KVFS 2014:4

Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:2) om häkte beslutade den 15 december 2014. Kriminalvården föreskriver med stöd av 30 § häktesförordningen (2010:2011) i fråga om Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:2) om häkte dels att 1 kap. 12 §, 2 kap. 15 §, 3 kap. 19 § samt 4 kap. 1 § ska ha följande lydelse, dels att det ska införas en ny paragraf, 1 kap. 20 a § och beslutar dels att de allmänna råden till 2 kap. 5 § och till 2 kap. 12 § häkteslagen (2010:611) ska ha följande lydelse, dels följande allmänna råd till 1 kap. 20 a §.

1

Kriminalvårdens författningssamling

ISSN 1653-6665

Utgivare: Elisabeth Lager

KVFS

2014:4

Utkom från trycket den

22 december 2014

Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i

Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd

(KVFS 2011:2) om häkte

beslutade den 15 december 2014.

Kriminalvården föreskriver med stöd av 30 § häktesförordningen (2010:2011) i

fråga om Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:2) om häkte

dels att 1 kap. 12 §, 2 kap. 15 §, 3 kap. 19 § samt 4 kap. 1 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 1 kap. 20 a § och beslutar

dels att de allmänna råden till 2 kap. 5 § och till 2 kap. 12 § häkteslagen

(2010:611) ska ha följande lydelse,

dels följande allmänna råd till 1 kap. 20 a §.

1 kap. Inledande bestämmelser

Allmänna rättigheter

12 § Den intagne har

rätt att få mat som är anpassad efter hans eller hennes me-

dicinska behov. I den utsträckning det är möjligt ska hänsyn även tas till den intag-

nes religion. En intagen har dock alltid rätt att få vegetarisk mat.

En intagen har rätt att få mat vid sedvanliga mattider. Den intagne ska dock ges

möjlighet att inta sina måltider vid tider som är anpassade efter hans eller hennes

medicinska behov eller religion.

En intagen har rätt att under sin fritid själv bereda eller få varm dryck, om det

inte kan äventyra ordningen eller säkerheten.

KVFS

2014:4

2

20 a § Inför studiebesök av utomstående ska berörda intagna informeras i god tid.

Besökarna får endast ges tillträde till en intagens bostadsrum efter medgivande av

den intagne.

Allmänna råd

Kriminalvårdens personal betraktas inte som utomstående.

2 kap. Placering och vissa rättigheter

Vistelse i gemensamhet och avskildhet

Allmänna råd till 2 kap. 5 § häkteslagen (2010:611)

Säkerhetsskäl som gör det nödvändigt att hålla den intagne avskild från andra kan

t.ex. vara att det föreligger risk för fritagning eller rymning eller om den intagne

är våldsam eller påverkad av narkotika.

Så kallad samsittning, dvs. att en intagen under viss tid på dagtid vistas tillsam-

mans med någon annan eller några andra intagna i ett bostadsrum, utgör inte ge-

mensamhet om samsittning endast kan erbjudas med en annan intagen. Om gemen-

samhet inte är möjlig bör övervägas om samsittning kan erbjudas för att undvika

att en intagen måste vistas helt ensam.

Samsittning mellan en man och en kvinna bör endast vara aktuell om de är när-

stående.

Personliga tillhörigheter

Mottagande och innehav

15 § En intagen får inte ta emot och inneha

– pass,

– alkohol eller annat berusningsmedel,

– rökverk och tillbehör, annat än i samband med tillåten rökning, eller

– utrustning för elektronisk kommunikation eller lagring av data.

Omhändertagande och förvaring

Allmänna råd till 2 kap. 12 § häkteslagen (2010:611)

Ett omhändertagande av personliga tillhörigheter enligt 2 kap. 12 § häkteslagen

( 2010:611 ) innebär inte någon annan inskränkning i den intagnes rätt att

disponera tillhörigheterna utöver att han eller hon inte får inneha dem.

Omhändertagande av personliga tillhörigheter kan ske t.ex. vid kontroll av bo-

stadsrum, kroppsvisitation eller granskning av försändelser. Skriftliga handlingar,

t.ex. brev, böcker, tidskrifter eller tidningar, får dock inte omhändertas enligt 2 kap.

12 § häkteslagen (2010:611) vid granskning, dvs. innan befordran. Detta hindrar

inte att försändelsen i vissa fall hålls kvar med stöd av 3 kap. 7 § häkteslagen

( 2010:611 ).

KVFS

2014:4

3

3 kap. Besök och andra kontakter

Försändelser

19 § Granskning av en försändelse till eller från en intagen ska ske skyndsamt.

Efter granskningen ska försändelsen lämnas ut till den intagne så snart som möj-

ligt, om den inte ska omhändertas enligt 2 kap. 12 § häkteslagen (2010:611) eller

hållas kvar enligt 3 kap. 7 § samma lag.

Om innehållet i en granskad försändelse bedöms kunna vara straffbart i sam-

band med innehav eller spridning eller om det lämnar upplysningar om brott, för

vilket fängelse är föreskrivet och som kan antas föranleda annan påföljd än böter,

ska Polisen underrättas så snart som möjligt.

4 kap. Särskilda kontroll- och tvångsåtgärder

Kroppsvisitation och kroppsbesiktning

Allmänna bestämmelser

1 § Kroppsbesiktning i form av en rektal eller vaginal undersökning ska genom-

föras på sjukhus.

Kroppsbesiktning i form av en undersökning av en intagens munhåla, som av-

ser annat än en okulär besiktning, ska utföras av läkare eller sjuksköterska i enlig-

het med av läkare meddelade anvisningar.

Denna författning träder i kraft den 12 januari 2015.

På Kriminalvårdens vägnar

NILS ÖBERG

Ulf Jonson