KFMFS 2017:2

Kronofogdemyndighetens föreskrifter om bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön under år 20181

Kronofogdemyndighetens

författningssamling

ISSN 1653-9915

1

KFMFS 2017:2

Verkställighet och

indrivning

Utkom från trycket

den 8 december 2017

Kronofogdemyndighetens föreskrifter

om bestämmande av förbehållsbeloppet vid

utmätning av lön under år 2018 1 ;

beslutade den 4 december 2017.

Kronofogdemyndigheten föreskriver med stöd av 7 kap. 4 §

utsökningsförordningen (1981:981) följande.

1 § Förbehållsbeloppet ska bestämmas med ledning av ett normal-

belopp.

2 § Normalbeloppet ska för en ensamstående gäldenär vara 4 814 kr i

månaden, för sammanlevande makar och därmed jämställda 7 952 kr i

månaden och för varje barn 2 554 kr i månaden till och med det

kalenderår då barnet fyller sex år och 2 940 kr i månaden för tid därefter.

3 § Följande normalbelopp i kronor per inkomstperiod ska gälla.

Månad Två veckor Vecka Dag

Ensamstående

4 814

2 246

1 123

160

Makar och jämställda

7 952

3 711

1 856

265

Barn t.o.m. det kalenderår

då barnet fyller sex år

2 554

1 192

596

85

Barn fr.o.m. det kalenderår

då barnet fyller sju år

2 940

1 372

686

98

___________

Denna författning träder i kraft den 1 januari 2018 och gäller till och

med den 31 december 2018.

På Kronofogdemyndighetens vägnar

CHRISTINA GELLERBRANT HAGBERG

Ulrika Lindén

1 Beträffande 2017, se KFMFS 2016:1. Ändrade och nytillkomna partier i

förhållande till KFMFS 2016:1 är markerade med kantstreck.