KOVFS 2011:5

Konsumentverkets föreskrifter om leksakers säkerhet

1

Konsumentverkets föreskrifter om leksakers säkerhet;

beslutade den 18 oktober 2011.

Konsumentverket föreskriver1 följande med stöd av 2-4 och 7-12 §§

förordningen (2011:703) om leksakers säkerhet.

1 kap. Föreskrifternas tillämpningsområde

1 § Föreskrifterna meddelas för att Sverige ska uppfylla sina åtaganden

till följd av direktiv 2009/48/EG.

2 § Termer och uttryck som används i lagen (2011:579) om leksakers

säkerhet och förordningen (2011:703) om leksakers säkerhet har samma

betydelse i dessa föreskrifter.

3 § Föreskrifterna tillämpas på sådana leksaker som avses i lagen

( 2011:579 ) om leksakers säkerhet

oavsett om det är varans enda syfte

eller inte.

Undantag

4 § Lagen, förordningen och dessa föreskrifter om leksakers säkerhet

gäller inte leksaker och varor som anges i bilaga 1.

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/48/EG av den 18 juni 2009 om leksakers

säkerhet (EUT L 170, 30.6.2009, s. 1, Celex 32009L0048). Anmälan har gjorts enligt

Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett

informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter för

informationssamhällets tjänster (EGT L 204, 21.7.1998, s. 37, Celex 31998L0034), ändrat

genom Europaparlamentets och rådets direktiv 98/48/EG (EGT L 217, 5.8.1998, s. 18,

Celex 31998L0048).

KOVFS

2011:5

Utkom från trycket

den 1 november 2011

Konsumentverkets författningssamling

ISSN 0347-8041

Utgivare: Josefin Andersson

__________________________________________________________________________________________________

2

Definitioner

5 § I denna föreskrift betyder

1. anmält organ: ett organ, som anmälts till Europeiska kommissionen

enligt lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll, för

uppgifter i samband med bedömning av överensstämmelse i enlighet

med direktiv 2009/48/EG,

2. funktionell vara: vara som fungerar och används på samma sätt som

en vara, apparat eller installation avsedd för vuxna och kan vara en

skalenlig modell av en sådan vara, apparat eller installation,

3. funktionell leksak: leksak som fungerar och används på samma sätt

som en vara, apparat eller installation avsedd för vuxna och kan vara en

skalenlig modell av en sådan vara, apparat eller installation,

4. vattenleksak: leksak avsedd för lek på grunt vatten och som kan bära

upp eller stödja ett barn på vattnet,

5. konstruktionshastighet: en representativ möjlig körhastighet som

bestäms av leksakens konstruktion,

6. aktivitetsleksak: leksak som är avsedd för hemmabruk och vars

stödjande struktur förblir stabil medan aktiviteten pågår, och som är

avsedd för barn för att de ska kunna klättra, hoppa, gunga, glida, skaka,

snurra, krypa, åla, eller kombinera dessa aktiviteter, till exempel gungor,

rutschbanor och plaskdammar,

7. kemisk leksak: leksak avsedd för direkt hantering av kemiska ämnen

och blandningar, vars användning är anpassad till barnets ålder och

övervakas av vuxna,

8. doftspel: leksak vars syfte är att lära barnet att känna igen olika dofter

eller smaker,

9. kosmetiklåda: leksak vars syfte det är att hjälpa barn lära sig att

tillverka varor som till exempel dofter, tvålar, krämer, schampo, badsalt,

läppglans, läppstift, annan makeup, tandkräm och hårbalsam,

10. smakspel: leksak som gör det möjligt för barn att tillverka godis eller

rätter där livsmedel ingår, till exempel sötningsmedel, vätskor, pulver

eller aromämnen,

3

11. skada: kroppsskada eller annan hälsoskada inbegripet långsiktiga

hälsoeffekter,

12. fara: möjlig källa till skada,

13. risk: sannolikheten för att en fara som orsakar skada ska uppkomma

kombinerat med skadans allvar, och

14. avsedd för: en förälder eller person som ser till barnet ska rimligtvis,

utifrån leksakens funktion, storlek och egenskaper, kunna anta att den är

avsedd för barn i den angivna åldersgruppen.

2 kap. De ekonomiska aktörernas skyldigheter

1 § Ekonomiska aktörer ska på motiverad begäran från en

marknadskontrollmyndighet ge myndigheten all information och

dokumentation som behövs för att visa att leksaken överensstämmer med

de krav som följer av lagstiftningen om leksaker säkerhet.

Information och dokumentation ska vara på ett språk som lätt kan förstås

av marknadskontrollmyndigheten.

