KVFS 2011:4

Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd om personutredning och yttrande i brottmål beslutade den 16 mars 2011. Kriminalvården föreskriver följande med stöd av 21 § förordningen (1992:289) om särskild personutredning i brottmål, m.m. och beslutar följande allmänna råd.

1

Kriminalvårdens författningssamling

ISSN 1653-6665

Utgivare: Elisabeth Lager

KVFS 2011:4

FARK PU

Utkom från trycket den

25 mars 2011

Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd

om personutredning och yttrande i brottmål

beslutade den 16 mars 2011.

Kriminalvården föreskriver följande med stöd av 21 § förordningen (1992:289)

om särskild personutredning i brottmål, m.m. och beslutar följande allmänna råd.

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde

1 §

Dessa föreskrifter innehåller kompletterande bestämmelser till lagen

(1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m. och förordningen

(1992:289) om särskild personutredning i brottmål, m.m.

Utredning

Allmänna råd till 1 § lagen ( 1991:2041 ) om särskild personutredning i brottmål,

m.m.

I utredningen ingår att, efter förutsättningarna i det enskilda fallet, bedöma om

den misstänkte är i behov av övervakning samt att utreda den misstänktes inställ-

ning till och övriga förutsättningar för en frivårdspåföljd. Bedömningen bör vara

baserad på en riskbedömning och en behovsbedömning.

Rätt till information

2 §

En misstänkt som inte är häktad ska i anslutning till att han eller hon kallas

att inställa sig för utredning informeras om

1. den skyldighet som en misstänkt har att inställa sig för utredning, samt

KVFS

2011:4

2

2. att ett yttrande baserat på endast myndighetsuppgifter och annan tillgänglig

information kommer att lämnas in till rätten om den misstänkte inte medverkar vid

utredningen.

Information enligt första stycket 2 ska även lämnas till en misstänkt som är

häktad i anslutning till att han eller hon är föremål för en personutredning.

3 §

Den misstänkte ska, om det under utredningen visar sig att han eller hon är i

behov av personligt stöd eller annan hjälp, informeras om möjligheten att enligt

4 § lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m. få en för-

troendeman förordnad.

4 §

Den misstänkte ska i anslutning till utredningen informeras om möjligheten

att lämna förslag på lekmannaövervakare.

5 §

Den misstänkte ska om möjligt informeras om Kriminalvårdens yttrande

och ges tillfälle att uttrycka sin mening om det före den slutliga utformningen.

Allmänna råd

Information om yttrandet kan underlåtas endast om den misstänkte är oanträffbar

eller om tiden inte medger det.

Övriga bestämmelser

6 §

Chefen för Kriminalvården kan besluta om undantag från dessa föreskrifter.

Dessa föreskrifter och allmänna råd träder i kraft den 1 april 2011 då Kriminal-

vårdens föreskrifter och allmänna råd om personutredning och yttrande i brottmål

(KVFS 2009:3) ska upphöra att gälla.

LARS NYLÉN

Ulf Jonson