LIFS 2014:1

Lotteriinspektionens föreskrifter om upphävande av myndighetens föreskrifter om krav på utrustning som används av anordnare av vissa lotterier som förmedlas med hjälp av elektromagnetiska vågor (LIFS 2002:1)

1

Lotteriinspektionens författningssamling

Utgivare: Johan Röhr, Lotteriinspektionen, Box 199, 645 23 Strängnäs.

ISSN

Lotteriinspektionens föreskrifter om upphävande

av myndighetens föreskrifter om krav på

utrustning som används av anordnare av vissa

lotterier som förmedlas med hjälp av

elektromagnetiska vågor (LIFS 2002:1);

beslutade den 15 april 2014.

Med stöd av 4 b § lotteriförordningen (1994:1451) föreskriver1 Lotteri-

inspektionen att myndighetens föreskrifter om krav på utrustning som

används av anordnare av vissa lotterier som förmedlas med hjälp av elektro-

magnetiska vågor (LIFS 2002:1) ska upphöra att gälla den 15 maj 2014.

På Lotteriinspektionens vägnar

HÅKAN HALLSTEDT

Johan Röhr

1

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett

informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter och beträf-

fande informationssamhällets tjänster (EGT L 204 21.7.1998 s. 37, Celex 398L0034),

ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 98/48/EG (EGT L 217 5.8.1998,

s. 18, Celex 398L0048).

LIFS 2014:1

Utkom från trycket

den 25 april 2014

868940_LIFS_2014-1.fm Page 1 Tuesday, April 22, 2014 3:44 PM

Elanders Sverige AB, 2014

868940_LIFS_2014-1.fm Page 2 Tuesday, April 22, 2014 3:44 PM