HSLF-FS 2020:54

Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (HSLF-FS 2018:48) om nationell högspecialiserad vård

HSLF-FS

2020:54

Utkom från trycket

den 10 december 2020

Gemensamma författningssamlingen

avseende hälso- och sjukvård,

socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

ISSN 2002-1054, Artikelnummer 2020-11-6984

Utgivare: Chefsjurist Pär Ödman, Socialstyrelsen

Socialstyrelsens föreskrifter

om ändring i föreskrifterna (HSLF-FS 2018:48) om

nationell högspecialiserad vård;

beslutade den 22 oktober 2020.

Socialstyrelsen föreskriver med stöd av 2 kap. 3 och 4 §§ hälso- och

sjukvårdsförordningen (2017:80) att 3 kap. 1 och 2 §§, 4 kap. 1–6 §§

och 8–10 §§, 5 kap. 1 §, bilagorna 1 och 2 samt rubriken närmast före

4 kap. 1 § Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2018:48) om natio-

nell högspecialiserad vård ska ha följande lydelse.

3 kap.

1 § Vid en regions ansökan om tillstånd att bedriva nationell hög-

specialiserad vård ska ett särskilt formulär användas (bilaga 1).

Ansökan ska göras inom den tidsperiod som anges i den ansök-

ningsförfrågan som Socialstyrelsen har skickat ut till regionerna.

Till ansökan ska fogas det underlag som Socialstyrelsen begär i

ansökningsförfrågan.

2 § På Socialstyrelsens begäran ska regionen skicka in underlag utö-

ver vad som följer av 1 § tredje stycket.

4 kap.

Regionens ansvar

1 § En region som har fått tillstånd att bedriva nationell högspecia-

liserad vård ska ansvara för att verksamheten uppfyller de generella

villkoren i detta kapitel och de specifika villkoren i beslutet om till-

stånd.

I det fall en region sluter avtal med en privat vårdgivare om att

denne ska utföra vården, ska regionen ansvara för att verksamheten

uppfyller villkoren.

2 § Regionen ska påbörja verksamheten vid den tidpunkt som anges

i beslutet om tillstånd.

HSLF-FS

2020:54

3 § Regionen ska till Socialstyrelsen skyndsamt anmäla föränd-

ringar i verksamheten som påverkar regionens förutsättningar att upp-

fylla villkoren i detta kapitel och i beslutet om tillstånd.

4 § I syfte att uppnå en jämlik vård samt bästa möjliga vårdkvali-

tet och resursutnyttjande ska regionen samverka med andra regioner

som bedriver vård inom samma tillståndsområde. Regionen ska även

samverka med de vårdgivare som remitterar patienter till sådan vård.

5 § Genom samverkan enligt 4 § ska regionen bidra till kunskaps-

spridning i hälso- och sjukvården.

6 § Som ett led i en riskanalys enligt 5 kap. 1 § Socialstyrelsens

föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för

systematiskt kvalitetsarbete ska regionen bedöma risken för oförut-

sedda händelser som kan påverka tillgången på personal, lokaler eller

utrustning.

Regionen ska med utgångspunkt i riskanalysen upprätta en konti-

nuitetsplan som säkerställer att vården kan erbjudas inom medicinskt

motiverad tid, även i de fall en sådan oförutsedd händelse har inträffat.

8 § Varje region ska senast den 1 april årligen till Socialstyrelsen

skicka in en rapport som avser närmast föregående år.

Årsrapporten ska innehålla uppgifter om verksamhetens vårdresul-

tat och en redogörelse för hur verksamheten har uppfyllt villkoren i

detta kapitel och i beslutet om tillstånd.

9 § På Socialstyrelsens begäran ska regionen skicka in uppgifter

utöver vad som följer av 8 §.

10 § I syfte att stödja sådan forskning och utveckling som kan ha

betydelse för den vård som omfattas av beslutet om tillstånd ska regio-

nen efter samråd med berörda universitet och högskolor fastställa de

processer och rutiner som behövs.

5 kap.

1 § Vid en regions begäran om återkallelse av ett tillstånd ska ett

särskilt formulär användas (bilaga 2).

Begäran ska komma in till Socialstyrelsen senast tolv månader in-

nan regionen avser att upphöra med vården.

2

HSLF-FS

2020:54

Denna författning träder i kraft den dag den kommit ut från trycket.

Socialstyrelsen

OLIVIA WIGZELL

Jonas Widell

3

4

HSLF-FS

2020:54

Bilaga 1

1 (1)

SOSFS 2015:8 - Bilaga 1

ANSÖKAN OM TILLSTÅND

att få bedriva nationell

högspecialiserad vård

Datum

..................................................................................

Socialstyrelsen

Sökande region

Namn

Utdelningsadress

Verksamhet

Sjukhus

Om vården ska utföras av någon annan än regionen

Privat vårdgivare

Utdelningsadress

Ansökan om att få bedriva nationell högspecialiserad vård

Specificering av vården enligt ansökningsförfrågan

Enligt 3 kap. 1 § tredje stycket ska till ansökan fogas det underlag som Socialstyrelsen begär i

ansökningsförfrågan.

HSLF-FS 2020:54 Bilaga 1 (2020-

11

)

Telefon

E-postadress

Postnummer

Postort

Kontaktperson

Verksamhetschef

Enhet

Postnummer

Postort

5

HSLF-FS

2020:54

Bilaga 2

1 (1)

SOSFS 2015:8 - Bilaga 1

BEGÄRAN OM ÅTERKALLELSE

av tillstånd att bedriva

nationell högspecialiserad vård

Datum

..................................................................................

Socialstyrelsen

Region som begär återkallelse

Namn

Utdelningsadress

Verksamhet

Sjukhus

Om vården utförs av någon annan än regionen

Privat vårdgivare

Utdelningsadress

Begäran om återkallelse av tillstånd att bedriva

nationell högspecialiserad vård

Specificering av vilken vård som återkallelsen gäller

Av 5 kap. 2 § framgår att en avvecklingsplan ska fogas till begäran om återkallelse.

HSLF-FS 2020:54 Bilaga 2 (2020-

11

)

Telefon

E-postadress

Postnummer

Postort

Kontaktperson

Verksamhetschef

Enhet

Postnummer

Postort

HSLF-FS

2020:54

6

HSLF-FS

2020:54

7

HSLF-FS

2020:54

HSLF-FS kan laddas ned eller beställas via

Socialstyrelsens publikationsservice

webb: www.socialstyrelsen.se/publikationer

e-post: publikationsservice@socialstyrelsen.se

Åtta45 tryckeri AB, Stockholm, 2020

8