KFMFS 2016:1

Kronofogdemyndighetens föreskrifter om bestämmande av förbehållsbeloppet vid löneutmätning under år 20171

Kronofogdemyndighetens

författningssamling

ISSN 1653-9915

1

KFMFS 2016:1

Verkställighet och

indrivning

Utkom från trycket

den 12 december 2016

Kronofogdemyndighetens föreskrifter

om bestämmande av förbehållsbeloppet vid

löneutmätning under år 2017 1 ;

beslutade den 28 november 2016.

Kronofogdemyndigheten föreskriver med stöd av 7 kap. 4 § utsök-

ningsförordningen (1981:981) följande.

1 § Förbehållsbeloppet ska bestämmas med ledning av ett normal-

belopp.

2 § Normalbeloppet ska för en ensamstående gäldenär vara 4 734 kr

i månaden, för sammanlevande makar och därmed jämställda 7 820 kr

i månaden och för varje barn 2 512 kr i månaden till och med det

kalenderår då barnet fyller sex år och 2 891 kr i månaden för tid

därefter.

3 § Följande normalbelopp i kronor per inkomstperiod ska gälla.

Månad Två veckor Vecka Dag

Ensamstående

4 734

2 209

1 105 158

Makar och jämställda

7 820

3 649

1 825 261

Barn t.o.m. det kalenderår

då barnet fyller sex år

2 512

1 172

586

84

Barn fr.o.m. det kalenderår

då barnet fyller sju år

2 891

1 349

675

96

___________

Denna författning träder i kraft den 1 januari 2017 och gäller till

och med den 31 december 2017.

På Kronofogdemyndighetens vägnar

CHRISTINA GELLERBRANT HAGBERG

Sven Kihlgren

1 Beträffande 2016, se KFMFS 2015:1. Ändrade och nytillkomna partier i

förhållande till KFMFS 2015:1 är markerade med kantstreck.