De ekonomiska aktörerna ska på marknadskontrollmyndighetens

begäran samarbeta med myndigheten när det gäller de åtgärder som ska

utföras för att undanröja riskerna med de leksaker som de har släppt ut

på marknaden.

2 § För att skydda konsumenternas hälsa och säkerhet, ska tillverkare

och importörer, när det krävs med tanke på de risker som en leksak utgör

– utföra slumpvis provning av leksaker de tillhandahåller, och

– granska och vid behov registerföra inkomna klagomål, leksaker

som inte överensstämmer med kraven och återkallanden av

leksaker.

Tillverkare och importörer ska informera distributörerna om all sådan

övervakning.

4

Identifiering av de ekonomiska aktörerna

3 § De ekonomiska aktörerna ska på begäran av en marknadskontroll-

myndighet identifiera

– alla ekonomiska aktörer som har levererat en leksak till dem, och

– alla ekonomiska aktörer som de har levererat en leksak till.

Tillverkare ska kunna ge den information som avses i första stycket

under tio år efter att leksaken har släppts ut på marknaden. Andra

ekonomiska aktörer ska kunna ge den information under tio år efter att

de har fått leksaken levererad.

Tillverkarens skyldigheter

4 § Tillverkarna ska, när de släpper ut sina leksaker på marknaden, se

till att de har konstruerats och tillverkats enligt de säkerhetskrav som

anges i 3 kap. 1-6 §§.

5 § Tillverkarna ska utföra eller låta utföra tillämplig bedömning av

överensstämmelse enligt 4 kap. 2 § och utarbeta teknisk dokumentation

enligt 4 kap. 3 §.

Om det genom den bedömningen har visats att leksaken uppfyller de

tillämpliga kraven ska tillverkarna förse leksaken med CE-märkning

enligt 3 kap. 7 § och upprätta en EG-försäkran om överensstämmelse

enligt 4 kap. 12-13 §§.

Tillverkarens representant

6 § En tillverkare får genom skriftlig fullmakt utse en representant.

Tillverkaren får inte delegera skyldigheterna enligt 4 § och skyldigheten

att upprätta teknisk dokumentation enligt 4 kap. 3 §.

Tillverkarens representant ska utföra de uppgifter som anges i

fullmakten från tillverkaren. Fullmakten ska ge tillverkarens representant

rätt att åtminstone

1. inneha EG-försäkran om överensstämmelse och den tekniska

dokumentationen under en period på tio år efter att leksaken har

släppts ut på marknaden i syfte att kunna visa upp denna

dokumentation för marknadskontrollmyndigheter,

5

2. på motiverad begäran av en marknadskontrollmyndighet ge

myndigheten all information och dokumentation som behövs för att

visa att en leksak överensstämmer med kraven, och

3. på myndighetens begäran samarbeta med myndigheten om de

åtgärder som ska utföras för att undanröja riskerna med de leksaker

som omfattas av fullmakten.

Importörernas skyldigheter

7 § Importörer får endast släppa ut sådana leksaker på marknaden som

överensstämmer med de krav som följer av lagstiftningen om leksakers

säkerhet.

8 § Innan importörer släpper ut en leksak på marknaden ska de se till att

tillverkaren har utfört den bedömning av överensstämmelse som krävs.

Importörerna ska även se till att tillverkaren har försett leksaken med

märkning enligt 3 kap. 3-7 §§ och upprättat den tekniska

dokumentationen enligt 4 kap. 3 § samt att leksaken följs av EG –

försäkran om överensstämmelse enligt 4 kap. 14 §.

Krav på de ekonomiska aktörerna angående spårbarhet

9 § Tillverkare ska se till att deras leksaker är försedda med typnummer,

partinummer, serienummer, modellnummer eller annan

identifieringsmärkning eller, om detta inte är möjligt på grund av

leksakens storlek eller art, se till att den information som krävs placeras

på förpackningen eller i ett medföljande dokument.

Tillverkare och importörer ska ange namn, registrerat firmanamn eller

registrerat varumärke och en kontaktadress på leksaken eller, om detta

inte är möjligt, på förpackningen eller på ett dokument som följer med

leksaken. För tillverkaren ska den angivna adressen vara en enda

kontaktpunkt där tillverkaren kan kontaktas.

10 § Innan importörer släpper ut en leksak på marknaden ska de

kontrollera att tillverkaren uppfyllt kraven i 9 §. Detsamma gäller

distributörer som tillhandahåller en leksak på marknaden.

6

3 kap. Krav på leksaker

Allmänna säkerhetskrav

1 § Leksaker ska uppfylla de allmänna säkerhetskraven som anges i 9 §

lagen (2011:579) om leksakers säkerhet.

Särskilda säkerhetskrav

2 § Leksaker ska även uppfylla de särskilda säkerhetskraven som anges

i bilaga 2.

