KFMFS 2018:1

Kronofogdemyndighetens föreskrifter om bestämmande av förbehållsbeloppet vid löneutmätning under år 20191

Kronofogdemyndighetens

författningssamling

ISSN 1653-9915

1

KFMFS 2018:1

Verkställighet och

indrivning

Utkom från trycket

den 7 december 2018

Kronofogdemyndighetens föreskrifter

om bestämmande av förbehållsbeloppet vid

löneutmätning under år 2019 1 ;

beslutade den 3 december 2018.

Kronofogdemyndigheten föreskriver med stöd av 7 kap. 4 §

utsökningsförordningen (1981:981) följande.

1 § Förbehållsbeloppet ska bestämmas med ledning av ett normal-

belopp.

2 § Normalbeloppet ska för en ensamstående gäldenär vara 4 923 kr i

månaden, för sammanlevande makar och därmed jämställda 8 133 kr i

månaden och för varje barn 2 612 kr i månaden till och med det

kalenderår då barnet fyller sex år och 3 007 kr i månaden för tid därefter.

3 § Följande normalbelopp i kronor per inkomstperiod ska gälla.

Månad Två veckor Vecka Dag

Ensamstående

4 923

2 297

1 149

164

Makar och jämställda

8 133

3 796

1 898

271

Barn t.o.m. det kalenderår

då barnet fyller sex år

2 612

1 219

610

87

Barn fr.o.m. det kalenderår

då barnet fyller sju år

3 007

1 403

702

100

___________

Denna författning träder i kraft den 1 januari 2019 och gäller till och

med den 31 december 2019.

På Kronofogdemyndighetens vägnar

CHRISTINA GELLERBRANT HAGBERG

Ulrika Lindén

1 Beträffande 2018, se KFMFS 2017:2. Ändrade och nytillkomna partier i

förhållande till KFMFS 2017:2 är markerade med kantstreck.