KOVFS 2012:01

Konsumentverkets föreskrifter om prisinformation

Konsumentverkets föreskrifter om prisinformation;

beslutade den 26 januari 2012

Konsumentverket föreskriver följande med stöd av 4 § förordningen

(2009:607) med instruktion för Konsumentverket.

Tillämpningsområde

1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om skyldigheten att lämna

prisinformation och om beräkningsgrunderna för pris och jämförpris.

När prisinformation ska lämnas

2 § När en bestämd produkt bjuds ut i en försäljningslokal, i ett

skyltfönster eller i omedelbar anslutning till säljstället ska priset och, i

tillämpliga fall, jämförpriset anges.

När en bestämd produkt marknadsförs tillsammans med en prisuppgift

ska prisinformation lämnas i enlighet med 7-10 §§prisinformationslagen

(2004:347).

Hur prisinformation ska lämnas

3 § Prisinformationen ska som huvudregel vara skriftlig. Sådan

prisinformation lämnas

1. på varan eller dess förpackning, eller

2. på en hyllkantsetikett, skylt eller på annat likvärdigt sätt i produktens

omedelbara närhet.

4 § Uppgifter om pris och jämförpris ska anges i omedelbar närhet till

varandra med en stil och storlek som är lätt att läsa. Prisinformationen ska

anges med kommatecken eller kolon mellan kron- och öretal.

Jämförpriset ska avrundas till två decimaler. Måttenheten för

jämförpriset ska skrivas ut. På hyllkantsetiketter ska jämförpriset

särskiljas från priset genom att jämförpriset anges mot gul bakgrund.

Särskilt om dagligvaror

5 § Om priset på dagligvaror som bjuds ut i en försäljningslokal endast

anges på en hyllkantsetikett, skylt eller på annat likvärdigt sätt i

produktens omedelbara närhet, ska det finnas möjlighet för konsumenten

att på ett enkelt sätt dels beräkna den sammanlagda kostnaden för varorna

KOVFS

2012:01

Utkom från trycket

den 3 februari 2012

Konsumentverkets författningssamling

ISSN 0347-8041

Utgivare: Josefin Andersson

__________________________________________________________________________________________________

före betalningen, dels kontrollera att det pris som tas ut i kassan stämmer

överens med prisinformationen vid varan.

För varor av varierande vikt som levereras färdigförpackade till butiken

bör priset anges på varan eller dess förpackning. Om varans vikt framgår

av förpackningen och det finns möjlighet att på ett enkelt sätt i varans

omedelbara närhet kontrollera det exakta priset för varan och att

jämförpriset är korrekt angivet, får dock priset för sådana varor anges

endast med jämförpris på en hyllkantsetikett eller skylt.

För varor som säljs i lösvikt behöver endast jämförpriset anges. Det ska

finnas möjlighet för konsumenten att ta reda på kostnaden för varorna

före betalningen.

Måttenheter för jämförpriser

6 § För jämförpriser på varor ska någon av följande måttenheter

användas:

– kronor per kilogram eller ton (kr/kg, kr/ton),

– kronor per liter eller kubikmeter (kr/l, kr/m³),

– kronor per meter eller kilometer (kr/m, kr/km),

– kronor per kvadratmeter (kr/m²),

– kronor per styck eller per 100 stycken (kr/st, kr/100 st), eller

– kronor per rekommenderad användning (kr/dos, kr/tvätt, kr/disk etc.).

Beräkningsgrunder för jämförpris

7 § För följande varor ska angivna beräkningsgrunder användas:

1. För varor som säljs i förpackningar med flera enheter som konsumeras

styckevis beräknas jämförpriset i samma måttenhet som för den enskilda

varan.

2. För varor på rulle, spole, nystan och liknande beräknas jämförpriset per

meter. För mjukpapper beräknas jämförpriset per kilogram exklusive

hylsans vikt.

3. För material som ska täcka en yta beräknas jämförpriset per

kvadratmeter. För färg anges jämförpriset per liter. Undantag från kravet

på jämförpris för tapeter som säljs på rulle medges i 8 §.

4. För varor med rekommenderad dosering beräknas jämförpriset per

rekommenderad dos. I förekommande fall ska beräkningen ske enligt

varans normaldosering.

5. För varor som ska spädas med vatten beräknas jämförpriset per mängd

bruksfärdig vara eller standardlösning.

Undantag från krav på jämförpris

8 § Skyldigheten att ange jämförpris enligt 7-10 §§prisinformationslagen

(2004:347) gäller inte

– förpackningar som innehåller 50 gram eller mindre,

– förpackningar som innehåller 50 milliliter eller mindre,

– förpackningar som innehåller flera olika varor,

– förpackningar där försäljningspriset är detsamma som jämförpriset,

– varor som säljs huvudsakligen för sina kosmetiska egenskaper,

eller

– tapeter som säljs på rulle.

Jämförpris för el

9 § Jämförpris för el ska anges i öre per kWh vid en årlig förbrukning av

2 000, 5 000 och 20 000 kWh. Vid riktad marknadsföring med

erbjudande om el där konsumentens faktiska förbrukning är känd kan

jämförpris anges med den årliga förbrukning som ligger närmast

konsumentens faktiska förbrukning.

Beräkningen av jämförpriset för det eller de elområden som avses i

marknadsföring med erbjudande om el ska grunda sig på den totala

kostnad som konsumenten betalar till näringsidkaren för sin

elkonsumtion. Det ska redovisas för vilken period jämförpriset gäller.

Beräkningen av jämförpriset ska innefatta den energiskatt som

tillämpas för merparten av hushållen i Sverige. Upplysning ska lämnas

om att annan energiskatt kan tillämpas för vissa områden samt hur

jämförpriset i så fall påverkas för dessa områden.

Vid riktad marknadsföring med erbjudande om el för elområde 1 är det

tillräckligt att där gällande energiskatt uppges.

Upplysning ska lämnas om att nätkostnaden inte ingår.

Pris för mobiltelefon med tillhörande abonnemang

10 § Pris för mobiltelefon med tillhörande abonnemang är den minsta

totala kostnaden. Den minsta totala kostnaden omfattar samtliga

obligatoriska kostnader såsom engångskostnaden vid köp av mobiltelefon

och tecknande av abonnemang samt den fasta periodiska kostnaden under

bindningstiden.

________________________________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 mars 2012, då Konsumentverkets

föreskrifter (KOVFS 2008:13) om prisinformation upphör att gälla.

GUNNAR LARSSON