Märkning

3 § Leksaker ska uppfylla kraven angående varningar och

informationstexter som anges i 10 § lagen (2011:579) om leksakers

säkerhet.

Varningar

4 § Om det krävs för en säker användning enligt 1-3 §§, ska leksaken

vara märkt med de användarbegränsningar som ska anges i de allmänna

varningarna enligt del A i bilaga 5.

För de kategorier av leksaker som förtecknas i del B i bilaga 5 ska de

särskilda varningar som anges där användas. Varningarnas ordalydelse

ska exakt överstämma med vad som anges i punkterna 2–10 i del B i

bilaga 5.

Leksaker får inte förses med en eller flera av de särskilda varningar som

avses i del B i bilaga 5 om den motsäger leksakens avsedda användning

med utgångspunkt från leksakens funktion, storlek eller egenskaper.

5 § Tillverkaren ska på lämpligt sätt förse leksakerna med väl synliga,

lätt läsbara, lättförståeliga och korrekta varningar, antingen direkt på

leksaken, på en etikett på leksaken eller på förpackningen och om det är

lämpligt i den bruksanvisning som medföljer leksaken. För små leksaker

som säljs utan förpackning ska de varningar som krävs finnas fästade på

själva leksaken.

Varningarna ska föregås av ordet ”varning” respektive ”varningar”

beroende på omständigheterna. Detta gäller även varningen i form av

den symbol som anges i del B punkt 1 i bilaga 5.

7

Varningar som är avgörande för köpbeslutet, till exempel upplysningar

om användarnas minimi- och maximiålder och andra tillämpliga

varningar enligt bilaga 5, ska finnas på förpackningen eller på annat sätt

vara klart synliga för konsumenten före köpet även när köpet görs via

internet.

Språk

6 § Tillverkare ska se till att leksaken förses med varningar,

bruksanvisningar och säkerhetsanvisningar på svenska.

Regler och villkor för att förse en leksak med CE-märkning

7 § När en leksak har genomgått bedömning av överensstämmelse enligt

4 kap. ska leksaken förses med CE-märkning.

CE-märkningen ska placeras på leksaken, på en etikett på leksaken eller

på förpackningen så att den är synlig, lätt läsbar och outplånlig. När det

gäller små leksaker och leksaker som består av små delar får CE-

märkningen anges antingen på en etikett eller på ett informationsblad

som följer leksaken. Om detta inte är tekniskt möjligt för leksaker i

varuställ får CE-märkningen, förutsatt att varustället ursprungligen

användes som förpackning för leksakerna, finnas på varustället.

När en leksak är förpackad och CE-märkningen inte är synlig igenom

förpackningen, ska CE märkningen åtminstone vara placerad på

förpackningen.

CE-märkning ska placeras på leksaken innan den släpps ut på

marknaden. Den får följas av en symbol eller något annat märke som

anger en särskild risk eller ett särskilt användningsområde.

4 kap. Bedömning av överensstämmelse

Säkerhetsbedömningar

1 § Innan en leksak släpps ut på marknaden ska tillverkaren utföra eller

låta utföra en bedömning av om leksaken överensstämmer med

säkerhetskraven enligt 12 § lagen (2011:579) om leksakers säkerhet och

de krav som anges i 3 kap. 1-6 §§ i dessa föreskrifter.

8

Tillämpliga förfaranden för bedömning av överensstämmelse

2 § Innan tillverkarna släpper ut en leksak på marknaden ska de använda

de förfaranden för bedömning av överensstämmelse som anges i punkt 1

eller 2 för att visa att leksaken uppfyller kraven i 7 § lagen (2011:579)

om leksakers säkerhet och 3 kap. 1-6 §§ i dessa föreskrifter.

1.

Om tillverkaren har använt de harmoniserade standarder till vilka

hänvisningar har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella

tidning och som omfattar alla relevanta säkerhetskrav för leksaken,

ska tillverkaren använda förfarandet för intern tillverkningskontroll

enligt modul A i bilaga II till beslut 768/2008/EG2.

2.

Leksaken ska genomgå den EG-typkontroll som avses i 4-11 §§

och förfarandet för överensstämmelse med typ som fastställs i

modul C i bilaga II till beslut 768/2008/EG i följande fall:

a) När det inte finns några harmoniserade standarder till vilka

hänvisningar har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella

tidning och som omfattar alla relevanta säkerhetskrav för

leksaken.

b) När de harmoniserade standarder som avses i a finns, men

tillverkaren inte eller endast delvis har använt dem.

c) När en eller flera av de harmoniserade standarder som avses i a

har offentliggjorts med begränsningar.

d) När tillverkaren anser att leksakens art, konstruktion,

tillverkning eller syfte kräver en kontroll av tredje part.

