KOVFS 1998:11

Konsumentverkets föreskrifter om marknadsföring av kristallglas

Konsumentverkets författningssamling

ISSN 0347-8041

KOVFS

Konsumentverkets föreskrifter om marknadsföring av

kristallglas;

beslutade den 12 juni 1998.

1998:ll

Utkom från trycket

den 3 juli 1998

Konsumentverket föreskriver följande med stöd av 3, 4 och 5 §§ förord-

ningen (1996: 1119) om marknadsföring av kristallglas.

Föreskrifternas ändamål

1 §

Dessa föreskrifter meddelas för att Sverige skall genomföra rådets di-

rektiv 69/493/EEG av den 15 december 1969 om tillnärmning av medlems-

staternas lagstiftning om kristallglas1

.

Föreskrifternas tillämpningsområde

2 §

Föreskrifterna tillämpas på sådana produkter av glas som avses i 1 § la-

gen (1996: 1118) om marknadsföring av kristallglas.

Beteckningar på och symboler för kristallglas

3 §

En näringsidkare får vid marknadsföring av produkter av glas använda

de beteckningar på främmande sprak som anges i bilagan till föreskrifterna

om glaset har de egenskaper som anges i bilagan. Beteckningarna på främ-

mande språk på glas i kategori 3 och 4 i bilagan får dock inte användas vid

marknadsföring i Sverige av produkter av glas.

Vid marknadsföring av glas får följande svenska beteckningar användas,

under den förutsättning som anges i första stycket:

1. beteckningen “Helkristall 30 %“ för glas i kategori 1 i bilagan,

2. beteckningen “Helkristall 24 %“ för glas i kategori 2.

3. beteckningen “Kristall“ för glas i kategori 3 och 4.

En produkt av kristallglas som bär en beteckning av det slag som avses i för-

sta och andra styckena får märkas med en sådan symbol som enligt bilagan

svarar mot beteckningen. Beteckningen och symbolen far användas på samma

etikett.

1 EGT nr L 326,29.12.1969, s. 36 (Celex 369LO493). senaste ändring i EGT nr L 302.

15.11.1985, s 5 (Celex 1 85 1)

1

KOVFS 1998:ll

Kompletterande information i vissa fall

4 §

Om en beteckning av det slag som avses i 3 § används som adjektiv

eller ordstam i en framställning

_ med ett varumärke,

_ med ett företagsnamn eller

_ i marknadsföringen i övrigt,

skall denna framställning omedelbart föregås av en mycket framträdande in-

formationstext.

Om produkten har de egenskaper som anges i bilagan, skall den informa-

tionstext som avses i första stycket ange produktens beteckning. 1 annat fall

skall informationstexten fullständigt ange produktens faktiska egenskaper.

Det som sägs i första stycket om en beteckning som avses i 3 § skall också

tillämpas på en beteckning som kan förväxlas med en sådan.

Analysmetod

5 §

För att fastställa om villkoren är uppfyllda för att en produkt skall få

bara beteckningar och symboler av det slag som avses i 3 § skall den analys-

metod användas som anges i bilaga 2 till rådets direktiv 69/493/EEG om till-

närmning av medlemsstaternas lagstiftning om kristallglas2.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 1998.

AXEL EDLING

Inger Norstedt

!

2

EGT nr L 326, 29.12.1969, s. 36 (Celex 369LO493),

senaste ändring

i EGT nr L 302,

15.11.1985, s 5 (Celex 185 1)

BILAGA 1

FÖRTECKNING ÖVER KRISTALLSORTER

KOVFS 1998:ll

Nr

Beteckning på

glassort

Förklaringar

30%

30%

30%

24%

24%

24%

FULL LEADCRYSTAL

24%

KRYSTAL

25%

MOLUBDOVCA

23%

24%

24%

SONORO

KRISTALLGLAS

KRISTALLINGLAS’

2

CRYSTAL GLASS.

KRYSTALLIN

SONORO

VIDR O SONORO

KRISTALL

1520

3

!

-

SONORO

CRYSTAL GLASS.

SONORO

VIDRO SONORO

KRISTALL

4

!

3

Postadress

Gatuadress

Telefon

Telefax

118 87 Stockholm

08-429

00

08-429 89 00

gatan 9

Norstedts Tryckeri AB, Stockholm 1998