KVFS 2019:4

Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:5) om verkställighet av frivårdspåföljder

Kriminalvårdens författningssamling

Utgivare: Elisabeth Lager

KVFS

2019:4

Utkom från trycket den

21 mars 2019

Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i

Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS

2011:5) om verkställighet av frivårdspåföljder

beslutade den 11 mars 2019

Kriminalvården föreskriver med stöd av 6 kap. 1 a § förordningen (1998:642) om

verkställighet av frivårdspåföljder i fråga om Kriminalvårdens föreskrifter och

allmänna råd (KVFS 2011:5) om verkställighet av frivårdspåföljde r1 att 27 § ska ha

följande lydelse.

Övervakning

Bidrag av allmänna medel

27 § En dömd får beviljas bidrag av allmänna medel för kostnader som har direkt

samband med avtjänandet av straffet, om det är skäligt med hänsyn till den dömdes

ekonomiska förhållanden och till att verkställigheten ska kunna genomföras på ett

ändamålsenligt sätt.

Bidrag för resor ska beräknas med utgångspunkt i 15 § Kriminalvårdens

föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2019:1) om inledande av verkställighet av

fängelsestraff och strafftidsberäkning.

Denna författning träder i kraft den 1 april 2019.

På Kriminalvårdens vägnar

1 Senaste lydelse av 27 § (KVFS 2011:13)

1

NILS ÖBERG

Lennart Palmgren

2

KVFS

2019:x