Teknisk dokumentation

3 § Den tekniska dokumentation som avses i 2 kap. 5 § ska innehålla

alla relevanta uppgifter om hur tillverkaren gått till väga för att

säkerställa att leksaken uppfyller kraven i 3 kap. 1-6 §§ och den ska

särskilt innehålla de dokument som anges i bilaga 4.

Den tekniska dokumentationen ska upprättas på ett av gemenskapens

officiella språk, om inte annat följer av kravet i 6 §.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets beslut (EG) 768/2008 av den 9 juli 2008 om en

gemensam ram för saluföring av produkter och upphävande av rådets beslut (EEG) nr

93/465 (EUT L 218, 13.8.2008, s 82-128, Celex 32008D0768).

9

EG-typkontroll

4 § Ansökan om EG-typkontroll, själva kontrollen och utfärdandet av

EG-typintyget ska göras enligt förfarande i modul B i bilaga II till beslut

768/2008/EG.

En ansökan om EG-typkontroll ska innehålla en beskrivning av leksaken

och tillverkningsplats med adress.

5 § EG-typkontroll ska göras enligt modul B punkt 2 andra strecksatsen

i bilaga II till beslut 768/2008/EG.

6 § Den tekniska dokumentation och korrespondens som avser

förfaranden för EG-typkontroll ska avfattas på ett officiellt språk i den

medlemsstat där det anmälda organet finns eller på ett språk som kan

godtas av organet i fråga.

7 § När ett anmält organ utför EG-typkontroll ska det utvärdera, om så

krävs tillsammans med tillverkaren, den bedömning som tillverkaren har

utfört enligt 1 § av de faror som leksaken kan medföra.

EG-typintyg

8 § På EG-typintyget ska det finnas en hänvisning till direktiv

2009/48/EG, en färgbild och en tydlig beskrivning av leksaken inklusive

leksakens dimensioner och en förteckning över de provningar som gjorts

med en hänvisning till provningsrapporterna i fråga.

9 § EG-typintyget ska ses över när det anses nödvändigt, särskilt när

leksakens tillverkningsprocess, utgångsmaterial eller ingående delar

ändras, men i alla händelser vart femte år.

10 § EG-typintyget ska dras tillbaka om leksaken inte längre uppfyller

kraven i 3 kap. 1-6 §§.

11 § Anmälda organ får inte utfärda EG-typintyg för leksaker för vilka

ett intyg vägrats eller dragits tillbaka.

10

EG-försäkran om överensstämmelse

12 § I EG-försäkran om överensstämmelse ska det försäkras att kraven i

3 kap. 1-6 §§ har visats vara uppfyllda.

13 § EG-försäkran om överensstämmelse ska åtminstone innehålla de

uppgifter som anges i bilaga 3 i denna föreskrift och de relevanta delarna

i bilaga II till beslut 768/2008/EG, och ska uppdateras kontinuerligt. EG-

försäkran om överensstämmelse ska utformas enligt mallen i bilaga 3.

EG-försäkran om överensstämmelse ska översättas till det eller de språk

som krävs av de medlemsstater på vilkas marknader leksaken släpps ut

eller görs tillgänglig. När en leksak släpps ut eller görs tillgänglig på den

svenska marknaden ska EG-försäkran om överensstämmelse översättas

till svenska eller engelska.

14 § När EG-försäkran om överensstämmelse upprättas har tillverkaren

ansvaret för att leksaken överensstämmer med kraven.

________________________________

Övergångs- och ikraftträdandebestämmelser

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 december 2011, då

Konsumentverkets föreskrifter om leksakers säkerhet KOVFS 2011:3

upphör att gälla.

2. De upphävda föreskrifterna gäller dock fortfarande i fråga om

leksaker som har släppts ut på marknaden före ikraftträdandet.

3. För leksaker som har släppts ut på marknaden före den 20 juli 2011

gäller fortfarande Konsumentverkets föreskrifter om leksakers säkerhet

KOVFS 1993:93.

4. Förelägganden och förbud som har meddelats enligt de nu upphävda

föreskrifterna samt enligt KOVFS 1993:94 ska fortfarande gälla.

GUNNAR LARSSON

3, 4

Ändrad genom KOVFS 2009:3 och 2010:4.

11

Bilaga 1

Följande leksaker omfattas inte av dessa föreskrifter.

Del A.

1. Lekplatsutrustning avsedd för allmänt bruk.

2. Åkmaskiner, oavsett om de drivs med mynt eller inte, avsedda för

allmänt bruk.

