KFMFS 2012:1

Kronofogdemyndighetens föreskrifter om bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön m.m. under år 2013 1

Kronofogdemyndighetens

författningssamling

ISSN 1653-9915

%

KFMFS 2012:1

Verkställighet och

indrivning

Utkom från trycket

den 17 december 2012

1

Kronofogdemyndighetens föreskrifter

om bestämmande av förbehållsbeloppet vid

utmätning av lön m.m. under år 2013 1

beslutade den 10 december 2012 följande.

Kronofogdemyndigheten föreskriver med stöd av 7 kap. 4 § utsök-

ningsförordningen (1981:981) följande.

1 § Förbehållsbeloppet ska bestämmas med ledning av ett normal-

belopp.

2 § Normalbeloppet ska för en ensamstående gäldenär vara 4 683 kr

i månaden, för sammanlevande makar och därmed jämställda 7 736 kr

i månaden och för varje barn 2 485 kr i månaden till och med det

kalenderåret då barnet fyller sex år och 2 860 kr i månaden för tid

därefter.

3 § Följande normalbelopp i kronor per inkomstperiod ska gälla.

Månad Två

veckor Vecka Dag

Ensamstående

4 683

2 185

1 093

156

Makar och jämställda

7 736

3 610

1 805

258

Barn t.o.m. det kalenderår

då barnet fyller sex år

2 485

1 160

580

83

Barn fr.o.m. det kalenderår

då barnet fyller sju år

2 860

1 335

667

95

___________

Denna författning träder i kraft den 1 januari 2013 och gäller till

och med den 31 december 2013.

På Kronofogdemyndighetens vägnar

EVA LIEDSTRÖM ADLER

Maria Mindhammar