KOVFS 2005:2

Konsumentverkets föreskrifter om stöd till kommersiell service

Konsumentverkets författningssamling

ISSN 0347-8041

KOVFS

2005:2

Utkom från trycket

den 10 mars 2005

1

Konsumentverkets föreskrifter om stöd till kommersiell

service;

beslutade den 16 februari 2005.

Konsumentverket föreskriver följande med stöd av 11 § förordningen

(2000:284) om stöd till kommersiell service.

1 § Följande investeringar omfattas av bestämmelsen i 11 § andra stycket 4

förordningen (2000:284) om stöd till kommersiell service.

– Åtgärder på kyl- och frysanläggningar enligt 5 och 6 §§ Statens naturvårds-

verks kungörelse (SNFS 1992:16 MS:54) med föreskrifter om kyl- och vär-

mepumpanläggningar innehållande CFC, övriga CFC, haloner, HCFC och

HFC (”köldmediekungörelsen”), t.ex. tätning, konvertering, ombyggnad

eller nyinstallation av kyl- och frysanläggning.

– Installation av återföringssystem för bensingaser enligt Statens naturvårds-

verks kungörelse (SNFS 1991:1 MS:33) med föreskrifter om återförings-

system för bensingaser vid tankställen för motorfordon.

– Övriga åtgärder som är nödvändiga för att investeringar enligt ovan skall

kunna genomföras. Stödets storlek bör beräknas på grundval av kostnader-

na för en anläggning som med avseende på kapacitet, storlek och utförande

kan bedömas motsvara den gamla anläggningen.

– Investeringar för undanröjande av sådana hinder som avses i Boverkets fö-

reskrifter och allmänna råd (BFS 2003:19 HIN 1) om undanröjande av en-

kelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde och på

allmänna platser.

Denna författning träder i kraft den 1 april 2005, då Konsumentverkets före-

skrifter (KOVFS 2001:3) om stöd till kommersiell service skall upphöra att

gälla.

På Konsumentverkets vägnar

KARIN LINDELL

Eva Westberg

kovfs 2005-2.fm Page 1 Tuesday, March 8, 2005 3:43 PM

2

KOVFS 2005:2

Postadress

Gatuadress

Telefon

Telefax

118 87 Stockholm

Rosenlundsgatan 9

08-429 05 00

08-429 89 00

Webbplats: www.konsumentverket.se

kovfs 2005-2.fm Page 2 Tuesday, March 8, 2005 3:43 PM