3. Leksaksfordon och andra leksaker med förbränningsmotor.

4. Leksaksångmaskiner.

5. Slungor och slangbågar.

Följande varor ska inte betraktas som leksaker enligt dessa

föreskrifter. Förteckningen är inte uttömmande.

Del B.

1. Högtids- och festdekorationer.

2. Samlarföremål, förutsatt att det på varan eller förpackningen

finns en synlig och tydlig uppgift om att den är avsedd för samlare

över 14 år. Exempel på denna typ av föremål är

a) detaljerade och verklighetstrogna skalenliga modeller,

b) byggsatser med detaljerade skalenliga modeller,

c) dockor i folkdräkt, prydnadsdockor och andra liknande artiklar,

d) historiska kopior av leksaker, och

e) verklighetstrogna kopior av skjutvapen.

3. Sportutrustning, även rullskridskor, inlines och rullbrädor avsedda

för barn som väger mer än 20 kg.

4. Cyklar med en högsta sadelhöjd på mer än 435 mm, mätt som det

vertikala avståndet från marken till sadelns ovansida, med sadeln i

horisontellt läge och sadelstolpen placerad i högsta tillåtna läge.

5. Sparkcyklar och andra transportmedel avsedda för idrottsutövning

eller framförande på allmän väg eller allmän gång och cykelväg.

6. Eldrivna fordon som är avsedda att framföras på allmän väg, trottoar

eller allmän gång- eller cykelväg.

12

7. Utrustning för vattensport avsedd att användas på djupt vatten, och

hjälpmedel för att lära barn att simma, till exempel badring med sits

och simhjälpmedel.

8. Pussel med mer än 500 bitar.

9. Gevär och pistoler som drivs med komprimerad gas, med undantag

av vattenpistoler och vattengevär samt pilbågar längre än 120 cm.

10. Fyrverkerier, inklusive knallhatt som inte är särskilt konstruerade för

leksaker.

11. Varor och spel med spetsiga projektiler, till exempel dartpilar

med metallspets.

12. Funktionella pedagogiska varor, som elektriska ugnar, strykjärn

eller andra funktionella varor som fungerar med en

märkspänning på mer än 24 volt och som uteslutande säljs för att

användas i undervisningssyfte under tillsyn av en vuxen.

13. Varor avsedda för undervisning i skolor och annan pedagogisk

verksamhet under tillsyn av en vuxen handledare, såsom

laborationsutrustning.

14. Elektronisk utrustning, till exempel persondatorer och spelkonsoler

som används för interaktiva program, och tillhörande

kringutrustning, om den elektroniska utrustningen eller

kringutrustningen inte är särskilt konstruerad för och riktad till barn

och inte har ett lekvärde i sig, som särskilt konstruerade

persondatorer, tangentbord, joystickar eller rattar.

15. Interaktiv mjukvara avsedd för fritid och underhållning, som

datorspel, och deras lagringsmedium som till exempel cd-skivor.

16. Nappar för småbarn.

17. Leksaksliknande lampor.

18. Elektriska transformatorer för leksaker.

19. Modeaccessoarer för barn, som inte ska användas vid lek.

13

Bilaga 2

SÄRSKILDA SÄKERHETSKRAV

Del A. Fysikaliska och mekaniska egenskaper

1. Leksaker och deras delar samt fästanordningar för fast monterade

leksaker ska ha den mekaniska hållfasthet som krävs och, i

förekommande fall, tillräcklig stabilitet för att tåla de påkänningar de

utsätts för vid användning utan att brytas sönder eller deformeras

med risk för kroppsskada som följd.

2. Åtkomliga kanter, utskjutande partier, rep, snören, kablar och

fästanordningar ska vara konstruerade och tillverkade på ett sådant

sätt att risken för kroppsskada vid kontakt minimeras.

3. Leksaker ska vara konstruerade och tillverkade på ett sådant sätt att

de inte ger upphov till någon risk, eller endast en minimal risk, i

samband med att de används på grund av att deras olika delar sätts i

rörelse.

4. a) Leksaker och deras delar får inte medföra risk för strypning.

b) Leksaker och deras delar får inte medföra risk för kvävning till

följd av stopp i lufttillförseln genom att på yttre väg täppa till

luftvägarna till munnen och näsan.

c) Leksaker och deras delar ska ha sådana dimensioner att de inte

kan medföra risk för kvävning till följd av stopp i lufttillförseln

på grund av att föremål fastnar i munnen eller i svalget eller

blockerar ingången till de nedre luftvägarna.

d) Leksaker som uppenbarligen är avsedda för barn under 36

månader, deras beståndsdelar och delar som kan tas loss från

leksakerna ska ha sådana dimensioner att de inte kan sväljas eller

inandas. Detta gäller också andra leksaker som är avsedda att

stoppas i munnen, deras beståndsdelar och alla delar som kan tas

loss från dem.

e) Förpackningarna i vilka leksakerna saluförs i detaljhandeln får

inte medföra risk för strypning eller kvävning genom att på yttre

väg täppa till munnen och näsan.

