KFMFS 2019:1

Kronofogdemyndighetens föreskrifter om bestämmande av förbehållsbeloppet vid löneutmätning under 20201

Kronofogdemyndighetens

författningssamling

ISSN 1653-9915

1

KFMFS 2019:1

Verkställighet och

indrivning

Utkom från trycket

den 6 december 2019

Kronofogdemyndighetens föreskrifter

om bestämmande av förbehållsbeloppet vid

löneutmätning under 2020 1 ;

beslutade den 3 december 2019.

Kronofogdemyndigheten föreskriver med stöd av 7 kap. 4 §

utsökningsförordningen (1981:981) följande.

1 § Förbehållsbeloppet ska bestämmas med ledning av ett normal-

belopp.

2 § Normalbeloppet ska för en ensamstående gäldenär vara 5 002 kr i

månaden, för sammanlevande makar och därmed jämställda 8 264 kr i

månaden och för varje barn 2 654 kr i månaden till och med det

kalenderår då barnet fyller sex år och 3 055 kr i månaden för tid därefter.

3 § Följande normalbelopp i kronor per inkomstperiod ska gälla.

Månad Två veckor Vecka Dag

Ensamstående

5 002

2 334

1 167

167

Makar och jämställda

8 264

3 857

1 928

275

Barn t.o.m. det kalenderår

då barnet fyller sex år

2 654

1 239

619

88

Barn fr.o.m. det kalenderår

då barnet fyller sju år

3 055

1 426

713

102

___________

Denna författning träder i kraft den 1 januari 2020 och gäller till och

med den 31 december 2020.

På Kronofogdemyndighetens vägnar

CHRISTINA GELLERBRANT HAGBERG

Ulrika Lindén

1 Beträffande 2019, se KFMFS 2018:1. Ändrade och nytillkomna partier i

förhållande till KFMFS 2018:1 är markerade med kantstreck.