KVFS 2011:12

Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:2) för häkte beslutade den 19 december 2011 Kriminalvården föreskriver med stöd av 30 § häktesförordningen (2010:2011) i fråga om Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:2) för häkte ska ha följande lydelse, dels att nuvarande 7 kap. 1 § ska betecknas 8 kap. 3 §, dels att rubriken till föreskrifterna, 1 kap. 2, 8, 13 och 17 §§, 2 kap. 15 §, 3 kap. 16, 23 och 24 §§ ska ha följande lydelse, dels att det ska införas ett nytt kapitel, 8 kap., en ny paragraf, 4 kap. 10 a § samt nya rubriker närmast efter rubriken till 8 kap. och närmast före 8 kap. 3 § av följande lydelse och beslutar dels att de allmänna råden till 3 § häktesförordningen, 1 kap. 13 och 17 §§ och 3 kap. 23 § ska ha följande lydelse, dels följande allmänna råd till 5 § häktesförordningen, 8 kap. 1 § häkteslagen (2010:611) samt 8 kap. 2 §.

1

Kriminalvårdens författningssamling

ISSN 1653-6665

Utgivare: Elisabeth Lager

KVFS

2011:12

Utkom från trycket den

28 december 2011

Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i

Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd

(KVFS 2011:2) för häkte

beslutade den 19 december 2011

Kriminalvården föreskriver med stöd av 30 § häktesförordningen (2010:2011) i

fråga om Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:2) för häkte

ska ha följande lydelse,

dels att nuvarande 7 kap. 1 § ska betecknas 8 kap. 3 §,

dels att rubriken till föreskrifterna, 1 kap. 2, 8, 13 och 17 §§, 2 kap. 15 §, 3 kap. 16,

23 och 24 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas ett nytt kapitel, 8 kap., en ny paragraf, 4 kap. 10 a § samt

nya rubriker närmast efter rubriken till 8 kap. och närmast före 8 kap. 3 § av

följande lydelse och beslutar

dels att de allmänna råden till 3 § häktesförordningen, 1 kap. 13 och 17 §§ och 3

kap. 23 § ska ha följande lydelse,

dels följande allmänna råd till 5 § häktesförordningen, 8 kap. 1 § häkteslagen

(2010:611) samt 8 kap. 2 §.

KVFS

2011:12

2

Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd

( 2011:2 ) om häkte

1 kap. Inledande bestämmelser

2 § Bestämmelserna avser

definitioner, intagning i häkte, allmänna rättigheter och skyldigheter samt

plan för häktesvistelse och förberedelser för verkställighetsplanering i an-

stalt (1 kap.),

placering och vissa rättigheter (2 kap.),

besök och andra kontakter (3 kap.),

särskilda kontroll- och tvångsåtgärder (4 kap.),

hälso- och sjukvård (5 kap.),

bidrag av allmänna medel (6 kap.),

journal (7 kap.), samt

övriga bestämmelser (8 kap.).

8 § Innan en person tas in i häkte ska grunden för frihetsberövandet kontrolleras.

Kontroll ska också göras av att det är rätt person som tas in. Om grunden för

frihetsberövandet

är

verkställighet

av

fängelsestraff

ska

kontroll

av

verkställighetshandlingar och av att rätt person tas in ske enligt bestämmelserna i

Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd om doms befordran till

verkställighet samt strafftidsberäkning m.m. (FARK DomB).

Allmänna råd till 3 § häktesförordningen (2010:2011)

Den intagnes rätt att underrätta närstående om var han eller hon befinner sig i

anslutning till att han eller hon tas in i häkte eller flyttas från ett häkte till ett annat bör

normalt omfatta en person.

Hänsyn till brottsoffer eller ett kontaktförbud kan utgöra särskilda skäl mot att

medge en intagen rätt att meddela en viss närstående.

13 § En intagen ska förses med sängkläder, handdukar och basartiklar för

personlig hygien samt, om den intagne vill det, kläder och skor. Utrustningen får

dock begränsas om det är nödvändigt för att förhindra att den intagne allvarligt

skadar sig själv.

Allmänna råd

För att inte försvåra visitation, vålla sanitär olägenhet eller på annat sätt äventyra

ordningen eller säkerheten bör den intagne normalt inte få förvara fler kläder,

sängkläder och handdukar än vad som behövs mellan två tvättbyten. Om den in-

tagne har möjlighet att själv tvätta sina kläder och handdukar bör den tillåtna

mängden anpassas efter hur ofta den intagne har möjlighet att tvätta.

Med basartiklar för personlig hygien avses i första hand tandborste, tandkräm,

tvål, schampo, kam eller borste, deodorant, rakartiklar och menstruationsskydd.

Sådana artiklar bör tillhandahållas för normal konsumtion.

KVFS

2011:12

3

17 § En intagens bostadsrum ska vara utrustat med stol, bord, skåp eller hylla,

säng, bäddutrustning, spegel, anslagstavla, mugg, väckarklocka, radio, TV samt

anordning som gör att den intagne själv kan reglera inflödet av dagsljus, om inte

annat följer av ett beslut om restriktioner.

Utrustningen får begränsas om det är nödvändigt för att förhindra att den intagne

allvarligt skadar sig själv eller annan eller gör sig skyldig till skadegörelse. För en

intagen som är placerad i avskildhet får begränsningar också göras om det är

nödvändigt på grund av lokalernas utformning eller om placeringen i avskildhet är

tillfällig. Om placeringen i avskildhet är tillfällig ska bostadsrummet, utifrån

förutsättningarna i det enskilda fallet, utrustas så att standarden för ett

normalutrustat bostadsrum uppnås i den utsträckning det är lämpligt.

