LIFS 2004:1

Lotteriinspektionens föreskrifter om tillståndsgivning för bingospel

Lotteriinspektionens författningssamling

Utgivare: Jan Nyrén, Lotteriinspektionen, Box 713, 645 59 Strängnäs

ISSN

LIFS 2004:1

Lotteriinspektionens föreskrifter om tillståndsgivning för bingospel;

beslutade den 26 november 2004.

Med stöd av 4 c § lotteriförordningen (1994:1451) föreskriver Lotteriinspektionen följande.

Tillämpningsområde

1 § Dessa föreskrifter tillämpas vid prövning av tillstånd att anordna bingospel enligt 22 §

första stycket 4 och andra stycket lotterilagen (1994:1000).

Beräkning av skälig avkastning m.m.

2 § Vid beräkning av skälig avkastning på bingospelet och i förekommande fall

värdeautomatspelet skall samtliga kostnader och intäkter hänförliga till dessa verksamheter

beaktas.

För intäkter på värdeautomatspelet som anges i första stycket är det den andel som tillfaller

bingospelsarrangören enligt gällande avtal med AB Svenska Spel som skall beaktas.

3 § Om det förekommer spel på värdeautomater i spellokalen skall länsstyrelsen tillställa

Lotteriinspektionen uppgift om bingospelets totala omsättning och vinstutbetalning.

________________________

Denna författning träder i kraft den 1 januari 2005

På Lotteriinspektionens vägnar

LENA JÖNSSON

Jan

Nyrén