14

f) Leksaker inneslutna i livsmedel eller leksaker som är

sammanblandade med livsmedel i samma förpackning måste ha

sin egen förpackning. Denna förpackning ska, såsom den

tillhandahålls, ha sådana dimensioner att den inte kan sväljas

eller inhaleras.

g) Leksaksförpackningar, såsom anges i e och f, som är sfäriska,

äggformade eller ellipsformade och samtliga löstagbara delar av

dessa, måste vara av en sådan dimension att de inte kan leda till

stopp i lufttillförseln på grund av att föremål fastnar i munnen

eller i svalget eller blockerar ingången till de nedre luftvägarna.

Detta gäller även samtliga löstagbara delar av cylinderformade

förpackningar med avrundade ändar.

h) Leksaker som sitter fast ihop med ett livsmedel på ett sådant sätt

att man att man måste förtära livsmedlet för att komma åt

leksaken är förbjudna. Delar av leksaker som på annat sätt direkt

sitter ihop med ett livsmedel ska uppfylla de krav som fastställs i

c och d.

5. Vattenleksaker ska vara konstruerade och tillverkade så att risken,

för försämrad flytkraft eller försämrat stöd för barnet, begränsas så

långt möjligt med hänsyn till rekommenderat användningssätt.

6. Leksaker som det går att komma in i och som då bildar ett slutet rum

för användaren ska ha en utgång som den avsedda användaren lätt

kan öppna inifrån.

7. Leksaker med vars hjälp användaren kan förflytta sig ska så långt

möjligt vara försedda med broms, anpassad till typ av leksak och till

den rörelseenergi som leksaken alstrar. Bromssystemet ska vara

enkelt att använda utan risk för att användaren kastas ur leksaken

eller att denne eller andra personer skadas.

Den högsta konstruktionshastighet som eldrivna lekfordon får ha

måste vara begränsad för att minska skaderisken.

8. Projektilers utformning och sammansättning och den rörelseenergi de

kan alstra när de skjuts ut från en leksak avsedd för detta ska vara

sådana att det med hänsyn till leksakens egenskaper inte finns

någon risk för att användaren eller någon annan person skadas.

15

9. Leksaker måste vara tillverkade för att säkerställa att

a) den högsta och lägsta temperaturen på åtkomliga ytor inte kan

orsaka skador vid beröring, och

b) ånga eller gas inne i leksaken inte uppnår sådan temperatur eller

sådant tryck att de kan vålla brännskada, skållning eller annan

kroppsskada då de släpps ut från leksaken på annat sätt än vad

som är avsett.

10. Leksaker som är tillverkade för att avge ljud bör när det gäller

maximivärden för impulsljud och varaktiga ljud vara konstruerade

och tillverkade på ett sådant sätt att ljudet inte kan skada barnens

hörsel.

11. Aktivitetsleksaker ska vara tillverkade så att risken att klämma sig

eller fastna med kroppsdelar eller kläder och att falla, kollidera eller

drunkna minimeras. I synnerhet ska ytan på sådana leksaker, som ett

eller flera barn kan leka på, vara konstruerad så att den håller för

belastningen av barnen.

Del B. Strålning

1. Elektriska leksaker ska vara utformade och tillverkade så att elektriska,

magnetiska eller elektromagnetiska fält eller annan strålning som

genereras av utrustningen begränsas till vad som är nödvändigt för att

leksaken ska fungera, och de måste fungera på en säker nivå i

överensstämmelse med allmänt erkända vetenskapliga rön och med

beaktande av särskilda gemenskapsbestämmelser.

2. Leksaker ska vara utformade och konstruerade på ett sådant sätt att de

inte utgör någon hälsofara eller risk för skada på ögon eller hud på grund

av lasrar, lysdioder (LED-lampor) eller annan typ av strålning.

16

Del C. Hygien

1. Leksaker ska vara konstruerade och tillverkade på ett sådant sätt att

de uppfyller kraven på hygien och renlighet för att undvika infektion,

sjukdom eller smitta.

2. En leksak avsedd för barn under 36 månader måste konstrueras och

tillverkas så att den kan rengöras. En leksak av textil ska i detta

syfte gå att tvätta, med undantag för om den innehåller en mekanism

som kan skadas om den våttvättas. Leksaken ska uppfylla

säkerhetskraven även efter att ha rengjorts enligt denna punkt och

tillverkarens instruktioner.

