KOVFS 2010:1

Konsumentverkets föreskrifter om benämningar på textilier 1

Konsumentverkets föreskrifter om benämningar på

textilier 1 ;

beslutade den 2 mars 2010.

Konsumentverket föreskriver2 följande med stöd av 4 och 5 §§

förordningen (1993:969) om märkning av textilier.

Tillämpningsområde

1 § Textilprodukter får marknadsföras endast när de uppfyller kraven i

dessa föreskrifter. Detta gäller före och under tillverkningsprocessen eller

vid varje annat distributionssteg.

2 § Dessa föreskrifter tillämpas på sådana textilier som avses i 1 § lagen

(1992:1231) om märkning av textilier samt 3 § förordningen (1993:969)

om märkning av textilier.

Föreskrifterna gäller dock inte för textilier som

1. är avsedda för export till tredje land,

2. förs in i medlemsländerna i gemenskapen efter tullkontroll för vidare

transitering,

3. importeras från tredje land för bearbetning inom marknaden, eller

4. läggs ut på entreprenad till personer som arbetar i hemmet eller till

fristående företag som framställer produkter från tillhandahållet material

utan att detta överlåts mot betalning.

Definitioner

3 § Med textilfiber avses i dessa föreskrifter

1. en enhet materia som utmärks av att den är flexibel och tunn samt

lång i förhållande till den maximala tjockleken, vilket gör den lämpad för

textil användning,

2. elastiska, flata eller rörformade remsor, lämpade för textil

användning, vars uppskattade bredd inte överstiger 5 mm, och

3. remsor, lämpade för textil användning, som skärs till av bredare

remsor eller folier framställda av substanser som anges i punkterna 19–48

i bilaga 1 till dessa föreskrifter.

1 Senaste lydelse KOVFS 2005:1.

2 Jmf Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/121/EG av den

14 januari 2009 om benämningar på textilier (EUT L 19, 23.1.2009, s. 29

(Celex 32008L0121)), (omarbetning av Europaparlamentets och rådets direktiv

96/74/EG av den 16 december 1996).

KOVFS

Konsumentverkets författningssamling

ISSN 0347-8041

__________________________________________________________________________________________________

2010:1

Utkom från trycket

den 9 mars 2010

Med den uppskattade bredden avses bredden på remsan när den viks,

stryks ut, pressas ihop eller vrids. När bredden varierar utgör genom-

snittsbredden den uppskattade bredden.

Benämning av textila fibrer

4 § Textilfibrer får endast benämnas och beskrivas på det sätt som anges

i bilaga 1 till dessa föreskrifter.

En benämning får inte i något avseende användas på någon annan fiber

än den som beskrivs i anslutning till den betecknade fibern enligt bilaga

1, vare sig fristående eller som ordförbindelse eller som egenskapsnamn,

oavsett vilket språk som används.

Beskrivning av textilfiberinnehåll för textilier som består av ett

fiberslag

Beteckningen ren

5 § En textilprodukt får inte beskrivas som 100 procent ”ren”, ”hel” eller

liknande, om den inte består av ett och samma fiberslag.

En textilprodukt får innehålla upp till 2 viktprocent andra fibrer,

förutsatt att denna kvantitet är befogad av tekniska skäl och inte

rutinmässigt inblandad.

För kardgarnsvaror tolereras en avvikelse på 5 procent.

Beteckningen silke

6 § Beteckningen ”silke” får endast användas om fibern silke ingår som

komponent och inte för att beteckna att en fiber till sin form eller sitt

särskilda utförande är ett ändlöst filament.

Beteckningen ren ull

7 § Beteckningen ”ren ull” får endast användas, med undantag av vad

som sägs i 8 §, på ullprodukter som uteslutande består av fibrer som

1. inte tidigare ingått i en färdigvara,

2. inte genomgått någon annan än den för framställningen erforderliga

spinn- eller filtningsprocessen, eller

3. inte genomgått någon fiberskadande behandling eller användning.

8 § Beteckningen ”ren ull” får även användas på den i fiberblandningen

ingående ullen, om

1. all ull som ingår i blandningen uppfyller kraven i 7 §,

2. denna ull svarar för minst 25 procent av blandningens hela vikt, och

3. i fråga om grovkardad blandning, ullen är blandad med endast en

annan fiber.

Beteckningen får dock endast användas om hela den procentuella

sammansättningen anges.

9 § Ullprodukter som avses i 7 och 8 §§ får innehålla högst 0,3 procent

fiberorenheter, om en sådan avvikelse är berättigad av tekniska skäl i

samband med tillverkningen. Detta gäller även för ullprodukter som

genomgått en kardningsprocess.

