KVFS 2012:3

Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:5) om verkställighet av frivårdspåföljder beslutade den 10 april 2012. Kriminalvården föreskriver med stöd av 5 kap. 17 § och 6 kap. 1 § förordningen (1998:642) om verkställighet av frivårdspåföljder i fråga om Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:5) om verkställighet av frivårdspåföljder dels att nuvarande 28 § ska betecknas 29 §, dels att 16 § ska ha följande lydelse, dels att det föreskrifterna ska föras in en ny paragraf, 28 §, av följande lydelse. 16 § Verkställighetsplanen ska upprättas inom 30 dagar från övervakningens början. För villkorligt frigivna ska den plan som upprättats under verkställighet av fängelse följas upp inom samma tid. Verkställighetsplanen ska följas upp när det finns anledning till det, dock minst inom sex månader från övervakningens början samt inför övervakningens upphörande. Uppföljning ska även ske – inför överflyttning av övervakningen till annat verksamhetsställe, – inom 30 dagar efter överflyttning av övervakningen, samt – inför överflyttning av övervakningen till annat land. Angivna tider för upprättande och uppföljning gäller inte om det finns särskilda skäl mot det.

1

Kriminalvårdens författningssamling

ISSN 1653-6665

Utgivare: Elisabeth Lager

KVFS

2012:3

Utkom från trycket den

20 april 2012

Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i

Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd

(KVFS 2011:5) om verkställighet av

frivårdspåföljder

beslutade den 10 april 2012.

Kriminalvården föreskriver med stöd av 5 kap. 17 § och 6 kap. 1 § förordningen

(1998:642) om verkställighet av frivårdspåföljder i fråga om Kriminalvårdens

föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:5) om verkställighet av

frivårdspåföljder

dels att nuvarande 28 § ska betecknas 29 §,

dels att 16 § ska ha följande lydelse,

dels att det föreskrifterna ska föras in en ny paragraf, 28 §, av följande lydelse.

16 §

Verkställighetsplanen ska upprättas inom 30 dagar från övervakningens

början. För villkorligt frigivna ska den plan som upprättats under verkställighet av

fängelse följas upp inom samma tid.

Verkställighetsplanen ska följas upp när det finns anledning till det, dock minst

inom sex månader från övervakningens början samt inför övervakningens upphö-

rande. Uppföljning ska även ske

– inför överflyttning av övervakningen till annat verksamhetsställe,

– inom 30 dagar efter överflyttning av övervakningen, samt

– inför överflyttning av övervakningen till annat land.

Angivna tider för upprättande och uppföljning gäller inte om det finns särskilda

skäl mot det.

KVFS

2012:3

2

28 §

En person som förordnas som övervakare har rätt till ersättning för

uppdraget samt rätt till ersättning för kostnader med vardera 250 kr per månad. Om

övervakarens kostnader för att fullgöra uppdraget väsentligt överstiger 250 kr per

månad kan han eller hon få även ersättning för de överstigande kostnaderna.

Denna författning träder i kraft den 1 maj 2012.

På Kriminalvårdens vägnar

NILS ÖBERG

Ulf Jonson