KOVFS 1995:2

Konsumentverkets föreskrifter om märkning av skor

Konsumentverkets författningssamling

ISSN 0347-8041

KOVFS

Konsumentverkets föreskrifter om märkning av skor;

1995: 2

Utkom

från trycket

beslutade den 22 augusti 1995.

den 23 sept. 1995

Konsumentverket föreskriver’ följande med stöd av och 4 §§ forord-

ningen (1995: 670) om märkning av skor.

Föreskrifternas tillämpningsområde

1 § Dessa föreskrifter tillämpas på skor som i näringsverksamhet säljs

till konsumenter. Vad som avses med skor framgir av 2 § lagen

(1995:

669)

om märkning av skor.

En förteckning över exempel på skor som omfattas av föreskrifterna

finns i bilaga 1.

Föreskrifterna omfattar inte

1. begagnade skor.

2. skyddsskor som omfattas av direktiv 89/686/EEG,

3. skor som omfattas av direktiv 76/769/EEG.

4. skor som är avsedda som leksaker.

Definitioner

2 § Med skors

huvudbeståndsdelar

avses sådana delar som beskrivs i

bilaga 2.

Märkning

3 § Skor får saluföras endast om deras sammansättning benämns och

beskrivs på det sätt som anges i 4-9 §§.

Benämningar på skors huvudbeståndsdelar

4 §

Information om skors sammansättning skall anges genom symbol

eller genom text för specifika material enligt bilaga 3.

Märkningen skall lämna information om de tre delar av skorna som

anges i bilaga 2.

’ Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 94/1 l/EG av den 23 mars 1994 om

tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar beträffande märk-

ning av material som används

I

huvudbeståndsdelarna av skodon som saluförs i

detaljistledet (EGT nr L 100. 19.4.1994. s. 37. Celex 39410011).

KOVFS 1995: 2

Bestämning av material

5 § 1 fråga om ovandelen skall bestämningen av materialen ske enligt

bestämmelserna i 6 § och bilaga 3. Vid beräkningen av den yttre arean

skall hänsyn inte tas till tillbehör eller forstärkningar som bakkappa,

kantförstärkning, ornamentering, spännen, plös, snörhål eller liknande.

1 fråga om slitsulan skall bestämningen av materialen göras på grundval

av de ingående materialens volym enligt bestämmelserna i 6 §

Informationens innehåll

6 §

Märkningen skall ge information om det material som enligt bilaga 3

utgör minst 80% av ovandelens, fodrets och inneribindsulans yttre area i

skon samt minst 80% av slitsulans volym. Om inget av materialen utgör

minst 80 %, skall information ges om de två viktigaste materialen i skornas

sammansättning.

7 §

Informationen skall ges på skon antingen genom symbol eller genom

text på svenska eller annat skandinaviskt språk.

Hur informationen skall lämnas

8 §

Informationen skall finnas på åtminstone en av skorna i varje par.

Den kan vara tryckt, klistrad eller präglad eller ges på en vidhängande

etikett.

Tydlig märkning

9 §

Märkningen skall vara synlig, säkert fastsatt och lätt tillgänglig och

symbolerna skall vara tillräckligt stora for att det skall vara lätt att forstå

informationen i dem. Märkningen får inte vilseleda konsumenten.

Kompletterande information

10 §

Kompletterande informationstext kan vid behov fogas till den in-

formation som krävs i dessa föreskrifter.

Bilaga 1

KOVFS 1995: 2

Exempel på skor som omfattas av dessa föreskrifter

Med

skor

kan avses allt från sandaler med en ovandel som endast består av

lösa remmar eller band till högskaftade stövlar vilkas ovandel täcker benen

upp till och med låren. Som skor räknas därför bl. a. följande:

i)

ii)

iii)

!

iv)

!

v)

vi)

vii)

Låg- eller högklackade skor och skor utan klack for inomhus- eller

utomhusbruk.

Ankelstövlar. halvstövlar, knästövlar och Iångskaftade stövlar.

Sandaler av olika slag, “espandrillos” (skor med smärtingovandel och

sula av flätat vegetabiliskt material), tennisskor. löpskor och andra

sportskor, strandsandaler och andra fritidsskor.

Skor som är särskilt utformade for olika idrottsaktiviteter och som är

forsedda eller kan förses med spikar, dubbar. stoppsulor, spännen,

ribbor eller liknande samt skridskoskor, slalom- och skidskor, brott-

ningsskor. boxningsskor och cykelskor. Kombinationer av skor och

skridskorör for isåkning eller rullskridskor ingår även.

Balettskor

Skor som framställts i ett stycke, t. ex. genom gjutning av gummi eller

plast med undantag av engångsprodukter av mindre hållbart material

(papper. plastfilm osv. utan påsatt sula).

Överdragsskor som bärs ovanpå andra skor.

i

vissa fall utan häl.

viii) Engångsskor med påsatt sula, som i allmänhet är avsedda att använ-

das endast en gång.

x) Ortopediska skor.

KOVFS 1995: 2

Definition av de delar av skon som märkningen skall avse

Ovandel

1 Ovandelen av skon

är yttersidan av den del

som är fast i slitsulan

2 Foder och innerlbindsula

Foder till ovandelen och

inner/bindsulan vilka utgör

skons insida

3 Slitsula

Skons undersida

som är fast i ovandelen

och som utsätts for slitage

Symbol

Bilaga

2

Text

Ovandel

Foder och

innerlbindsula

Slitsula

Bilaga 3

Definition av material och motsvarande symboler

Symbolerna for materialen skall placeras på märkningen invid symbolerna

for de delar av skon som anges i bilaga 2.

Läder

Generell beteckning for djurhudar och

-skinn med mer eller mindre bevarad ur-

sprunglig fiberstruktur, som garvats for

att forhindra att de ruttnar. Hår och ull

kan ha avlägsnats eller bibehållits. Läder

framställs även av hudar och skinn som

har spaltats eller segmenterats antingen

före eller efter garvningen. Om huden el-

ler skinnet efter garvning mekaniskt

och/eller kemiskt sönderdelas i fiberpar-

tiklar, smådelar eller pulver och därefter

med eller utan tillsats av bindemedel for-

mas till plattor eller annan form, får slut-

produkten av detta inte betecknas som

läder. Om lädret har ytbeläggning - oav-

sett hur denna fasts - eller om ett extra

skikt har limmats på lädret, får denna be-

läggning inte vara tjockare än 0,15 mm.

Denna definition omfattar allt slags läder

utan att det påverkar andra juridiska åta-

ganden, t. ex. Washington-konventionen.

Symbol

Text

Läder

Beteckningen narvläder i de frivilliga

kompletterande upplysningarna enligt

10 § avser läder med bevarad narv, såsom

den framträder efter det att överhuden

avlägsnats och utan att något ytskikt av-

lägsnats genom polering, slipning eller

spaltning.

Belagt

läder

Läder med ytbeläggning eller ett pålim-

Belagt läder

mat skikt som inte överstiger en tredjedel

av produktens sammanlagda tjocklek men

!

är mer än 0,15 mm tjockt.

Textilmaterial

Med

testilmaterial

avses alla produkter

som omfattas av direktiv 7 1/307/EEG

med senare ändringar.

Alla övriga material

Dessa föreskrifter träder i kraft den 23 mars 1996

AXEL EDLING

Inger Norstedt

KOVFS 1995: 2

Norstedts Trycken AB, Stockholm 1995