Beskrivning av textilfiberinnehåll för textilier som består av två eller

fler fiberslag

10 § Textilier som består av två eller fler fiberslag och där ett fiberslag

utgör minst 85 procent av totalvikten ska benämnas på något av följande

sätt:

1. det dominerande fiberslagets namn följt av uppgift om viktprocenten,

2. det dominerande fiberslagets namn följt av orden ”minst 85 %”, eller

3. produktens fullständiga procentuella sammansättning.

11 § Textilier som består av två eller fler fiberslag, där inget fiberslag

uppgår till 85 procent av totalvikten, ska anges med namn och vikt-

procent för åtminstone två av de mest dominerande fiberslagen följt av

namnen på de övriga ingående fiberslagen i fallande ordning efter vikt,

med eller utan angivande av viktprocent. Dock gäller att

1. fiberslag som vart och ett uppgår till mindre än 10 procent av

produktens totalvikt får sammanfattas med beteckningen ”övriga fibrer”

om den totala viktprocenten av dessa därefter anges,

2. om namnet på ett fiberslag som uppgår till mindre än 10 procent av

en produkts totala vikt anges, ska produktens fullständiga samman-

sättning deklareras.

Beteckningen halvlinne

12 § Textilier med varp av ren bomull och väft av rent lin, där

procentandelen lin är minst 40 procent av totalvikten av den obehandlade

väven, får betecknas som ”halvlinne” åtföljt av ”varp av ren bomull – väft

av rent lin”.

Beteckningen blandade fibrer

13 § Beteckningen ”blandade fibrer” eller ”ospecificerad sammansätt-

ning” får användas för alla produkter vars sammansättning inte utan

svårighet kan bestämmas vid tillverkningstillfället.

Tillåtna avvikelser samt beräkning av dessa

Tillåtna procentuella avvikelser

14 § För textilier som är avsedda för konsumenter gäller följande

avseende de procentsatser som anges i 10–13 §§.

1. En andel av främmande fibrer som uppgår till högst 2 procent av

textilproduktens totalvikt godtas, om det är berättigat av tekniska skäl och

inte blandas in rutinmässigt. För produkter som genomgått en kardnings-

process godtas en andel av främmande fibrer som uppgår till 5 procent.

Denna avvikelse påverkar inte den avvikelse som anges i 9 §.

2. En avvikelse på 3 procent tillåts mellan de deklarerade procent-

satserna fibrer och de procentsatser som framkommer vid en analys i

förhållande till totalvikten fibrer angiven på etiketten. En sådan avvikelse

godtas också för sådana fibrer som uppräknas i fallande ordning efter vikt

enligt 11 § utan angivande av procentsats. Denna avvikelse gäller också

för den i 8 § första stycket 2 nämnda fiberblandningen.

Beräkning av avvikelser vid en analys

15 § Vid en analys ska avvikelserna beräknas separat. Den totala vikt

som man ska ta hänsyn till när man beräknar avvikelsen enligt 14 § 2 ska

vara den vikt som fibrerna har i den färdiga varan minskat med vikten av

de främmande fibrer som påträffas när man bestämmer avvikelsen enligt

14 § 1.

Avvikelser enligt 14 § 1 och 2 godtas endast om en främmande fiber

som påträffas vid en analys, som utgår från avvikelsen enligt 14 § 1, visar

sig vara av samma kemiska typ som en eller flera av de fibrer som anges

på etiketten.

Tillåtna större avvikelser

16 § Större avvikelser än vad som anges i 14 § 1 och 2 kan i undantags-

fall tillåtas om tillverkaren anger godtagbara skäl och det rör sig om

speciella produkter där tillverkningen kräver detta.

Fibrer som kan utelämnas i en fiberdeklaration

17 § Synliga och urskiljbara fibrer av rent dekorativ karaktär, som inte

utgör mer än 7 procent av den färdiga produktens vikt, behöver inte anges

i en fiberdeklaration, utan att avvikelserna enligt 5 § andra och tredje

stycket, 9 och 14 §§ påverkas. Detta gäller även fibrer som har blandats

in för att uppnå en antistatisk effekt och som inte överstiger 2 procent av

den färdiga produktens totalvikt.

För de produkter som anges i 12 § ska procentsatserna inte beräknas

efter materialets vikt utan efter vikten på varpen och väften var för sig.

