KFMFS 2013:1

Kronofogdemyndighetens föreskrifter om bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön m.m. under år 2014 1

Kronofogdemyndighetens

författningssamling

%

ISSN 1653-9915

KFMFS 2013:1

Verkställighet och

indrivning

Utkom från trycket

den 9 december 2013

Kronofogdemyndighetens föreskrifter

om bestämmande av förbehållsbeloppet vid

utmätning av lön m.m. under år 2014 1 ;

beslutade den 2 december 2013 följande.

Kronofogdemyndigheten föreskriver med stöd av 7 kap. 4 § utsök-

ningsförordningen (1981:981) följande.

1 § Förbehållsbeloppet ska bestämmas med ledning av ett normal-

belopp.

2 § Normalbeloppet ska för en ensamstående gäldenär vara 4 680 kr

i månaden, för sammanlevande makar och därmed jämställda 7 732 kr

i månaden och för varje barn 2 483 kr i månaden till och med det

kalenderåret då barnet fyller sex år och 2 858 kr i månaden för tid

därefter.

3 § Följande normalbelopp i kronor per inkomstperiod ska gälla.

Månad Två veckor Vecka Dag

Ensamstående

4 680

2 184

1 092

156

Makar och jämställda

7 732

3 608

1 804

258

Barn t.o.m. det kalenderår

då barnet fyller sex år

2 483

1 159

579

83

Barn fr.o.m. det kalenderår

då barnet fyller sju år

2 858

1 334

667

95

___________

Denna författning träder i kraft den 1 januari 2014 och gäller till

och med den 31 december 2014.

På Kronofogdemyndighetens vägnar

EVA LIEDSTRÖM ADLER

Maria Mindhammar

1 Beträffande 2013, se KFMFS 2012:1. Ändrade och nytillkomna partier i

förhållande till KFMFS 2012:1 är markerade med kantstreck.

1