Vad som förskrivits och de på receptet angivna anvisningarna om an-

vändning.

3. Uppgifter om förskrivaren.

4. Uppgift om att receptet avser upprepade utlämnanden.

5. I de fall annat läkemedel än det förskrivna lämnas ut; det utlämnade

läkemedlet samt anvisningar om dess användning.

6. Uppgift om vidtagen identitetskontroll.

6a. Uppgift om att läkemedlet lämnas ut genom apoteksombud och vilket

apoteksombud.

7. Uppgift om läkemedlets unika identitetsbeteckning, i de fall öppenvårds-

apoteket utför kontroll och avaktivering enligt artikel 25.1 i kommissionens

delegerade förordning (EU) 2016/161.

8. Den farmaceut som ansvarat för färdigställandet och i förekommande

fall annan person som deltagit i expeditionen. Av uppgifterna ska det framgå

vilka moment respektive person har utfört.

9. Datum och tidpunkt för utlämnandet.

HSLF-FS

2018:66

Utkom från trycket

den 12 december 2018

HSLF-FS

2018:66

2

Elanders Sverige AB, 2018

HSLF-FS kan laddas ner via Läkemedelsverket.

Webb: www.lakemedelsverket.se

Författningen kan beställas via:

Norstedts Juridik

106 47 Stockholm

Telefon: 08-598 191 90 Fax: 08-598 191 91

E-post: kundservice@nj.se

Internet: www.nj.se/offentligapublikationer

Om receptet behålls på öppenvårdsapoteket kan det utgöra en verifikation

över utlämnandet under förutsättning att receptet innehåller uppgifter enligt

första stycket.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 december 2019.

Läkemedelsverket

NILS GUNNAR BILLINGER

Joakim Brandberg