Del D. Radioaktivitet

Leksaker ska uppfylla alla relevanta åtgärder som antagits enligt kapitel

III i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen.

17

Bilaga 3

EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

1. Nr … (leksakens entydiga identifikation)

2. Namn på och adress till tillverkaren eller dennes representant:

3. Denna försäkran om överensstämmelse utfärdas på eget ansvar

av tillverkaren:

4. Föremål för försäkran (identifiering av leksaken så att den kan

spåras). Den ska innehålla en färgbild som är så tydlig att det går att

spåra leksaken.

5. Föremålet för försäkran i punkt 4 överensstämmer med den relevanta

harmoniserade gemenskapslagstiftningen:

6. Hänvisningar till de relevanta harmoniserade standarder som använts

eller hänvisningar till de specifikationer enligt vilka

överensstämmelsen försäkras:

7. I tillämpliga fall: Det anmälda organet … (namn, nummer) har utfört

… (beskrivning av åtgärden) och utfärdat intyg:

8. Ytterligare information:

Undertecknat för

(ort och datum)

(namn, befattning)

(namnteckning)

18

Bilaga 4

TEKNISK DOKUMENTATION

Den tekniska dokumentation som avses i 4 kap. 3 § ska, i den mån det är

relevant för bedömningen, särskilt innehålla följande:

1. Ingående beskrivning av konstruktion och tillverkning, inklusive en

lista på delar och material som använts i leksaken samt

kemikalieleverantörens säkerhetsdatablad för de kemikalier som

använts.

2. Säkerhetsbedömning(ar) som gjorts enligt 4 kap. 1 §.

3. Beskrivning av det förfarande för bedömning av överensstämmelse

som ska följas.

4. Kopia av EG-försäkran om överensstämmelse.

5. Adresserna till tillverknings- och lagerlokalerna.

6. Kopior av de dokument tillverkaren har lämnat till ett anmält organ,

om ett sådant deltar.

7. Provningsrapporter och beskrivning av hur tillverkaren säkerställt att

de tillverkade leksakerna överensstämmer med de harmoniserade

standarderna, om tillverkaren har följt det interna

tillverkningskontrollförfarande som avses i 4 kap. 2 § 1.

8. Kopia av EG-typintyget, en beskrivning av hur tillverkaren

säkerställt att produktionen överensstämmer med den

produkttyp som beskrivs i EG-typintyget och kopior av de

dokument som tillverkaren har lämnat till det anmälda organet, om

tillverkaren har låtit leksaken genomgå EG-typkontroll och följt det

förfarande för överensstämmelse med typ som avses i 4 kap. 2 § 2.

19

Bilaga 5

VARNINGAR

(som avses i 3 kap. 3-6 §§)

Del A.

Allmänna varningar

De användarbegränsningar som ska anges i de allmänna varningarna som

avses i 3 kap. 3-4 §§ ska åtminstone omfatta lägsta eller högsta tillåtna

ålder och i förekommande fall krav på användarnas förmåga och högsta

eller lägsta vikt. Det ska också anges om leksaken endast bör användas

under tillsyn av vuxen.

Del B.

Särskilda varningar och information om försiktighetsåtgärder vid

användning av vissa kategorier av leksaker

1. Leksaker som inte är avsedda för barn under 36 månader

Leksaker som kan vara farliga för barn under 36 månader ska vara

försedda med en varning, som exempelvis ”Inte lämplig för barn

under 36 månader” eller ”Inte lämplig för barn under tre år” eller en

varning i form av följande symbol:

Varningarna ska kompletteras med en kortfattad upplysning, som kan

finnas i bruksanvisningen, om vilka specifika faror som ligger till

grund för denna försiktighetsåtgärd.

Denna punkt ska inte tillämpas på leksaker som på grund av

funktion, storlek, utmärkande drag, egenskaper eller andra viktigare

omständigheter uppenbarligen inte är avsedda för barn under 36

månader.

20

2. Aktivitetsleksaker

Aktivitetsleksaker ska vara försedda med följande varning:

”Endast för hemmabruk”.

Aktivitetsleksaker som är monterade på ställningar och andra

aktivitetsleksaker ska i tillämpliga fall följas av en bruksanvisning

som uppmärksammar användaren på att det är nödvändigt att

regelbundet kontrollera och underhålla de viktigaste delarna

(upphängnings- och fästanordningar, förankring i marken etc.) och

där det påpekas att leksaken, om dessa kontroller inte utförs, kan

orsaka fallolyckor eller välta.

Det ska också finnas instruktioner som anger hur leksaken ska

monteras på rätt sätt och vilka delar som kan medföra fara om

monteringen inte utförts korrekt. Vidare ska det finnas särskild

information om vilka underlag som är lämpliga att placera leksaken

på.

