KVFS 2013:5

Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:2) om häkte beslutade den 25 november 2013. Kriminalvården föreskriver med stöd av 30 § häktesförordningen (2010:2011) i fråga om Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:2) för häkte dels att nuvarande 3 kap. 2 § upphävs, dels att nuvarande underrubriker närmast före 3 kap. 1 § och nuvarande 3 kap. 2 § upphävs, dels att nuvarande 4 kap. 1 § ska betecknas 4 kap. 1 a §, dels att 1 kap. 16 och 19 §§, 3 kap. 23 § samt 6 kap. 4 och 7 §§ ska ha följande lydelse, dels att det ska införas fyra nya paragrafer, 1 kap. 2 a §, 3 kap. 25 och 26 §§ och 4 kap. 1 § samt ny underrubrik närmast före 3 kap. 26 § av följande lydelse, och beslutar dels att de allmänna råden till nuvarande 3 kap. 2 § ska upphöra att gälla, dels att de allmänna råden till 1 kap. 4, 16 och 25 §§, till 2 kap. under rubriken Placering i häkte, till 3 kap. 1 § häkteslagen (2010:611) och till 6 kap. 7 § ska ha följande lydelse, dels följande allmänna råd till 3 kap. 25 §.

1

Kriminalvårdens författningssamling

ISSN 1653-6665

Utgivare: Elisabeth Lager

KVFS

2013:5

Utkom från trycket den

11 december 2013

Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i

Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd

(KVFS 2011:2) om häkte

beslutade den 25 november

2013.

Kriminalvården föreskriver med stöd av 30 § häktesförordningen (2010:2011) i

fråga om Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:2) för häkte

dels att nuvarande 3 kap. 2 § upphävs,

dels att nuvarande underrubriker närmast före 3 kap. 1 § och nuvarande 3 kap. 2 §

upphävs,

dels att nuvarande 4 kap. 1 § ska betecknas 4 kap. 1 a §,

dels att 1 kap. 16 och 19 §§, 3 kap. 23 § samt 6 kap. 4 och 7 §§ ska ha följande

lydelse,

dels att det ska införas fyra nya paragrafer, 1 kap. 2 a §, 3 kap. 25 och 26 §§ och

4 kap. 1 § samt ny underrubrik närmast före 3 kap. 26 § av följande lydelse, och

beslutar

dels att de allmänna råden till nuvarande 3 kap. 2 § ska upphöra att gälla,

dels att de allmänna råden till 1 kap. 4, 16 och 25 §§, till 2 kap. under rubriken

Placering i häkte, till 3 kap. 1 § häkteslagen (2010:611) och till 6 kap. 7 § ska ha

följande lydelse,

dels följande allmänna råd till 3 kap. 25 §.

1 kap. Inledande bestämmelser

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde

2 a § I

frågor som berör barn ska barnets bästa särskilt beaktas.

KVFS

2013:5

2

Definitioner

4 §

Med närstående avses

1. en intagens maka eller make, registrerade partner och sambo,

2. en intagens barn, oavsett ålder,

3. andra barn som stadigvarande sammanbor med en intagen,

4. en intagens föräldrar och syskon, samt

5. en annan person än någon som anges

i 1-4 som har en sådan nära relation till

en intagen att de bör betraktas som närstående till varandra.

Allmänna råd

Andra personer som enligt punkt 5 kan betraktas som närstående till en intagen

kan vara t.ex. fästmö eller fästman, flick- eller pojkvän, barnbarn, far- eller

morförälder, eller en person som den intagne stadigvarande bor tillsammans med

utan att de lever i en parrelation. Kravet på en nära relation förutsätter normalt

att relationen har eller kan antas få en viss varaktighet.

Allmänna rättigheter

16 § En intagen som behöver akuttandvård ska beredas sådan vård, om han eller

hon medgett att häktet för täckande av tandvårdskostnaderna får förfoga över hans

eller hennes medel inom Kriminalvården.

