HSLF-FS 2019:7

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika

1

Gemensamma författningssamlingen

avseende hälso- och sjukvård,

socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

ISSN 2002-1054, Artikelnummer 88519007HSLF

Utgivare: Chefsjurist Pär Ödman, Socialstyrelsen

Föreskrifter

om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter

(LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika;

beslutade den 26 mars 2019.

Läkemedelsverket föreskriver med stöd av 3 § förordningen (1992:1554) om

kontroll av narkotika i fråga om verkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om för-

teckningar över narkotika1 att förteckningarna ska ha följande lydelse.

1

Senast ändrade genom HSLF-FS 2019:5.

HSLF-FS

2019:7

Utkom från trycket

den 1 april 2019

HSLF-FS

2019:7

2

Ämne

Svensk

förteckn

ing

Internationell

förteckni

n

g

Anmärkni

ng

INN-benämning

A

ndra vanligt

förekommande nam

n

Specifik kemisk

beteckning

– – –

– – – – – –

– – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – –

4-AcO-DMT

4

-acetoxi-N,N-dime

tyltryptamin

I

ADB-FUBINACA

N-(1-amino-3,3-

dimetyl-1-oxobutan-2-yl)-1-

[(4-fluorofenyl)metyl]-1H-indazol-3-

karboxamid

I–

Adinazolam

1-(6-fenyl-8-kloro-4H-[1,2,4]triazolo[4,3a]

[1,4] bensod

iazepin-1-yl)-N,N-dimetylmeta-

namin

I–

– – –

– – – – – –

– – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – –

Betaprodin

β

-1,3-dimetyl-4-fenyl-4-propionoxypiperidin

II

N

I

bk-2C-B

2-amino-1-(4-bromo-2,5-

dimetoxifenyl)etanon

I–

Brallobarbital

V–

– – –

– – – – – –

– – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – –

Cyklobarbital

5-(1-cykohexen-1-yl)-5-etylbarbitu

rsyra

IV

P III

Cyklopentylfentanyl

N-fenyl-N-[

1-(2-fenyletyl)piperidin-4-

yl]cyklopentankarboxamid

I–

Cyklopropylfentanyl

N-fenyl-N-[1-

(2-fenyletyl)piperidin-4-

yl]cyklopropankarboxamid

I–

– – –

– – – – – –

– – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – –

HSLF-FS

2019:7

3

4-fluoroamfetamin

4-fluoramfetamin

4-FA

1-(4-fluorofenyl)propan-2-amin

I

P

II

4-fluorobutyrfentanyl

4F-BF

N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]-N-(4-

fluorofenyl)butanamid

I–

3-fluoroetamfetamin

3-FEA

N-etyl-1-(3-fluorofe

nyl)propan-2-amin

I

– – –

– – – – – –

– – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – –

Folkodin

M

orfolinyletylmorfin

III

N

II

Vissa bere

d

-

ningar N III

FUB-144

[1-(4-fluorobensyl)-1H-indol-3-yl](2,2,3,3-

tetrametylc

y

klopropyl)metanon

I–

Furanylfentanyl

Fu-F

N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]

furan-2-karboxamid

IN

I

– – –

– – – – – –

– – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – –

3-kloroetkatinon

3-CEC

2-(etylamino)-1-(3-klorofe

n

yl)propan-1-on

I

3-klorometkatinon

3-CMC

1-(3-klorofenyl)-2-(metyla

mino)propan-1-on

I

HSLF-FS

2019:7

4

4-klorometkatinon

4-CMC

1-(4-klorofenyl)-2-(metyla

mino)propan-1-on

I

Klotiazepam

5-(o-klorofenyl

)-7-etyl-1,3-dihydro-1-metyl-

2H-tie

no

[2,3-e]-1,4-diazepin-2-on

IV

P IV

– – –

– – – – – –

– – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – –

Metoxiacetylfentanyl

N-fenyl-N-[1-

(2-f

enylet

yl)piperi

d

in-4-

y

l]-

2

-

metoxiacetamid

I–

4-metoxibutyrfentanyl

4-MeO-BF

N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]-N-(4-

metoxifenyl)butanamid

I–

3-metoxieticyklidin

3-MeO-PCE

N-etyl-1-(3-metox

ifenyl)cyklohexan-1-amin

I

– – –

– – – – – –

– – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – –

Tetrazepam

7

-klo

ro-5-(1-c

yklohexen-1-yl)-1,3-dihydro-1-

metyl-2H-1,4-bensodiazepin-2-on

IV

P IV

THJ-2201

[1-(5-fluoropent

yl)-1H-in

d

az

ol-3-

yl](naftalen-1-yl)metanon

I–

Tiafentanil

M

ety

l-4-[fenyl(m

etoxiacetyl)amino]-1-[2-(2-

tienyl)e

tyl]pipe

ridin-4-karboxylat

II

– – –

– – – – – –

– – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – –

UR-144

(1-pentyl-1H-indol

-3-yl)(2,2,3,3-tetrametyl-

cyklopro

pyl)metanon

IP

II

HSLF-FS

2019:7

5

Valerylfentanyl

N-fenyl-N-[1-

(2-f

enylet

yl)piperi

d

in-4-

yl]pentanamid

I–

Vinbarbital

V–

– – –

– – – – – –

– – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – –

– – – – – –

– – – – – –

– – – –

HSLF-FS

2019:7

6

Dessa föreskrifter träder i kraft den 5 april 2019.

Läkemedelsverket

NILS GUNNAR BILLINGER

Joakim Brandberg

Elanders Sverige AB, 2019

HSLF-FS kan laddas ner via Läkemedelsverket.

Webb: www.lakemedelsverket.se

Författningen kan beställas via:

Norstedts Juridik

106 47 Stockholm

Telefon: 08-598 191 90 Fax: 08-598 191 91

E-post: kundservice@nj.se

Internet: www.nj.se/offentligapublikationer

SV

AN

ENMÄRKE

T

Trycksak

3041 0123