Beräkning av fibermassa

18 § När textilens fibermassa ska bestämmas ska procentsatserna för

olika fiberslag beräknas på varje fibers vattenfria massa, efter att de delar

som anges i 19–24 §§ har räknats bort. Tillåtna toleranser vid beräkning

av fibermassan anges i bilaga 2 till dessa föreskrifter.

Delar som räknas bort vid beräkning av procentsatser

19 § För alla textilier ska vid beräkning av procentsatserna för

textilfibrer först räknas bort

1. icke-textila delar,

2. stadkanter,

3. etiketter och märkningar,

4. kantband och garneringar som inte är en väsentlig del av produkten,

5. knappar och spännen överklädda med textilt material,

6. tillbehör,

7. dekorationer,

8. band som inte är elastiska,

9. elastisk tråd och resårband fastsatta på speciella och avgränsade

ställen på produkten, och

10. synliga, urskiljbara och rent dekorativa eller antistatiska fibrer för

vilka bestämmelserna i 17 § gäller.

20 § För golvbeläggningar och mattor ska alla delar bortsett från slitytan

räknas bort.

21 § För möbeltyger ska binde- och fyllnadsvarp och liknande väft som

inte utgör en del av tygets slityta räknas bort.

22 § För draperier och gardiner ska binde- och fyllnadsvarp och

liknande väft som inte utgör en del av tygets rätsida räknas bort.

23 § För övriga textilier ska räknas bort

1. förstyvningar eller förstärkningar,

2. tyg som tjänar som underlag, mellanlägg och förstärkning,

3. mellanfoder och canvasstoffering,

4. sytråd och förbindelsetråd, om de inte ersätter varpen eller väften i

tyget,

5. vadderingar som inte fyller någon isolerande funktion, samt

6. foder, om inte annat följer av 30 §.

Med förstyvningar och förstärkningar avses sådana garner eller tyger

som är fastsatta på speciella och avgränsade ställen på textilprodukter för

att förstärka dem eller göra dem styva eller tjocka.

Material i textilprodukter som tjänar som underlag för rätsidan, särskilt

i filtar och dubbelvävda tyger eller i baksidan på sammet, plysch och

liknande produkter, får dock inte räknas bort.

Appreturmedel och andra tillsatser

24 § Fettsubstanser, bindemedel, förtyngningsmedel och andra

appreturmedel, impregneringsmedel, hjälpmedel vid infärgning och

tryckning samt andra medel för behandling av textilprodukter ska alltid

räknas bort vid beräkning av procentsatser för textilfibrer.

De i första stycket nämnda beståndsdelarna får inte ingå i textilier i

sådana mängder att konsumenterna kan vilseledas.

Märkning

Märkning av textilier med en etikett

25 § Textilier som marknadsförs i produktions- eller kommersiellt syfte

ska, med undantag av det som anges i 40 §, förses med en etikett eller

märkas med uppgift om innehållet av textila fibrer i enlighet med dessa

föreskrifter. Övriga upplysningar och beskrivningar som inte regleras i

dessa föreskrifter ska hållas tydligt avskilda från de uppgifter som ska

lämnas enligt föreskrifterna. Det gäller dock inte företagets firmanamn

eller varumärke, som kan stå omedelbart före eller efter de uppgifter som

ska lämnas enligt föreskrifterna.

Vid försäljning till konsument

26 § Vid försäljning av textilier till konsumenter ska beskrivningar och

specifikationer om textilfiberinnehållet i enlighet med dessa föreskrifter

klart framgå i lättläst och enhetlig tryckstil på svenska eller på annat

skandinaviskt språk. Detta gäller i synnerhet i kataloger och annan

reklam, på förpackningar, etiketter och märken.

I fråga om spolar, trådrullar, garnhärvor, nystan eller andra sömnads-,

lagnings- och brodergarner i små kvantiteter gäller första stycket endast

vid gemensam märkning på förpackningar eller i skyltningar. Enskilda

artiklar av dessa produkter kan märkas med valfritt språk inom gemen-

skapen. Det gäller dock inte sådana artiklar som anges i bilaga 4 punkt

18.

Textilier som säljs i metervara behöver endast märkas på den saluförda

tyglängden eller rullen. Dessa produkter måste saluföras på ett sådant sätt

att en konsument kan få fullständig information om produktens samman-

sättning.

27 § När ett varumärke eller firmanamn ingår i någon av de beteck-

ningar på textilier som anges i bilaga 1 eller är ett namn som lätt kan

förväxlas med dessa, måste varumärket eller firmanamnet omedelbart

föregås eller följas av uppgift om textilfiberinnehåll i enlighet med dessa

föreskrifter. Uppgiften ska tryckas med lättlästa och tydliga bokstäver.

