KFMFS 2015:1

Kronofogdemyndighetens föreskrifter om bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön m.m. under år 20161

Kronofogdemyndighetens

författningssamling

ISSN 1653-9915

1

KFMFS 2015:1

Verkställighet och

indrivning

Utkom från trycket

den 14 december 2015

Kronofogdemyndighetens föreskrifter

om bestämmande av förbehållsbeloppet vid

utmätning av lön m.m. under år 2016 1 ;

beslutade den 30 november 2015 följande.

Kronofogdemyndigheten föreskriver med stöd av 7 kap. 4 § utsök-

ningsförordningen (1981:981) följande.

1 § Förbehållsbeloppet ska bestämmas med ledning av ett normal-

belopp.

2 § Normalbeloppet ska för en ensamstående gäldenär vara 4 679 kr

i månaden, för sammanlevande makar och därmed jämställda 7 729 kr

i månaden och för varje barn 2 482 kr i månaden till och med det

kalenderår då barnet fyller sex år och 2 857 kr i månaden för tid

därefter.

3 § Följande normalbelopp i kronor per inkomstperiod ska gälla.

Månad Två veckor Vecka Dag

Ensamstående

4 679

2 183

1 092 156

Makar och jämställda

7 729

3 607

1 803 258

Barn t.o.m. det kalenderår

då barnet fyller sex år

2 482

1 158

579

83

Barn fr.o.m. det kalenderår

då barnet fyller sju år

2 857

1 333

667

95

___________

Denna författning träder i kraft den 1 januari 2016 och gäller till

och med den 31 december 2016.

På Kronofogdemyndighetens vägnar

CHRISTINA GELLERBRANT HAGBERG

Sven Kihlgren

1 Beträffande 2015, se KFMFS 2014:1. Ändrade och nytillkomna partier i

förhållande till KFMFS 2014:1 är markerade med kantstreck.