KFMFS 2014:1

Kronofogdemyndighetens föreskrifter om bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön m.m. under år 20151

Kronofogdemyndighetens

författningssamling

ISSN 1653-9915

1

KFMFS 2014:1

Verkställighet och

indrivning

Utkom från trycket

den 8 december 2014

Kronofogdemyndighetens föreskrifter

om bestämmande av förbehållsbeloppet vid

utmätning av lön m.m. under år 2015 1 ;

beslutade den 1 december 2014 följande.

Kronofogdemyndigheten föreskriver med stöd av 7 kap. 4 § utsök-

ningsförordningen (1981:981) följande.

1 § Förbehållsbeloppet ska bestämmas med ledning av ett normal-

belopp.

2 § Normalbeloppet ska för en ensamstående gäldenär vara 4 675 kr

i månaden, för sammanlevande makar och därmed jämställda 7 723 kr

i månaden och för varje barn 2 480 kr i månaden till och med det

kalenderår då barnet fyller sex år och 2 855 kr i månaden för tid

därefter.

3 § Följande normalbelopp i kronor per inkomstperiod ska gälla.

Månad Två veckor Vecka Dag

Ensamstående

4 675

2 181

1 091

156

Makar och jämställda

7 723

3 604

1 802

257

Barn t.o.m. det kalenderår

då barnet fyller sex år

2 480

1 157

579

83

Barn fr.o.m. det kalenderår

då barnet fyller sju år

2 855

1 332

666

95

___________

Denna författning träder i kraft den 1 januari 2015 och gäller till

och med den 31 december 2015.

På Kronofogdemyndighetens vägnar

EVA LIEDSTRÖM ADLER

Sven Kihlgren

1 Beträffande 2014, se KFMFS 2013:1. Ändrade och nytillkomna partier i

förhållande till KFMFS 2013:1 är markerade med kantstreck.