Vid försäljning till andra än konsumenter

28 § För textilier som inte utbjuds till försäljning till konsument kan

etikettering eller märkning i enlighet med dessa föreskrifter ersättas av

eller kompletteras med motsvarande uppgifter i därtill fogade handels-

dokument. Motsvarande gäller när varorna levereras efter beställning från

stat eller annan offentligrättslig juridisk person.

Förkortningar i kontrakt, fakturor och handelsdokument får användas

endast om det finns en vedertagen processkod, vars innebörd förklaras i

affärshandlingen.

Användning av andra beteckningar

29 § Andra beteckningar eller beskrivningar avseende olika produkters

egenskaper än de som anges i 4–7 §§ får användas endast när de överens-

stämmer med god affärssed.

Textilier som består av två eller flera delar

30 § Textilier som består av två eller flera komponenter med olika

fiberinnehåll ska vara försedda med en etikett som anger fiberinnehållet i

varje komponent. En sådan etikett är dock inte obligatorisk för kompo-

nenter som ingår med mindre än 30 procent av textilproduktens totalvikt.

Huvudfodrets fibersammansättning ska alltid anges.

31 § Två eller flera textilier som har samma fiberinnehåll och normalt

bildar en enhet kan märkas med en gemensam etikett.

Märkning av korsettartiklar

32 § Fibersammansättningen i de korsettartiklar som räknas upp i andra

stycket anges genom en materialbeskrivning av hela produkten eller för

nedan angivna delar, antingen i sin helhet eller separat.

För bysthållare ges materialbeskrivning avseende kupornas och

bakstyckets inre och yttre tyg, för korsetter framstycket, bakstycket och

sidostyckenas styva delar samt för korseletter kupornas inre och yttre tyg,

fram- och bakstyckenas styva delar och sidostyckena.

33 § Fibersammansättningen i andra korsettartiklar än de som räknas

upp i 32 § ska anges genom en materialbeskrivning av hela produkten

eller för dess olika delar, antingen i sin helhet eller separat.

Sådan märkning får underlåtas för delar som utgör 10 procent eller

mindre av produktens totala vikt.

34 § Den separata märkningen av olika delar av en korsettartikel enligt

32 och 33 §§ ska vara sådan att en konsument lätt kan förstå vilken

produktdel som informationen på etiketten avser.

Märkning av etsningstryckta textilier

35 § Fibersammansättningen i etsningstryckta textilier ska redovisas för

produkten i dess helhet och kan anges genom separata material-

beskrivningar, dels av bastyget, dels av de etsningstryckta delarna.

Komponenterna måste alltid anges.

Märkning av broderade textilier

36 § Fibersammansättningen i broderade textilier ska redovisas för

produkten i dess helhet och kan anges genom separata material-

beskrivningar av bottentyget respektive brodergarnet. Komponenterna

måste alltid anges.

Om de broderade delarna omfattar mindre än 10 procent av produktytan

behöver endast bottentygets sammansättning deklareras.

Märkning av garner

37 § Fibersammansättningen i garner, som består av en kärna om-

spunnen med olika fibrer och som saluförs på detta sätt till konsumenter,

ska anges för produkten i dess helhet. Den kan även anges genom

separata materialbeskrivningar av den inre delen och höljet, under

förutsättning att dessa båda beståndsdelar anges.

Märkning av textilier med luggyta

38 § Fibersammansättningen i sammet, plysch eller liknande textilier

med luggyta ska anges för produkten i dess helhet. Består produkten av

en tydlig framsida och baksida av skilda fiberslag, får sammansättningen

anges separat för dessa båda beståndsdelar under förutsättning att fiber-

slagen anges.

Märkning av textila golvbeläggningar

39 § Om ovansidan och undersidan på golvbeläggningar och mattor

består av olika sorters fibrer, behöver endast fiberslaget för ovansidan

anges under förutsättning att detta förhållande uttryckligen nämns.

Undantag från kraven på märkning

40 § Textila produkter som räknas upp i bilaga 3 till dessa föreskrifter

behöver inte märkas enligt 25 §.

Undantaget från märkningskravet gäller dock inte sådana produkter

som försetts med en etikett eller märkts med namn, sammansättning,

varumärke eller firmanamn som återfinns bland benämningarna i bilaga 1

eller som lätt kan förväxlas med dessa.

