KVFS 2015:2

Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:1) om fängelse beslutade den 2 mars 2015. Kriminalvården beslutar att 1 kap. 18 § och allmänna råd till 2 kap. 6 § ska ha följande lydelse.

1

Kriminalvårdens författningssamling

ISSN 1653-6665

Utgivare: Elisabeth Lager

KVFS 2015:2

Utkom från trycket den

6 mars 2015

Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i

Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd

(KVFS 2011:1) om fängelse

beslutade den 2 mars 2015.

Kriminalvården beslutar att 1 kap. 18 § och allmänna råd till 2 kap. 6 § ska ha

följande lydelse.

1 kap. Inledande bestämmelser

18 § I en anstalt där intagna låses in i bostadsrummet i anslutning till dygnsvilan

ska bostadsrummet ha en signalanordning för kommunikation med personal. I

övriga anstalter ska en sådan anordning finnas på varje avdelning.

2 kap. Placering

Tillfällig placering i anstalten Gruvberget och anstalten Kumla

6 §

En intagen får tillfälligt placeras i anstalten Gruvberget och anstalten Kumla

för att delta i särskild verksamhet.

Allmänna råd

Vad som i allmänhet gäller vid placering angående riskbedömning, andra omstän-

digheter av betydelse för ordningen eller säkerheten och behovsbedömning ska

tillämpas även vid tillfälliga placeringar enligt denna bestämmelse. Vid bedömnin-

gen av om en tillfällig placering ska beviljas bör särskilt beaktas om den intagne

tillhör den målgrupp av intagna som den särskilda verksamheten riktar sig till.

KVFS

2015:2

2

Vid riskbedömningen för prövning av en tillfällig placering i anstalten Gruvber-

get bör särskilt beaktas om den intagne under en kortare tid bedöms kunna vistas

under den låga grad av övervakning och kontroll som råder vid anstalten Gruvber-

get. För att kunna beviljas tillfällig placering för deltagande i sådan verksamhet

vid anstalten Gruvberget som inte förutsätter att personal från det verksamhets-

ställe där den intagne normalt är placerad följer med honom eller henne bör den

intagne ha genomfört två permissioner med övernattning på egen hand utan an-

märkning. Om verksamheten förutsätter medföljande personal är det dock normalt

tillräckligt att den intagne har genomfört en permission med åtföljande personal

utan anmärkning.

Denna författning träder i kraft den 1 april 2015.

På Kriminalvårdens vägnar

NILS ÖBERG

Hanna Jarl Källberg