KVFS 2012:2

Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:2) om häkte beslutade den 10 april 2012. Kriminalvården föreskriver med stöd av 29, 30 och 33 § häktesförordningen (2010:2011) i fråga om Kriminalvården föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:2) om häkte att 6 kap. 1 och 7 §§ ska ha följande lydelse samt beslutar att de allmänna råden till samma bestämmelser ska ha följande lydelse.

1

Kriminalvårdens författningssamling

ISSN 1653-6665

Utgivare: Elisabeth Lager

KVFS

2012:2

Utkom från trycket den

20 april 2012

Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i

Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd

(KVFS 2011:2) om häkte

beslutade den 10 april 2012.

Kriminalvården föreskriver med stöd av 29, 30 och 33 § häktesförordningen

(2010:2011) i fråga om Kriminalvården föreskrifter och allmänna råd (KVFS

2011:2) om häkte att 6 kap. 1 och 7 §§ ska ha följande lydelse samt beslutar att de

allmänna råden till samma bestämmelser ska ha följande lydelse.

6 kap. Bidrag av allmänna medel

1 §

En intagen får beviljas bidrag enligt bestämmelserna i detta kapitel, om

det är skäligt med hänsyn till den intagnes ekonomiska förhållanden och om-

ständigheterna i övrigt. Bidrag för telefonsamtal som är av stor vikt för den

intagnes frigivningsförberedelser får dock beviljas oavsett den intagnes

ekonomiska förhållanden.

Bidrag kan endast utgå för kostnader som har uppkommit under verkställigheten.

En ansökan om bidrag ska ges in innan den intagne friges.

Ett beslut om bidrag kan ändras till den intagnes nackdel om förhållandena som

ligger till grund för bidraget ändras mellan beslutet och utbetalningen och de nya

förhållandena skulle medföra att bidraget inte skulle beviljas eller beviljats med ett

lägre belopp vid en ny prövning.

Allmänna råd

Det är normalt inte skäligt att bevilja bidrag om den intagne kan betala själv eller

om det går att förutse att han eller hon inom en rimlig tidsperiod kan täcka kostna-

den genom ersättning för sysselsättning eller någon annan inkomst och åtgärden

som ska täckas genom bidraget kan skjutas upp. Kriminalvårdens utredning om

KVFS

2012:2

2

den intagnes betalningsförmåga kan variera beroende på vad för slags bidrag den

intagne ansöker om.

Om den intagne saknar pengar och det beror på att han eller hon inte har hus-

hållat med dem på ett rimligt sätt bör det vägas mot hur angelägen den åtgärd som

ska täckas genom bidraget är.

Att kostnaden ska ha uppkommit under verkställigheten innebär att åtgärden

som föranlett betalningsskyldighet ska ha vidtagits innan frigivning.

Frigivning

7 §

En intagen som vid frigivningen har ett akut hjälpbehov som inte kan till-

godoses genom socialnämnden får, i avvaktan på tid för besök där, beviljas bidrag

för hemresa och uppehälle. Bidrag får under samma förutsättningar också beviljas

för kläder och skor som är anpassade för årstiden, om den intagne saknar sådana.

Bidrag för hemresa får beviljas för resa till

1. hemorten, om den ligger i Sverige,

2. närmaste gränspassage i bosättningslandet, om bosättningsorten ligger utanför

Sverige men inom Norden, Europeiska unionen eller Liechtenstein, eller

3. svenska gränsen, om bosättningsorten ligger i ett annat land än de som avses i

1 och 2.

Bidrag för uppehälle utgår med högst 80 kr per dygn, om det inte finns särskilda

skäl. Bidrag för resor utgår med högst det belopp som motsvarar billigaste färdsätt

med allmänna kommunikationsmedel.

Allmänna råd

Det finns inte något akut hjälpbehov om den intagne kan få kläder och skor

lämnade eller skickade till sig.

Särskilda skäl att bevilja bidrag för uppehälle med högre belopp än 80 kr per

dygn kan finnas t.ex. om den intagne på grund av medicinska skäl behöver

specialkost.

Denna författning träder i kraft den 1 maj 2012.

På Kriminalvårdens vägnar

NILS ÖBERG

Ulf Jonson