Gemensam märkning av textilier

41 § För de textilier som anges i bilaga 4 till dessa föreskrifter kan en

gemensam märkning på förpackningen användas om

1. textilprodukterna är av samma slag och sammansättning,

2. den gemensamma märkningstexten anges på svenska eller annat

skandinaviskt språk, och

3. märkningstexten innehåller detaljerade upplysningar om produktens

sammansättning.

Prov- och analysmetoder

42 § Vid provning av binära textilfiberblandningar ska de prov- och

analysmetoder tillämpas som anges i Europaparlamentets och rådets

direktiv 96/73/EG av den 16 december 1996 om vissa metoder för

kvantitativ analys av binära textilfiberblandningar3 jämte ändring av

nyssnämnda direktiv genom kommissionens direktiv 2009/122/EG av den

14 september 20094.

För ternära textilfiberblandningar tillämpas de prov- och analysmetoder

som anges i rådets direktiv 73/44/EEG av den 26 februari 1973 om

tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kvantitativ analys av

ternära fiberblandningar5.

________________________________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 10 mars 2010, då Konsumentverkets

föreskrifter (KOVFS 2005:1) om benämningar på textilier upphör att

gälla.

GUNNAR LARSSON

Ulrika Forsman

3 EGT L 32, 3.2.1997, s. 1 (Celex 31996L0073)

4 EUT L 242, 15.9.2009, s. 14 (Celex 32009L0122)

5 EGT L 169, 27.6.1997, s. 74 (Celex 31997L0037)

Bilaga 1

FÖRTECKNING ÖVER TEXTILFIBRER

Nr Beteckning

Beskrivning

1 ull6

fibrer från får- eller lammfällar (Ovis aries)

2

alpacka, lama, kamel, kashmir,

mohair, angora, vicuna, jak,

guanaco, kashgora, bäver,

utter följt eller inte följt av

ordet ”ull” eller ”hår”7

hår från följande djur: alpacka, lama, kamel,

kashmirget, angoraget, angorakanin, vicuna, jak,

guanaco, kashgoraget, bäver och utter

3

djur- eller hästhår, med eller

utan angivande av djurslag

(t.ex. nöthår, vanligt gethår,

hästhår)

hår från olika djur, inte omnämnda under nr 1 eller

nr 2

4

silke

fibrer som uteslutande utvunnits ur kokongen från

silkesavsöndrade insekter

5

bomull

fiber från bomullsplantans frökapslar (Gossypium)

6

kapock

fiber från insidan av kapockfrukten (Ceiba

pentandra)

7

lin

bastfiber från stjälken på lin (Linum usitatissimum)

8

äkta hampa

bastfiber från stjälken på hampa (Cannabis sativa)

9

jute

bastfiber från stjälken på Corchorus olitorius och

Corchorus capsularis. I dessa föreskrifter ska

bastfibrer från stjälken på följande arter behandlas

på samma sätt som jute: Hibiscus cannabinus,

Hibiscus sabdariffa, Abutilon avicennae, Urena

lobata, Urena sinuata

10

abaca (Manillahampa)

fiber från skyddsbladet på Musa textilis

11

alfa

fiber från bladen på Stipa tenacissima

12 kokosfiber

fiber

från

Cocos nuciferas frukt

13 ginst

bastfiber från stjälken på Cytisus scopatrius

och/eller Spartium junceum

14

rami

bastfiber från stjälken på Boehmeria nivea och

Boehmeria tenacissima

15

sisal

fiber från bladen på Agave sisalana

16

Sunn

fiber av bast från Crotalaria juncea

17

Henequen

fiber av bast från Agave Fourcroydes

18

Maguey

fiber av bast från Agave Cantala

6 Beteckningen ”ull” i nr 1 i denna bilaga får också användas för att beteckna en

blandning av fibrer från får- eller lammfällar samt håren som räknas upp i tredje

kolumnen under nr 2. Detta gäller för textilier som anges i 5, 7, 8 och 10 §§

förutsatt att de senare till en del är sammansatta av fibrer under nr 1 och nr 2.

7 Beteckningen ”ull” i nr 1 i denna bilaga får också användas för att beteckna en

blandning av fibrer från får- eller lammfällar samt håren som räknas upp i tredje

kolumnen under nr 2. Detta gäller för textilier som anges i 5, 7, 8 och 10 §§

förutsatt att de senare till en del är sammansatta av fibrer under nr 1 och nr 2.

