KOVFS 2018:1

Konsumentverkets föreskrifter om ändring i Konsumentverkets föreskrifter (KOVFS 2012:1) om prisinformation

Konsumentverkets författningssamling

ISSN 0347-8041

Utgivare: Elin Söderlind

__________________________________________________________________________________________________

Konsumentverkets föreskrifter om ändring i

Konsumentverkets föreskrifter (KOVFS 2012:1) om

prisinformation;

beslutade den 7 december 2017

Konsumentverket föreskriver med stöd av 4 § förordningen (2009:607)

med instruktion för Konsumentverket att 9 § Konsumentverkets

föreskrifter (KOVFS 2012:1) om prisinformation om ska ha följande

lydelse.

Jämförpris för elavtal 1

9 § Jämförpris för el ska anges i öre per kilowattimme (kWh) vid en

årlig förbrukning av 2 000, 5 000 och 20 000 kWh. Vid riktad

marknadsföring med erbjudande om el där konsumentens faktiska

förbrukning är känd kan jämförpris anges med den årliga förbrukning

som ligger närmast konsumentens faktiska förbrukning.

Beräkningen av jämförpriset för det eller de elområden som avses i

marknadsföring med erbjudande om el ska grunda sig på den totala

kostnad som konsumenten betalar till näringsidkaren för sin

elkonsumtion. Det ska redovisas för vilken period jämförpriset gäller.

Upplysning ska lämnas om att nätkostnaden inte ingår.

________________________________

Denna författning träder i kraft den 1 januari 2018.

CECILIA TISELL

1 Senaste lydelse KOVFS 2012:1. Ändringen innebär bl.a. att tredje och fjärde stycket upphävs.

KOVFS

2018:1

Utkom från trycket

den 11 december 2017