3. Funktionella leksaker

Funktionella leksaker ska vara försedda med följande varning:

”Ska användas under tillsyn av vuxen.”

Leksakerna ska vidare följas av en bruksanvisning som också

innehåller information om de försiktighetsåtgärder användarna ska

vidta och en upplysning om att användarna, om de inte följer dessa

försiktighetsåtgärder, utsätter sig för de faror (som ska specificeras)

som normalt förknippas med den apparat eller vara som leksaken

är en skalenlig modell eller en imitation av. Det ska också anges att

leksaken ska hållas utom räckhåll för barn under en viss ålder - som

ska specificeras av tillverkaren.

4. Kemiska leksaker

Utan att det påverkar tillämpningen av gällande gemenskaps-

lagstiftning om klassificering, förpackning och märkning av vissa

ämnen och blandningar ska bruksanvisningar för leksaker som

innehåller farliga ämnen och blandningar innehålla information om

dessa ämnens eller blandningars farliga karaktär. Bruksanvisningar

ska även upplysa om vilka försiktighetsåtgärder som användaren ska

följa för att undvika de faror de kemiska leksakerna kan medföra.

Dessa faror ska kortfattat preciseras alltefter typ av leksak. Vidare

21

ska det anges vilka förstahjälpen åtgärder som ska utföras i händelse

av allvarliga olycksfall i samband med användning av denna typ av

leksaker. Slutligen ska det påpekas att leksaken ska hållas utom

räckhåll för barn under en viss ålder - som ska specificeras av

tillverkaren. Utöver anvisningarna i första stycket ska förpackningen

till kemiska leksaker märkas med följande varning och där åldern ska

fastställas av tillverkaren:

”Inte lämplig för barn under (*) år. Ska användas under tillsyn av

vuxen.”

Den angivna (*) åldern ska fastställas av tillverkaren.

Som kemiska leksaker räknas bl.a. lådor med material och utrustning

för kemiska experiment, lådor för ingjutning av föremål i plast,

miniatyrverkstäder för keramik, emaljering, fotografering och

liknande leksaker som kan ge upphov till en kemisk reaktion eller

liknande väsentlig förändring vid användning.

5. Skridskor, rullskridskor, inlines, rullbrädor, sparkcyklar,

scootrar och leksakscyklar för barn

Om dessa varor säljs som leksaker ska de vara försedda med

varningstexten:

”Använd skyddsutrustning. Ska inte användas i trafiken”.

Dessutom ska bruksanvisningen innehålla en påminnelse om att

leksaken kräver stor skicklighet och ska användas med försiktighet

för att förhindra skador genom fall eller till följd av kollision mellan

användaren och någon annan person. Vidare ska det finnas

anvisningar om rekommenderad skyddsutrustning (hjälm, handskar,

knäskydd, armbågsskydd etc.).

6. Vattenleksaker

Vattenleksaker ska vara försedda med följande varning:

”Får endast användas i vatten där barnet bottnar och under tillsyn av

en vuxen.”

22

7. Leksaker i livsmedel

Leksaker inneslutna i livsmedel eller leksaker som är

sammanblandade med livsmedel i samma förpackning ska vara

försedda med följande varning:

”Leksak i förpackningen. Tillsyn av en vuxen rekommenderas.”

8. Imitationer av skyddsmasker och skyddshjälmar

Skyddsmasker och skyddshjälmar i form av leksaker ska vara

försedda med följande varning:

”Denna leksak ger inte något skydd.”

9. Leksaker som är avsedda att fästas tvärs över en vagga,

barnsäng eller barnvagn med hjälp av snoddar, band, resårband

eller remmar

Leksaker som är avsedda att fästas tvärs över en vagga, barnsäng

eller barnvagn med hjälp av snören, snoddar, band, resårband eller

remmar ska ha följande varning dels på förpackningen, dels

permanent fastsatt på själva leksaken:

”För att förhindra eventuell skada genom att barnet trasslar in sig,

avlägsna denna leksak så snart barnet börjar försöka resa sig på

händer och knän i krypläge.”

10. Förpackning av doftämnen i doftspel, kosmetiklådor och

smakspel

Förpackningar av doftämnen i doftspel, kosmetiklådor och smakspel

som innehåller de doftämnen som anges i punkterna 41–55 i

förteckningen under första stycket i punkt 11 i del III i bilaga 5 och

de doftämnen som anges i punkterna 1–11 i förteckningen under

tredje stycket i punkt 11 i del III i bilaga 5 i Kemikalieinspektionens

föreskrifter (2008:2) om kemiska produkter och biotekniska

organismer ska vara försedda med följande varning:

”Innehåller doftämnen som kan förorsaka allergier.”