19

acetat

cellulosaacetatfiber i vilken mindre än 92 % men

minst 74 % av hydroxylgrupperna är acetylerade

20

alginat

fiber från metalliska salter i alginicsyra

21

Cupro (cuprammoniumrayon) regenererad cellulosafiber framtagen med hjälp av

cuprammoniumprocessen

22 modal

fiber av regenererad cellulosa som erhålls genom en

ändrad viskosprocess och som har en hög

hållfasthet och en hög våtmodul. Den hållfasthet

(B

C

) i konditionerat provningstillstånd och den

dragkraft (B

M

) som krävs för att åstadkomma en

förlängning om 5 % i vått tillstånd är följande:

B

C

(CN) ≥ 1,3 (√T) + 2T

B

M

(CN) ≥ 0,5 (√T)

där T är den genomsnittliga linjära tätheten i decitex

23

protein

fiber från naturliga proteinsubstanser som

regenererats och stabiliserats på kemisk väg

24

triacetat

cellulosaacetatfiber i vilken minst 92 % av

hydroxylgrupperna är acetylerade

25

viskos

regenererad cellulosafiber framtagen med hjälp av

viskosprocessen för fintrådig och diskontinuerlig

fiber

26

akryl

fiber bildad av linjära makromolekyler som

omfattar minst 85 volymprocent i kedjan i det

akrylonitriliska mönstret

27

klorfiber

fiber bildad av linjära makromolekyler som i kedjan

har mer än 50 % massa av klorinerad vinyl eller

klorinerad vinylidenmonometriska enheter

28

fluorfiber

fiber bildad av linjära makromolekyler, gjorda av

fluorkarbonalifatiska monomerer

29

modakryl

fiber bildad av linjära makromolekyler som i kedjan

har mer än 50 % och mindre än 85 volymprocent av

det akrylonitriliska mönstret

30

polyamid eller nylon

fiber bildad av syntetiska linjära makromolekyler

som i kedjan har återkommande amidbindningar av

vilka 85 % är bundna till alifatiska eller cyklo-

alifatiska enheter

31

aramid

fiber bildad av syntetiska linjära makromolekyler

bestående av aromatiska grupper som binds

samman med amid- eller imidbindningar, av vilka

minst 85 % binds direkt till två aromatiska ringar

och där imidbindningarna, om sådana finns, till

antalet inte får överskrida antalet amidbindningar

32

polyimid

fiber bildad av syntetiska linjära makromolekyler

som i kedjan har återkommande imidenheter

33 lyocell8

fiber av regenererad cellulosa som fås genom

8 Med organiskt lösningsmedel avses en blandning av organiska ämnen och

vatten.

upplösning och en spinnprocess i organiskt

lösningsmedel utan att derivats bildas

34

polylaktid

fiber bildad av linjära makromolekyler som i kedjan

har minst 85 viktsprocent mjölksyraestergrupper

framställd av naturligt socker och som har en

smälttemperatur på minst 135º C

35

polyester

fiber bildad av linjära makromolekyler som

omfattar minst 85 volymprocent i kedjan av en ester

av en diol- och tereftalisk syra

36

polyeten

fiber bildad av icke-substituerade alifatiska mättade

hydrokarboniska linjära makromolekyler

37

polyprolylen

fiber bildad av en alifatisk mättad hydrokarbonlinjär

makromolekyl där en kolatom av två har en

metylsidokedja i isotaktisk disposition och utan

vidare substitution

38

polykarbamid

fiber bildad av linjära makromolekyler som i kedjan

har den återkommande ureylen (NH-CO-NH)

funktionella gruppen

39

polyuretan

fiber bildad av linjära makromolekyler bestående av

kedjor med den återkommande uretanfunktions-

gruppen

40

vinylal

fiber bildad av linjära makromolekyler vars kedja

utgörs av polyvinylalkohol med olika nivåer av

acetalisation

41

trivinyl

fiber bildad av akrylonitril terpolymer, en

klorinerad vinylmonomer och en tredje vinyl-

monomer av vilken ingen utgör så mycket som 50%

av totalvolymen

42

elastodien

elastisk fiber som består av naturlig eller syntetisk

polysiopren eller som består av en eller flera diener,

polymerade med eller utan en eller flera

vinylmonomerer och som, när den sträcks till tre

gånger sin ursprungliga längd och sedan släpps,

snabbt och i stort sett återtar sin ursprungliga längd

43

elastan

elastisk fiber som består av minst 85 volymprocent

segmenterad polyuretan och som, när den sträcks

till tre gånger sin ursprungliga längd och när den

sedan släpps, snabbt och i stort sett återtar sin

ursprungliga längd

44

glasfiber

fiber gjord av glas

45 beteckning

som

motsvarar

material som fibrerna består

av, t.ex. metall (metallisk,

metalliserad), asbest, papper,

följt eller inte följt av ordet

”tråd” eller ”fiber”

