KVFS 2017:3

Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:2) om häkte

1

Kriminalvårdens författningssamling

ISSN 1653-6665

Utgivare: Elisabeth Lager

KVFS

2017:3

Utkom från trycket den

6 september 2017

Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i

Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd

(KVFS 2011:2) om häkte;

beslutade 28 augusti 2017.

Kriminalvården föreskriver med stöd av 30 § häktesförordningen (2010:2011) i

fråga om Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:2) om häkte1

dels att 3 kap. 21–23 §§ och 6 kap. 3 § ska upphöra att gälla,

dels att rubrikerna närmast före 3 kap. 21 § och 6 kap. 3 § ska utgå och beslutar

dels att de allmänna råden till 3 kap. 21 och 23 §§ ska upphöra att gälla,

dels att det allmänna rådet till 3 kap. 11 § ska ha följande lydelse.

3 kap.

11 § Om tillstånd till telefonsamtal inom INTIK-systemet inte kan beviljas på

grund av säkerhetsskäl och samtal i stället genomförs utanför det systemet enligt

10 § ska samtalet avlyssnas, om det inte är uppenbart obehövligt.

Allmänna råd

Att samtal mellan en intagen och hans eller hennes försvarare inte får avlyssnas

framgår av 3 kap. 5 § andra stycket häkteslagen (2010:611) .

1 Senaste lydelse av

3 kap 21 § KVFS 2011:10

3 kap 23 § KVFS 2017:2

allmänna råden till 3 kap. 23 § KVFS 2011:12.

KVFS

2017:3

2

___________

Denna författning träder i kraft den 1 oktober 2017.

NILS ÖBERG

Hanna Jarl