Allmänna råd

Med akuttandvård avses avhjälpande av smärttillstånd orsakat av kariesskada,

tappad fyllning, trauma eller akut infektion från tand, käke, tandfäste eller mun-

slemhinna. Även insättning av temporär tandersättning till följd av akut upp-

kommen framtandsförlust betraktas som akuttandvård.

Utgångspunkten är att en intagen ska bekosta all tandvård själv.

19 § En intagen som har möjlighet att dagtid vistas tillsammans med andra

intagna ska ges tillgång till de lagar, förordningar och föreskrifter som gäller för

frihetsberövandet. En intagen som inte har den möjligheten ska vid förfrågan ges

tillgång till regelverket i sitt bostadsrum.

Plan för häktesvistelse och förberedelser för verkställighets-

planering i anstalt

25 § För en intagen som är häktad på grund av misstanke om brott ska en plan

för häktesvistelsen upprättas inom två veckor från häktningen. Planen ska vara

individuellt utformad efter omständigheterna i det enskilda fallet. Den intagne ska

få en kopia av planen.

Allmänna råd

Det måste vid utformningen av planen beaktas att åtgärder kan kräva åklagares

medgivande.

KVFS

2013:5

3

Vid utformning av planen bör eventuella barns behov i egenskap av närstående

till den intagne särskilt beaktas. Det kan avse t.ex. barnets behov av att upprätt-

hålla kontakt med en frihetsberövad förälder. Även barnets behov av skydd bör

särskilt beaktas.

2 kap. Placering och vissa rättigheter

Placering

Placering i häkte

Allmänna råd

En intagen som är häktad bör normalt placeras i det häkte som är beläget i eller

nära den ort där rättsprocessen ska äga rum, om inte placering i annat häkte be-

hövs av säkerhets- eller beläggningsskäl.

I 10 kap. 20 § utlänningslagen (2005:716) finns bestämmelser om att en

utlänning som hålls i förvar i kriminalvårdsanstalt, häkte eller polisarrest under

vissa förutsättningar ska hållas avskild från andra intagna.

3 kap. Besök och andra kontakter

Besök

Allmänna råd till 3 kap. 1 § häkteslagen (2010:611)

Med uttrycket lämpligen kan ske avses praktiska förutsättningar för besök, t.ex.

vad som är möjligt med hänsyn till häktets rutiner samt tillgången till personal och

besöksrum.

Besök av en person som avtjänar ett fängelsestraff eller är föremål för kriminal-

vård i frihet bör normalt inte beviljas. Detsamma gäller besök av en person som är

misstänkt för brott, missbrukar narkotika eller är medlem i eller har annan kopp-

ling till ett kriminellt nätverk eller grov organiserad brottslighet. Om personen är

närstående till den intagne kan dock kontrollerade besök medges, om riskerna kan

hanteras genom kontrollen.

Vid bedömningen om besök av barn kan beviljas bör särskilt beaktas om barnet

är närstående till den intagne. Även andra omständigheter som t.ex. barnets ålder

samt de förutsättningar besöket ska äga rum under bör beaktas. Barnet bör

normalt följas åt av en vuxen under besöket. En sådan vuxen kan vara t.ex. en

annan vårdnadshavare, en person från socialtjänsten eller någon annan som

barnet har förtroende för.

Gemensamma bestämmelser

Samtycke av den som kontakt ska äga rum med

23 § Vad som anges i 21 och 22 §§ gäller inte

1. om den som kontakten ska äga rum med är advokat eller tjänsteman på eller

uppdragstagare till en svensk myndighet eller ett internationellt organ som har av

KVFS

2013:5

4

Sverige erkänd behörighet att ta emot klagomål från enskilda, och kontakten sker i

anledning av den ställningen,

2. vid telefonsamtal som är av stor vikt för den intagnes frigivningsförberedelser

och samtalet sker utanför INTIK-systemet,

3. när en intagen underrättar en närstående om var han eller hon befinner sig

enligt bestämmelsen i 3 § häktesförordningen (2010:2011), eller

4. om kontakten med hänsyn till särskilda omständigheter är uppenbart befogad

och en tillfredsställande kontroll kan uppnås, eller

5. om kontakten avser en förbindelse enligt artikel 36 i Wienkonventionen om

konsulära förbindelser (SÖ 1974:10).