fibrer från diverse eller nya material som inte är

medtagna i denna bilaga

46

elastomultiester

fiber som bildas genom interaktion mellan två eller

fler kemiskt åtskilda linjära makromolekyler i två

eller fler separata faser (med högst 85 viktprocent)

som innehåller estergrupper som dominerande

funktionell enhet (minst 85 %) och som, efter

lämplig behandling då den sträcks till en och en

halv gånger sin ursprungliga längd och när den

sedan släpps fri, snabbt och i stort sett återfår sin

ursprungliga längd

47

elastolefin

fiber som till minst 95 viktprocent består av delvis

tvärbundna makromolekyler uppbyggda av eten och

minst en annan alken och som, då den sträcks till en

och en halv gånger sin ursprungliga längd och

sedan släpps fri, snabbt återtar nästan hela sin

ursprungliga längd

489

melamin

fiber som med minst 85 viktprocent bildas av

tvärbundna makromolekyler uppbyggda av

melaminderivat

9 J

mf kommissionens direktiv 2009/121/EG av den 14 september 2009 om

ändring av bilagorna I och V till Europaparlamentets och rådets direktiv

2008/121/EG om benämningar på textilier för att anpassa dessa bilagor till den

tekniska utvecklingen (EUT L 242, 15.9.2009, s. 13 (Celex 32009L0121))

Bilaga 2

TILLÅTNA TOLERANSER VID BERÄKNING AV

FIBERMASSAN I EN TEXTILPRODUKT

Nr Benämningar

Procentsatser

1-2 Ull

och

djurhår:

kammade fibrer

kardade fibrer

18,25

17,0010

3 Djurhår:

kammade fibrer

kardade fibrer

Hästhår:

kammade fibrer

kardade fibrer

18,25

17,00

16,00

15,00 11

4 Silke

11,00

5 Bomull

standardfibrer

merceriserade fibrer

8,50

10,50

6 Kapock

10,90

7 Lin

12,00

8 Äkta

hampa

12,00

9 Jute

17,00

10 Abaca

14,00

11 Alfa

14,00

12 Kokosfiber

13,00

13 Ginst

14,00

14

Rami (blekt fiber)

8,50

15 Sisal

14,00

16 Sunn

12,00

17 Henequen

14,00

18 Maguey

14,00

19 Acetat

9,00

20 Alginat

20,00

21 Cupro

13,00

22 Modal

13,00

23

Regenererad proteinfiber

17,00

24 Triacetat

7,00

25 Viskos

13,00

26 Polyakryl

2,00

10 Den godtagna toleransen på 17, 00 % ska även tillämpas om det inte går att

avgöra om en textilprodukt som innehåller ull och/eller djurhår är kammad eller

kardad.

11

Den godtagna toleransen på 17, 00 % ska även tillämpas om det inte går att

avgöra om en textilprodukt som innehåller ull och/eller djurhår är kammad eller

kardad.

27 Polyklorid

2,00

28 Fluorfiber

0,00

29 Modakryl

2,00

30

Polyamid eller nylon

inte ändlös fiber

filament

6,25

5,75

31 Aramid

8,00

32 Polyimid

3,50

33 Lyocell

13,00

34 Polylaktid

1,50

35 Polyester

stapelfiber

filament

1,50

1,50

36 Polyeten

1,50

37 Polyprolylen

2,00

38 Polykarbamid

2,00

39 Polyuretan:

stapelfiber

filament

3,50

3,00

40 Vinylal

5,00

41 Trivinyl

3,00

42 Elastodien

1,00

43 Elastan

1,50

44 Glasfiber:

med en genomsnittlig

diameter över 5 µm

med en genomsnittlig

diameter av 5 µm eller mindre

2,00

3,00

45 Metallfiber

Metalliserad fiber

Asbest

Pappersgarn

2,00

2,00

2,00

13,75

46 Elastomultiester

1,50

47 Elastolefin

1,50

4812

Melamin 7,00

12 Jmf kommissionens direktiv 2009/121/EG av den 14 september 2009 om

ändring av bilagorna I och V till Europaparlamentets och rådets direktiv

2008/121/EG om benämningar på textilier för att anpassa dessa bilagor till den

tekniska utvecklingen (EUT L 242, 15.9.2009, s. 13 (Celex 32009L0121))

