KVFS 2018:3

Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:2) om häkte

1

Kriminalvårdens författningssamling

ISSN 1653-6665

Utgivare: Elisabeth Lager

KVFS

2018:3

Utkom från trycket den

16 augusti 2018

Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i

Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd

(KVFS 2011:2) om häkte;

beslutade 4 juni 2018.

Kriminalvården föreskriver med stöd av 30 § häktesförordningen (2010:2011) i

fråga om Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:2) om häkte1

dels att 3 kap. 25 § ska upphävas,

dels att 3 kap. 20 § ska ha följande lydelse och beslutar att de allmänna råden till

3 kap. 25 § ska upphävas.

3 kap. Besök och andra kontakter

Försändelser

20 § Den intagne ska underrättas när en försändelse har granskats. Underrättelsen

ska innehålla information om

1. vilken försändelse som har granskats,

2. med stöd av vilket lagrum granskningen har skett,

3. vilken typ av granskning som har utförts,

4. datum för granskningen, samt

5. vem eller vilka som medverkat vid granskningen.

1

Senaste lydelse av

3 kap. 25 § KVFS 2013:5

allmänna råden till 3 kap. 25 § KVFS 2013:5.

KVFS

2018:3

2

___________

Denna författning träder i kraft den 1 september 2018.

NILS ÖBERG

Hanna Jarl