KFMFS 2011:1

Kronofogdemyndighetens föreskrifter om upphävande av Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 1991:38) om innehållet i föreläggande för svarande i mål om betalningsföreläggande eller handräckning

Kronofogdemyndighetens

författningssamling

ISSN 1653-9915

Kronofogdemyndighetens föreskrifter om

upphävande av Riksskatteverkets föreskrifter

(RSFS 1991:38) om innehållet i föreläggande för

svarande i mål om betalningsföreläggande eller

handräckning;

beslutade den 26 oktober 201 1

Kronofogdemyndigheten föreskriver med stöd av 12 å förordningen

(1991:1339) om betalningsföreläggande och handräckning att

Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 1991:38) om innehållet i

föreläggande för svarande i mål om betalningsföreläggande eller

handräckning ska upphöra att gälla vid utgången av december 201 1.

På Kronofogdemyndighetens vägnar

EVA LIEDSTRÖM ADLER

Henrik Wallman

(Summarisk process kansli)

KFMFS 2011:1

Summarisk process

Utkom från trycket

den 1 december 2011