KVFS 2018:1

Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:2) om häkte

1

Kriminalvårdens författningssamling

ISSN 1653-6665

Utgivare: Elisabeth Lager

KVFS 2018:1

Utkom från trycket den

16 mars 2018

Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i

Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd

(KVFS 2011:2) om häkte;

beslutade den 5 mars 2018.

Kriminalvården beslutar följande allmänna råd.

2 kap. Placering och vissa rättigheter

Placering

Placering i häkte

Allmänna råd till 2 kap. 1 § andra stycket häkteslagen (2010:611)

Annan särskild anledning att placera två eller flera intagna i samma rum kan

t.ex. avse fall då placering i enrum kan inverka negativt på den intagnes psykiska

hälsa eller att intagna frivilligt vill placeras tillsammans. En förutsättning för

sådan placering är att det är säkerhetsmässigt och praktiskt möjligt .

Att placera en man och en kvinna i samma rum är bara aktuellt om de är när-

stående.

Bestämmelser om den intagnes rätt att, om han eller hon vill det, vistas

tillsammans med andra intagna under dagtid finns i 2 kap. 5 § häkteslagen .

KVFS

2018:1

2

Vistelse i gemensamhet och avskildhet

Allmänna råd till 2 kap. 5 § häkteslagen (2010:611)

Säkerhetsskäl som gör det nödvändigt att hålla den intagne avskild från andra

kan vara t.ex. att det föreligger risk för fritagning eller rymning, att den intagne är

våldsam eller berusad, att det har uppstått en olämplig klientkonstellation som inte

kan lösas genom förflyttning, att det har uttalats hot om våld eller att en skadegö-

relse har ägt rum.

När en intagen inte kan vistas i gemensamhet är det nödvändigt att utreda för-

utsättningarna för isoleringsbrytande åtgärder.

Exempel på isoleringsbrytande åtgärder är restriktionsgrupp och samsittning.

Med restriktionsgrupp avses att två eller flera intagna , med restriktioner avseende

gemensam vistelse, vistas tillsammans i närvaro av kriminalvårdspersonal. Med

samsittning avses att två intagna, med eller utan restriktioner, under viss tid dagtid

vistas tillsammans i ett bostadsrum eller annat anvisat utrymme utan närvaro av

personal.

Är den intagne belagd med restriktioner avseende gemensam vistelse får restrik-

tionsgrupp och samsittning beviljas endast i den utsträckning som åklagare med-

ger. Intagen med restriktioner avseende gemensam vistelse får endast ha samsitt-

ning med annan intagen som har restriktioner.

__________

Dessa allmänna råd träder i kraft den 3 april 2018.

NILS ÖBERG

Hanna Jarl