Bilaga 3

TEXTILA PRODUKTER SOM ÄR UNDANTAGNA FRÅN

KRAVEN PÅ MÄRKNING

1. Ärmhållare

2. Klockarmband av textila material

3. Etiketter och emblem

4. Vadderade grytlappar av textila material

5. Tehuvar

6. Kaffehuvar

7. Ärmskydd

8. Muffar, ej av plysch

9. Konstgjorda blommor

10. Nåldynor

11. Målad kanvasduk

12. Tyg som tjänar som underlag samt förstyvningar

13. Filtar

14. Gamla, omgjorda textilprodukter där detta särskilt anges

15. Damasker

16. Emballage, inte nytt och sålt som sådant

17. Filthattar

18. Mjuka behållare/kärl utan bottenplatta och sadelmakeri av textilt

material

19. Reseeffekter av textila material

20. Färdiga och inte färdiga handbroderade väggprydnader och material

för framställning av dessa, inklusive brodergarn som säljs separat

från stramaljen och som saluförs enbart för att användas till sådana

väggprydnader

21. Glidbara spännen

22. Knappar och spännen, överklädda med textila material

23. Bokomslag i textila material

24. Leksaker

25. Textila delar av fotbeklädnader utom värmande foder

26. Smådukar som har flera beståndsdelar och en yta som inte överstiger

500

cm2

27. Grytlappar och ugnsvantar

28. Äggvärmare

29. Sminkväskor

30. Tobakspungar av tyg

31. Tygfodral för glasögon, cigaretter och cigarrer, tändare och kammar

32. Skyddsartiklar för sport med undantag för handskar

33. Necessärer

34. Skoputsningsfodral

35. Begravningsartiklar

36. Engångsartiklar med undantag för vadd av cellulosamaterial.

I dessa föreskrifter ska textilartiklar betraktas som engångsartiklar,

om de är avsedda för engångsbruk eller för en begränsad tid, och om

deras normala användning utesluter varje återställande för senare

användning för samma eller liknande ändamål

37. Textilartiklar som är underkastade reglerna i den europeiska

farmakopén och som omfattas av en hänvisning till dessa regler,

bandage av icke-engångstyp för medicinskt och ortopediskt bruk

samt ortopediska artiklar i allmänhet

38. Textilartiklar, inklusive tågvirke, rep och snören (om inte annat följer

av nr 12 i bilaga 4), som normalt är avsedda att

a) användas som delar av utrustningen vid tillverkning och beredning

av

varor,

b) införlivas med maskiner, med installationer (t.ex. för uppvärm-

ning, luftkonditionering eller belysning), med hushållsapparater och

andra liknande apparater, med fordon och andra transportmedel eller

för att driva, underhålla och utrusta dessa med undantag för

presenningar och motorfordonstillbehör av textilmaterial som säljs

separat från fordonet

39. Textilartiklar för skydds- och säkerhetsändamål som t.ex.

säkerhetsbälten, fallskärmar, flytvästar, fallskärmar för

nödsituationer, brandbekämpningsapparater, skottsäkra västar och

särskilda skyddskläder (t.ex. för skydd mot eld, kemiska substanser

eller andra säkerhetsrisker)

40. Uppblåsbara tält o.d. (t.ex. sporthallar, utställnings- eller lager-

lokaler), förutsatt att information om prestanda och teknisk

specifikation för dessa artiklar lämnas

41. Segel

42. Klädesplagg för djur

43. Flaggor och standar

Bilaga 4

PRODUKTER FÖR VILKA ENDAST EN GEMENSAM ETIKETT

ELLER MÄRKNING ÄR OBLIGATORISK

1. Skurtrasor

2. Dammtrasor

3. Kantband och garneringar

4. Garneringsband, spetskragar och dylikt

5. Skärp

6. Hängslen

7. Strumpeband

8. Sko- och kängsnören

9. Band

10. Resårband

11. Nya förpackningar, sålda som sådana

12. Paketsnören och tvinnat garn för jordbruksändamål, snören, tågvirke

och rep förutom de som omfattas av nr 38 i bilaga 313

13. Bordstabletter

14. Näsdukar

15. Nät för hårknutar och hår

16. Slipsar och flugor för barn

17. Haklappar, tvättvantar och tvättlappar

18. Sömnads-, stopp- och brodergarner som säljs i små kvantiteter

(1 gram eller mindre) i detaljhandeln

19. Band för gardiner, rullgardiner och jalusier

13 För de produkter som omfattas av detta nummer och som säljs i tillskurna

längder ska den gemensamma märkningen vara den som gäller för rullen i dess

helhet. Tågvirke och rep som faller under denna punkt innefattar sådant som

används inom bergsklättrings- och vattensporter.