KOVFS 2021:1

Konsumentverkets föreskrifter om information om enhetspriser för drivmedel

Konsumentverkets författningssamling

ISSN 0347-8041 (tryckt) 2003-1068 (online)

Utgivare: Elin Söderlind

KOVFS

2021:1

Utkom från trycket

den 9 september 2021

Konsumentverkets föreskrifter om information om

enhetspriser för drivmedel

beslutade den 7 september 2021.1

Konsumentverket föreskriver2

följande med stöd av 10 § förordning

(2016:917) om krav på installationer för alternativa drivmedel.

1 kap. Inledande bestämmelser

Tillämpningsområde

1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om skyldigheten att vid

tankstationer lämna information till konsumenter om enhetspriser för

drivmedel.

Informationsskyldigheten avser bemannade tankstationer till vilka

konsumenter har allmän tillgång och som tillhandahåller minst tre

drivmedelstyper varav minst ett utgör ett alternativt drivmedel enligt

definitionen i artikel 2.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv

2014/94/EU av den 22 oktober 2014 om utbyggnad av infrastrukturen för

alternativa bränslen.

Definitioner

2 § Bemannad tankstation: Ett försäljningsställe för påfyllning av

drivmedel med tillhörande butikslokal till vilka konsumenter har allmän

tillgång.

Konventionell enhet: En vedertagen enhet som används vid försäljning av

respektive drivmedel.

1Anmälda enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9

september 2015 om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder (EUT L

241, 17.9.2015, s. 1–15, Celex 32015L1535).

2Jfr. artikel 7.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/94/EU av den 22 oktober

2014 om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen (EUT L 307, 28.10.2014, s.

1–20, Celex 32014L0094) och Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/732

av den 17 maj 2018 om en gemensam metod för jämförelse av enhetspriser för alternativa

bränslen i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/94/EU (EUT L 123,

18.5.2018, s. 85–88, Celex 32018R0732).

Bränsleförbrukning: Bränsleförbrukning i enlighet med fordonets EU-

typgodkännande vid blandad körning.

2 kap. Beräkning

Beräkning

1 § Enhetspriser för de drivmedel som anges i 3 kap. 3 § ska uttryckas i

svenska kronor per 100 km och beräknas enligt följande3:

Genomsnittligt bränslepris i svenska kronor per konventionell enhet ×

bränsleförbrukning per 100 km.

Referensfordon

2 § För varje drivmedel som ska presenteras i jämförelsen ska

referensfordon tas fram som ska utgå från den karosserikod i

Transportstyrelsens vägtrafikregister som nyregistrerats flest gånger

föregående kalenderår.

Referensfordonens bränsleförbrukning ska beräknas som ett genomsnitt

av de tre fordonsmodeller som nyregistrerats flest gånger föregående

kalenderår. Den genomsnittliga bränsleförbrukningen av dessa

fordonsmodeller utgör referensfordonets bränsleförbrukning.

Om det för ett drivmedel inte finns underlag avseende tre

fordonsmodeller kan urvalet för det referensfordonet utgöras av ett

mindre antal fordonsmodeller.

3 kap. Information

1 § På bemannade tankstationer ska en jämförelse mellan enhetspriser för

drivmedel visas i informationssyfte.

Utformning

2 § Enhetspriserna ska presenteras för respektive drivmedel i tabellform i

fallande ordning.

3 § Följande drivmedel ska ingå i jämförelsen:

diesel,

bensin,

el,

fordonsgas (naturgas/biogas),

E85,

HVO100.

3 Enligt Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/732 av den 17 maj 2018 om

en gemensam metod för jämförelse av enhetspriser för alternativa bränslen i enlighet med

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/94/EU.

________________________________

4 § Följande text ska framgå av informationen: ”Tabellen visar

genomsnittliga kostnader för drivmedel per 100 km från det senaste

kalenderkvartalet. Beräkningarna grundas på förbrukningen hos ett

genomsnitt av de i Sverige mest sålda bilmodellerna föregående

kalenderår. Läs mer på Hallå konsuments jämförelsetjänst Bilsvar.se”.

5 § Om informationen lämnas i tryckt format ska den ha minst formatet

210 × 297 mm (A4-format). Om informationen istället lämnas på en

digital bildskärm ska storleken på informationen på bildskärmen minst

motsvara 210 x 297 mm (A4-format).

6 § Informationen ska placeras i närheten av pumpanordningarna, i

anslutning till tankstationens butiksentré eller i tankstationens butik.

Informationen ska vara framträdande och får inte vara vilseledande eller

förvirrande för konsumenterna.

7 § Kostnaderna per 100 km ska uppdateras varje kalenderkvartal.

Referensfordonen i jämförelsen ska uppdateras varje kalenderår.

8 § Föreskriven information kan hämtas på Konsumentverkets webbplats.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 oktober 2021.

CECILIA TISELL