HSLF-FS 2019:5

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika

1

Gemensamma författningssamlingen

avseende hälso- och sjukvård,

socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

ISSN 2002-1054, Artikelnummer 88519005HSLF

Utgivare: Chefsjurist Pär Ödman, Socialstyrelsen

Föreskrifter

om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter

(LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika;

beslutade den 8 mars 2019.

Läkemedelsverket föreskriver med stöd av 3 § förordningen (1992:1554) om

kontroll av narkotika i fråga om verkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om för-

teckningar över narkotika1 att förteckningarna ska ha följande lydelse.

NARKOTIKAFÖRTECKNINGAR

Narkotikaförteckningarna består av de svenska förteckningarna I–V, som har

följande indelning.

− Förteckning I omfattar ämnen, växtmaterial och svampar som normalt inte

har medicinsk användning.

− Förteckning II–IV omfattar ämnen, växtmaterial och svampar med medi-

cinsk användning.

− Förteckning V omfattar vissa nationellt narkotikaförklarade ämnen där det

inte behövs tillstånd vid varje enskilt införsel- respektive utförseltillfälle

enligt 4 § förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika.

Under rubriken ”Internationell förteckning” anges om ämnet är narkotika

enligt 1961 års allmänna narkotikakonvention2 (N I–N IV) eller enligt 1971

års psykotropkonvention3 (P I–P IV).

Ämnenas, växtmaterialens och svamparnas namn är inte uttömmande

angivna, även andra benämningar kan förekomma.

Med narkotika avses även

1. salter av ämnen i narkotikaförteckningarna,

2. estrar och etrar av ämnen angivna med N I i narkotikaförteckningarna och

salter av dessa etrar och estrar,

1

Senast ändrade genom HSLF-FS 2019:1.

2

SÖ 1964:59 Konvention ersättande äldre konventioner rörande narkotika, New York

den 30 mars 1961, ändrad genom SÖ 1972:41 Protokoll rörande ändringar i 1961 års

konvention ersättande äldre konventioner rörande narkotika, Genève den 25 mars 1972

samt den s.k. Yellow List, http://www.incb.org/incb/yellow_list.html

3

SÖ 1972:42 Konvention om psykotropa ämnen, Wien den 21 februari 1971 samt den

s.k. Green List, http://www.incb.org/incb/green_list.html

HSLF-FS

2019:5

Utkom från trycket

den 15 mars 2019

HSLF-FS

2019:5

2

3. isomerer av ämnen angivna med N I eller N II i narkotikaförteckningarna

när dessa isomerers existens är möjlig inom den specifika kemiska beteck-

ningen, om inte annat anges, och salter av dessa isomerer samt

4. stereoisomerer av ämnen angivna med P I–P IV i narkotikaförteckningarna

om inte annat anges.

De salter, etrar, estrar, isomerer och stereoisomerer som omfattas av punk-

terna 1–4 tillhör samma svenska förteckning som det i förteckningen angivna

ämnet, om inte annat anges.

HSLF-FS

2019:5

3

Ämne

Svensk

förteckning

Internationell

förteckning

Anmärkning

INN-benämning

A

ndra vanligt

rekommande namn

Specifik kemisk beteckning

– – – – –

– – – – – –

– – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– –

– – –

– – – – – –

– – – – – –

– –

4-fluoroamfetamin

4-fluoramfetamin

4-FA

1-(4-fluorofenyl)propan-2-amin

I

P

II

4-fluorobutyrfentanyl

(4F-

B

F

)

N-[1-

(2-f

enyletyl

)pi

p

eridi

n

-4-yl]-N-(4-

flu-

orofenyl)butanamid

I–

3-fluoroetamfetamin

3-FEA

N-etyl-1-(3-fluorofe

nyl)propan-2-amin

I

– – – – –

– – – – – –

– – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– –

– – –

– – – – – –

– – – – – –

– –

Metoxia

cetylfentanyl

N-fenyl-N-[1-

(2

-fenyl

etyl

)piper

idi

n

-4-yl

]-2-

metoxiacetamid

I–

4-metoxibutyrfentanyl

(4

-MeO-BF)

N-[1-

(2-f

enyletyl

)pi

p

eridi

n

-4-yl]-N-(4-

me-

toxifenyl)butanamid

I–

3-metoxieticyklidin

3-MeO-PCE

N-etyl-1-(3-metoxife

nyl)cyklohexan-1-amin

I

HSLF-FS

2019:5

4

Elanders Sverige AB, 2019

HSLF-FS kan laddas ner via Läkemedelsverket.

Webb: www.lakemedelsverket.se

Författningen kan beställas via:

Norstedts Juridik

106 47 Stockholm

Telefon: 08-598 191 90 Fax: 08-598 191 91

E-post: kundservice@nj.se

Internet: www.nj.se/offentligapublikationer

SV

AN

ENMÄRKE

T

Trycksak

3041 0123

Dessa föreskrifter träder i kraft den 22 mars 2019.

Läkemedelsverket

NILS GUNNAR BILLINGER

Joakim Brandberg