Allmänna råd

När en intagen är ålagd restriktioner som avser inskränkningar i rätten att följa

vad som händer i omvärlden kan det följa av beslutet om restriktioner att den

intagne inte får ha tillgång till radio eller TV. Begränsningar på grund av

lokalernas utformning kan göras t.ex. om det saknas antennuttag för TV eller om

fönstret saknar persienner.

2 kap. Placering och vissa rättigheter

15 § En intagen får inte ta emot och inneha

– pass,

– alkohol,

– rökverk och tillbehör, annat än i samband med tillåten rökning, eller

– utrustning för elektronisk kommunikation eller lagring av data.

3 kap. Besök och andra kontakter

16 § Bestämmelserna i 17−20 §§ gäller endast om den intagne har medgivit att

försändelsen granskas eller om den granskas på grund av att det är absolut

nödvändigt av säkerhetsskäl enligt 3 kap. 8 § häkteslagen (2010:611).

23 § Vad som anges i 21 och 22 §§ gäller inte

1. om den som kontakten ska äga rum med är advokat eller tjänsteman på eller

uppdragstagare till en svensk myndighet eller ett internationellt organ som har av

Sverige erkänd behörighet att ta emot klagomål från enskilda, och kontakten sker i

anledning av den ställningen,

2. vid telefonsamtal som är av stor vikt för den intagnes frigivningsförberedelser

och samtalet sker utanför INTIK-systemet,

3. när en intagen underrättar en närstående om var han eller hon befinner sig

enligt bestämmelsen i 3 § häktesförordningen (2010:2011), eller

4. om kontakten med hänsyn till särskilda omständigheter är uppenbart befogad

och en tillfredsställande kontroll kan uppnås.

KVFS

2011:12

4

Allmänna råd

En uppdragstagare kan vara t.ex. en person som Kriminalvården har förordnat

som personutredare.

Telefonsamtal som är av stor vikt för den intagnes frigivningsförberedelser kan

vara t.ex. samtal till en utländsk ambassad eller en hyresvärd.

En situation där en kontakt kan vara uppenbart befogad trots att något samtycke

inte har lämnats kan vara t.ex. om det krävs brådskande åtgärder som rör ett

gemensamt barn. Det ska vara fråga om en objektivt sett klart befogad kontakt.

För att en tillfredsställande kontroll ska kunna uppnås kan kommunikationen be-

höva avlyssnas.

24 § Ett tillstånd till besök eller elektronisk kommunikation inom INTIK-systemet

för en annan än en närstående upphör att gälla om den intagne förflyttas till ett

annat häkte. Detsamma gäller ett sådant tillstånd för en närstående, om

förflyttningen sker av säkerhetsskäl.

4 kap. Särskilda kontroll- och tvångsåtgärder

10 a § När egendom omhändertas enligt 4 kap. 8 § häkteslagen (2010:611) ska

åtgärden dokumenteras. Om egendomen har en känd ägare ska han eller hon

underrättas om omhändertagandet.

7 kap. Journal

Allmänna råd till 5 § häktesförordningen (2010:2011)

Begreppet journal omfattar både pappershandlingar och digitala handlingar.

1 §

I journalen ska dokumenteras alla beslut som har fattats, viktiga händelser

och väsentliga uppgifter om vidtagna eller planerade åtgärder avseende den

intagne. Även uppgifter om omständigheter i övrigt som är av betydelse för

vistelsen i förvaringslokalen ska dokumenteras.

Dokumentationen ska ske så snart som möjligt.

2 §

Varje uppgift som förs in i en journal ska utformas så att den intagnes

integritet respekteras. Uppgifterna ska vara korrekta och sakliga.

3 §

Vid rättelse av en felaktighet i journalen ska det, utöver vad som framgår

av 5 § andra stycket häktesförordningen (2010:2011), anges vad rättelsen bestod i.

4 §

Endast den personal som behöver tillgång till journalen för att kunna

utföra sitt arbete har rätt att ta del av den.

KVFS

2011:12

5

8 kap. Övriga bestämmelser

Bevakningsföretag

Allmänna råd till 8 kap. 1 § häkteslagen (2010:611)

En väktare får förordnas för bevakningsuppdrag utanför en förvaringslokal t.ex.

när en intagen vårdas på sjukhus, vid domstolsförhandlingar och vid transporter.

Särskilda skäl för att förordna en väktare för bevakningsuppdrag inom

förvaringslokalen kan finnas t.ex. när en intagen behöver stå under ständig uppsikt

vid kroppsbesiktning genom användning av tulltoalett eller på grund av risk för

självskadande handlingar. Särskilda skäl finns dock inte när det gäller mer

ordinära bevakningsuppgifter.

1 § En väktare får förordnas för bevakningsuppdrag endast när det är lämpligt av

säkerhetsskäl.

2 § Vid ett bevakningsuppdrag ska väktaren alltid stå under ledning av kriminal-

vårdspersonal. Ett bevakningsuppdrag utanför förvaringslokalen ska dessutom

genomföras tillsammans med kriminalvårdspersonal, om det inte är obehövligt av

säkerhetsskäl.

Allmänna råd

Att ett uppdrag genomförs under ledning av kriminalvårdspersonal innebär att

väktaren ska instrueras om hur uppdraget ska utföras och att det finns en utpekad

tjänsteman att kontakta vid frågor.

Vid bedömningen av om väktare kan utföra ett bevakningsuppdrag på egen hand

bör beaktas t.ex. vilken typ av uppdrag det gäller, om det finns risk för fritagning

samt hur rymnings- och våldsbenägen den intagne är.

Övrigt

3 § Chefen för Kriminalvården får besluta om undantag från dessa föreskrifter.

Denna författning träder i kraft den 1 januari 2012.

INGA MELLGREN

Ulf Jonson