HSLF-FS 2019:16

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika

1

Gemensamma författningssamlingen

avseende hälso- och sjukvård,

socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

ISSN 2002-1054, Artikelnummer 885190XXHSLF

Utgivare: Chefsjurist Pär Ödman, Socialstyrelsen

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter

(LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika;

beslutade den 11 juni 2019.

Läkemedelsverket föreskriver med stöd av 3 § förordningen (1992:1554) om

kontroll av narkotika i fråga om verkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om för-

teckningar över narkotika1 att förteckningarna ska ha följande lydelse.

1

Senast ändrade genom HSLF-FS 2019:7

HSLF-FS

2019:16

Utkom från trycket

den 19 juni 2019

HSLF-FS

2019:16

2

Ämne

Svensk

förteckn

ing

Int

ernat

ionell

förteckni

n

g

Anmärkni

ng

INN-benämning

A

ndra vanligt

förekommande nam

n

Specifik

kemisk beteckn

ing

– – –

– – – – – –

– – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – –

4,4’-dimetylaminorex

Para-m

etyl

-4-

met

y

lam

inorex

4,4’-DMAR

2-a

m

ino-4-metyl-5

-(4-met

ylfeny

l)

-2-

o

xa

zolin

I

P

I

I

Dimetylon

1

-(1,3-bensodioxol-5-yl)-2-

(dimetylamino)propan-1-on

I–

Dimetyltiambuten

3-dimetylamino-

1,1-di(2’-tienyl)-1-buten

II

N I

– – –

– – – – – –

– – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – –

Dioxafetylbutyrat

Etyl-4-mor

folino-2,2-difenylbutyrat

II

N I

Dipentylon

1-(1,3-bensodioxol-5-yl)-2-

(dimetylamino)pentan-1-on

I–

Dipip

ano

n

4,4-difenyl-6-piperidin-3-heptanon

II

N I

DIPT

N-[2-(1H-indol-3-y

l)etyl]-N-(propan-2-

yl)propan-2-amin

I–

DMA

(±)-2,5-dimetoxi-

α

-metylfenetylamin

I

P I

– – –

– – – – – –

– – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – –

HSLF-FS

2019:16

3

– – –

– – – – – –

– – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – –

Hexobarbital

V–

4

-H

O

-D

IP

T

3

-(2-[

d

i(pr

opa

n-2

-yl)a

mino]

etyl)-

1H-ind

ol-4

-ol

I

5-HO-DMT

3-[2-(dimetylamino)etyl]-1H-indol-5-ol

I

4-HO-MET

3-[2-[etyl(metyl)a

mino]etyl]-1H-indol-4-ol

I

– – – – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – –

– – – – – – –

5-MeO-DALT

N-allyl-N-[2-(5-

metoxi-1H-indol-3-yl)etyl]-

prop-2-en-1-amin

I–

5-MeO-DET

N

,N-dietyl-2-(5-metoxi-1H-indol-3-

yl)etanamin

I–

2-MeO-difenidin

1

-[2-fenyl-1-(2

-metoxifenyl)etyl]piperidin

I

5-MeO-MALT

N-[2-(5-metoxi

-1H-i

n

dol

-3-yl

)et

yl]-

N-

met

y

lprop-

2-en-1-a

min

I–

5-MeO-MIPT

N-[2-(5-metoxi

-1H-i

n

dol

-3-yl

)et

yl]-

N-

metylpropan-2-amin

I–

5

-M

eO

-NI

P

T

N-[2

-(

5-metoxi-1H-

in

dol-3-

yl)etyl]pr

opan

-2-

amin

I–

3-MeO-PCP

1

-[1-(3- metoxifenyl)c

yk

lohexyl]piperidin

I

– – – – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – –

– – – – – – –

HSLF-FS

2019:16

4

– – – – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – –

– – – – – – –

3-metoximetkatinon

1

-(

3

-m

et

o

x

if

en

y

l)-

2

-(metylamino)pr

opan-

1

-on

I

2-metyl-AP-237

1-[4-(3-fenylprop-2-en-1-yl)-2-

met

y

lpi

p

erazin-

1

-yl]

butan-1-

o

n

I–

4-metylaminorex

(±)-cis-2-amino-

4-metyl-5-fenyl-2-oxazolin

I

P I

– – – – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – –

– – – – – – –

Midazolam

8-klo

ro-6-(o-fluorofenyl)-1-metyl-4H-

imidazo[1,5- a][1,4]b

ensodiazepin

IV

P IV

MIPT

N-[2-(1H-indol-3-yl)

etyl]-N-metylpropan-2-

amin

I–

Mitragynin

M

ety

l(E)-2-[(2S

,3S,12bS)-3-etyl-8-metoxi-

1,2,3,4,6,7,12,12b- oktahydroindol[2,3-

a]quinolizin-2-yl]- 3-metoxiprop-2-enoat

I–

– – – – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – –

– – – – – – –

HSLF-FS

2019:16

5

Dessa föreskrifter träder i kraft den 2 juli 2019.

Läkemedelsverket

NILS GUNNAR BILLINGER

Joakim Brandberg

Elanders Sverige AB, 2019

HSLF-FS kan laddas ner via Läkemedelsverket.

Webb: www.lakemedelsverket.se

Författningen kan beställas via:

Norstedts Juridik

106 47 Stockholm

Telefon: 08-598 191 90

E-post: kundservice@nj.se

Internet: www.nj.se/offentligapublikationer

SV

AN

ENMÄRKE

T

Trycksak

3041 0123