HSLF-FS 2020:24

Rättsmedicinalverkets föreskrifter om fördelning av rättspsykiatriska undersökningar och läkarintyg enligt 7 § lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m. på undersökningsenheter

HSLF-FS

2020:24

Utkom från trycket

den 19 maj 2020

Gemensamma författningssamlingen

avseende hälso- och sjukvård,

socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

ISSN 2002-1054, Artikelnummer 2020-5-6761

Utgivare: Chefsjurist Pär Ödman, Socialstyrelsen

Rättsmedicinalverkets föreskrifter

om fördelning av rättspsykiatriska undersökningar

och läkarintyg enligt 7 § lagen ( 1991:2041 ) om

särskild personutredning i brottmål, m.m. på

undersökningsenheter;

beslutade den 4 maj 2020.

Rättsmedicinalverket föreskriver följande med stöd av 12 § förord-

ningen (1991:1413) om rättspsykiatrisk undersökning och 21 § förord-

ningen (1992:289) om särskild personutredning i brottmål, m.m.

Tillämpningsområde m.m.

1 § Dessa föreskrifter ska tillämpas vid fördelning av rättspsykia-

triska undersökningar och läkarintyg enligt 7 § lagen (1991:2041) om

särskild personutredning i brottmål, m.m. på undersökningsenheter.

2 §Bestämmelser om fördelningen på undersökningsenheter finns

i fråga om rättspsykiatriska undersökningar i 1‒3 §§ förordningen

(1991:1413) om rättspsykiatrisk undersökning.

3 §Bestämmelser om fördelningen på undersökningsenheter finns i

fråga om läkarintyg enligt 7 § lagen (1991:2041) om särskild person-

utredning i brottmål, m.m. i 13 § förordningen (1992:289) om särskild

personutredning i brottmål, m.m.

Undersökningsenheter och upptagningsområden

4 § Av

bilaga 1 framgår de undersökningsenheter som ska svara för

rättspsykiatriska undersökningar och deras upptagningsområden.

5 § Av

bilaga 2 framgår de undersökningsenheter som ska svara för

läkarintyg enligt 7 § lagen (1991:2041) om särskild personutredning i

brottmål, m.m. och deras upptagningsområden.

HSLF-FS

2020:24

2

Meddelande till rätten

6 § När rätten lämnar en underrättelse enligt 4 § första stycket

förordningen (1991:1413) om rättspsykiatrisk undersökning till en

undersökningsenhet, ska chefen för den undersökningsenheten inom

upptagningsområdet omgående se till att ge rätten besked om vid vil-

ken undersökningsenhet den rättspsykiatriska undersökningen ska

genomföras.

7 § När rätten lämnar en underrättelse enligt 14 § förordningen

(1992:289) om särskild personutredning i brottmål, m.m. till en under-

sökningsenhet, ska chefen för den undersökningsenheten inom upp-

tagningsområdet omgående se till att ge rätten besked om vilken läka-

re som ska avge läkarintyget.

1. Denna författning träder i kraft den 1 juli 2020.

2. Genom författningen upphävs Rättsmedicinalverkets föreskrifter

(SOSFS 1999:19) om fördelning på undersökningsenheter av läkar-

undersökningar vid särskild personutredning i brottmål och av

rättspsykiatriska undersökningar.

Rättsmedicinalverket

LARS WERKSTRÖM

Olof Larsson

HSLF-FS

2020:24

3

Bilaga 1

Upptagningsområden för rättspsykiatriska undersökningar

Undersökningsenhet

Upptagningsområden

Rättspsykiatriska undersökningsenheten

i Göteborg

Jönköpings län

Kronobergs län

Kalmar län

Blekinge län

Skåne län

Hallands län

Västra Götalands län

Rättspsykiatriska undersökningsenheten

i Stockholm

Stockholms län

Uppsala län

Södermanlands län

Östergötlands län

Gotlands län

Västmanlands län

Värmlands län

Örebro län

Dalarnas län

Gävleborgs län

Västernorrlands län

Jämtlands län

Västerbottens län

Norrbottens län

HSLF-FS

2020:24

4

HSLF-FS kan laddas ned eller beställas via

Socialstyrelsens publikationsservice

webb: www.socialstyrelsen.se/publikationer

e-post: publikationsservice@socialstyrelsen.se

Åtta45 tryckeri AB, Stockholm, 2020

Bilaga 2

Upptagningsområden för läkarintyg enligt 7 § lagen

( 1991:2041 ) om särskild personutredning i brottmål, m.m.

Undersökningsenhet

Upptagningsområden

Rättspsykiatriska undersökningsenheten

i Göteborg

Jönköpings län

Kronobergs län

Kalmar län

Blekinge län

Skåne län

Hallands län

Västra Götalands län

Rättspsykiatriska undersökningsenheten

i Stockholm

Stockholms län

Uppsala län

Södermanlands län

Östergötlands län

Gotlands län

Västmanlands län

Värmlands län

Örebro län

Dalarnas län

Gävleborgs län

Rättspsykiatriska utredningsenheten

Norrlands universitetssjukhus

Västernorrlands län

Jämtlands län

Västerbottens län

Norrbottens län