HSLF-FS 2020:67

Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2008:18) om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård

HSLF-FS

2020:67

Utkom från trycket

den 10 december 2020

Gemensamma författningssamlingen

avseende hälso- och sjukvård,

socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

ISSN 2002-1054, Artikelnummer 2020-11-6998

Utgivare: Chefsjurist Pär Ödman, Socialstyrelsen

Socialstyrelsens föreskrifter

om ändring i föreskrifterna och allmänna råden

(SOSFS 2008:18) om psykiatrisk tvångsvård och

rättspsykiatrisk vård;

beslutade den 22 oktober 2020.

Socialstyrelsen föreskriver med stöd av 19 § första stycket förordning-

en (1991:1472) om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård

samt 8 kap.1 och 2 §§hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80) att

1 kap. 2 § och 4 kap. 9 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

råd (SOSFS 2008:18) om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk

vård ska ha följande lydelse.

1 kap.

2 § Följande begrepp och termer används i dessa föreskrifter och

allmänna råd:

chefsöverläkare

läkare som har ansvaret för ledningsuppgif-

ter som rör psykiatrisk tvångsvård och har

specialistkompetens inom någon av de psy-

kiatriska specialiteterna

sjukvårdshuvudman

region eller kommun (som inte ingår i en

region) som driver sjukvårdsinrättningar

verksamhetschef

befattningshavare som svarar för verksam-

heten

vårdgivare

statlig myndighet, region och kommun i

fråga om sådan hälso- och sjukvårdsverk-

samhet som myndigheten, regionen eller

kommunen har ansvar för (offentlig vård-

givare) eller annan juridisk person eller en-

skild näringsidkare som bedriver hälso- och

sjukvårdsverksamhet (privat vårdgivare)

HSLF-FS

2020:67

4 kap.

9 § En chefsöverläkares begäran, enligt 12 § första stycket förord-

ningen (1991:1472) om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk

vård, om att Socialstyrelsen ska besluta att sända hem en patient som

är utländsk medborgare ska vara skriftlig. Av begäran ska det framgå

att patienten kan tas emot i sitt hemland och kan antas få tillfredsstäl-

lande vård där. De handlingar som ska bifogas begäran är

1. en kopia av patientens journal,

2. kopior av domar som har meddelats av förvaltningsrätten,

3. uppgifter om den vårdinrättning i hemlandet där patienten ska

vårdas,

4. en redovisning av patientens inställning till att bli hemsänd inklu-

sive uppgift om eventuell fast anknytning till Sverige, och

5. ett medgivande från Migrationsverket att patienten får sändas

hem i de fall patienten uppger att han eller hon är politisk flykting.

Denna författning träder i kraft den dag den kommit ut från trycket.

Socialstyrelsen

OLIVIA WIGZELL

Jonas Widell

HSLF-FS kan laddas ned eller beställas via

Socialstyrelsens publikationsservice

webb: www.socialstyrelsen.se/publikationer

e-post: publikationsservice@socialstyrelsen.se

Åtta45 tryckeri AB, Stockholm, 2020

2