LIFS 2013:1

Lotteriinspektionens föreskrifter om spelkonsekvensanalys

1

Lotteriinspektionens författningssamling

Utgivare: Johan Röhr, Lotteriinspektionen, Box 199, 645 23 Strängnäs.

ISSN

Lotteriinspektionens föreskrifter om

spelkonsekvensanalys;

beslutade den 20 augusti 2013.

Med stöd av 2 § andra stycket och 4 b §lotteriförordningen (1994:1451)

föreskriver Lotteriinspektionen följande.

Tillämpningsområde

1 §

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser som ska bidra till att mini-

mera risken för att spel och lotterier ger upphov till sociala skadeverkningar

som överdrivet spelande och spelberoende i samband med sådana tillstånds-

pliktiga lotterier som avses i 21 a § lotterilagen (1994:1000).

Föreskrifterna tillämpas inte på lotterier där värdet av högsta vinsten upp-

går till högst 1/60 prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkrings-

balken och vinsterna bara utgörs av varor eller tjänster.

Krav på spelkonsekvensanalys

2 §

Den som hos Lotteriinspektionen ansöker om tillstånd att anordna

sådant lotteri som avses i 21 a § lotterilagen (1994:1000) ska till ansökan

bifoga en spelkonsekvensanalys.

Detsamma gäller den som redan har ett

sådant tillstånd och som inom ramen för detta vill erbjuda en ny spelform

som inte omfattas av en tidigare inlämnad spelkonsekvensanalys.

En spelkonsekvensanalys innehåll

3 §

En spelkonsekvensanalys ska innehålla en beskrivning och bedömning

av

1. arrangörens affärsmodell,

2. lotteriets tillgänglighet vad gäller distributionssätt,

3. lotteriets målgrupp,

4. om lotteriet kommer att rekrytera helt nya spelare,

5. lotteriets volatilitet (dvs. om spelaren vinner mindre summor ofta eller

om spelaren vinner sällan och stort),

6. eventuella moment i spelet där spelaren kan få intryck av att vara nära att

vinna utan att vara närmare än vad som är den statistiska sannolikheten

för vinst,

7. tid mellan insats och utfall i lotteriet,

8. planerade reklam- och marknadsföringsåtgärder,

LIFS 2013:1

Utkom från trycket

den 9 september 2013

837905 LIFS 1 2013.fm Page 1 Thursday, September 5, 2013 8:38 AM

2

LIFS 2013:1

Elanders Sverige AB, 2013

9. ingående spelansvarsåtgärder (mot sociala skadeverkningar som över-

drivet spelande och spelberoende), och

10. vilken uppföljning och övervakning som planeras avseende spelansvars-

åtgärder.

Spelkonsekvensanalysen ska även innehålla en sammanfattande bedömning

av risken för att lotteriet ger upphov till sociala skadeverkningar som över-

drivet spelande och spelberoende.

4 §

Lotteriinspektionen kan besluta att en spelkonsekvensanalys inte behö-

ver ges in eller innehålla alla de bedömningar och beskrivningar som anges i

3 § om ansökan rör ett lotteri som i allt väsentligt är detsamma som ett som

sökanden tidigare har anordnat.

Om det föreligger särskilda skäl kan Lotteriinspektionen även i andra fall

än det som avses i första stycket besluta att en spelkonsekvensanalys inte be-

höver ges in.

Denna författning träder i kraft den 1 oktober 2013.

På Lotteriinspektionens vägnar

HÅKAN HALLSTEDT

Ulrika Skymberg

837905 LIFS 1 2013.fm Page 2 Thursday, September 5, 2013 8:38 AM