25 § Ett tillstånd till besök eller elektronisk kommunikation inom INTIK-

systemet kan återkallas eller på annat sätt ändras till den intagnes nackdel om

besök eller elektronisk kommunikation kan äventyra säkerheten.

Allmänna råd

Återkallelse av ett tillstånd bör endast ske om det inte är tillräckligt att förena till-

ståndet med villkor om kontroll enligt 3 kap. 2 eller 3 §§ eller avlyssning enligt

3 kap. 5 § häkteslagen (2010:611) .

Kontakter med omvärlden för utlänningar som hålls i förvar

26 § I 11 kap. 2 § utlänningslagen (2005:716) finns bestämmelser om rätten för

en utlänning som hålls i förvar att ha kontakt med personer utanför den inrättning

där han eller hon är placerad.

4 kap. Särskilda kontroll- och tvångsåtgärder

Kroppsvisitation och kroppsbesiktning

Allmänna bestämmelser

1 §

Kroppsbesiktning ska verkställas av en läkare eller av en legitimerad sjuk-

sköterska i enlighet med av läkare meddelade anvisningar.

Första stycket gäller dock inte om det är endast är fråga om ytlig kropps-

besiktning, besiktning av någons munhåla eller att ta urin-, utandnings-, saliv-,

svett- eller hårprov.

1 a § Kroppsvisitation genom undersökning av föremål som en besökare vill ta

med till den lokal där besöket ska äga rum ska genomföras i besökarens närvaro.

Föremål som besökaren inte vill ta med till den lokal där besöket ska äga rum

får bara undersökas om det finns särskilda skäl och ska förvaras så att ingen

obehörig kan komma åt dem. Besökaren ska genom skyltning eller på annat sätt

informeras om att sådan undersökning kan ske.

KVFS

2013:5

5

6 kap. Bidrag av allmänna medel

Telefonsamtal

4 §

En intagen får beviljas bidrag för ett kortare telefonsamtal per vecka med

närstående barn. En intagen får också beviljas bidrag för telefonsamtal som är av

stor vikt för hans eller hennes frigivningsförberedelser eller som annars är särskilt

angelägna.

Frigivning

7 §

En intagen som vid frigivningen har ett akut hjälpbehov får beviljas bidrag

för sin hemresa och uppehälle. Bidrag får under samma förutsättningar också

beviljas för kläder och skor som är anpassade för årstiden, om den intagne saknar

sådana.

Bidrag för hemresa får beviljas för resa till

1. hemorten, om den ligger i Sverige,

2. närmaste gränspassage i bosättningslandet, om bosättningsorten ligger utanför

Sverige men inom Norden, Europeiska unionen eller Liechtenstein

3. svenska gränsen, om bosättningsorten ligger i ett annat land än de som avses i

1 och 2.

Bidrag för uppehälle utgår med högst 80 kronor per dygn, om det inte finns sär-

skilda skäl. Bidrag för resor utgår med högst det belopp som motsvarar billigaste

färdsätt med allmänna kommunikationsmedel.

Allmänna råd

Den intagnes behov efter frigivningen ska normalt tillgodoses genom social-

nämnden. Ett akut hjälpbehov kan dock uppstå i avvaktan på tid för besök där.

Även en intagen som ska utvisas eller avvisas kan ha ett akut hjälpbehov under en

kortare tid efter utvisningen eller avvisningen.

Det finns inte något akut hjälpbehov avseende kläder och skor om den intagne

kan få sådana lämnade eller skickade till sig.

Särskilda skäl att bevilja bidrag för uppehälle med högre belopp än 80 kronor

per dygn kan finnas t.ex. om den intagne på grund av medicinska skäl behöver

specialkost.

Denna författning träder i kraft den 1 januari 2014 men bestämmelsen i 3 kap. 25 §

tillämpas inte på beslut fattade tidigare.

På Kriminalvårdens vägnar

NILS ÖBERG

Ulf Jonson