KOVFS 2022:2

Konsumentverkets föreskrifter om ändring i Konsumentverkets föreskrifter (KOVFS 2021:1) om information om enhetspriser för drivmedel

Konsumentverkets författningssamling

ISSN 0347-8041 (tryckt) 2003-1068 (online)

Utgivare: Elin Söderlind

KOVFS

2022:2

Utkom från trycket

14 december 2022

Konsumentverkets föreskrifter om ändring i

Konsumentverkets föreskrifter (KOVFS 2021:1) om

information om enhetspriser för drivmedel;

beslutade den 7 december 2022.

Konsumentverket föreskriver1 med stöd av 10 § förordning (2016:917)

om krav på installationer för alternativa drivmedel att 3 kap. 4 §

Konsumentverkets föreskrifter (KOVFS 2021:1) om information om

enhetspriser för drivmedel ska ha följande lydelse.

3 kap. Information

4 §2Följande text ska framgå av informationen: ”Tabellen visar

genomsnittliga kostnader för drivmedel per 100 km från det senaste

kalenderkvartalet. Beräkningarna grundas på förbrukningen hos ett

genomsnitt av de i Sverige mest sålda bilmodellerna föregående

kalenderår. Läs mer på Konsumentverkets webbplats.”

________________________________

Denna författning träder i kraft den 1 januari 2023.

CECILIA TISELL

1Jfr. artikel 7.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/94/EU av den 22 oktober

2014 om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen (EUT L 307, 28.10.2014, s.

1–20, Celex 32014L0094) och Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/732

av den 17 maj 2018 om en gemensam metod för jämförelse av enhetspriser för alternativa

bränslen i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/94/EU (EUT L 123,

18.5.2018, s. 85–88, Celex 32018R0732).

2 Senaste lydelse KOVFS 2021:1.