LIFS 2014:2

Lotteriinspektionens föreskrifter till skydd för sociala intressen avseende sådana lotterier som avses i 21 a § lotterilagen (1994:1000)

1

Lotteriinspektionens författningssamling

Utgivare: Johan Röhr, Lotteriinspektionen, Box 199, 645 23 Strängnäs.

ISSN

Lotteriinspektionens föreskrifter till skydd för

sociala intressen avseende sådana lotterier som

avses i 21 a § lotterilagen (1994:1000) ;

beslutade den 16 december 2014.

Med stöd av 4 b § lotteriförordningen (1994:1451) föreskriver1 Lotteriin-

spektionen följande.

Tillämpningsområde

1 §

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser till skydd för sociala intres-

sen avseende sådana lotterier som avses i 21 a § lotterilagen.

Föreskrifterna tillämpas inte på lotterier där värdet av högsta vinsten upp-

går till högst 1/60 prisbasbelopp och vinsterna bara utgörs av varor eller

tjänster.

Föreligger särskilda skäl kan Lotteriinspektionen även i andra fall än vad

som anges i andra stycket besluta om undantag från föreskrifterna.

Definitioner

2 §

I denna förordning avses med

Tillståndshavare

den som har tillstånd att anordna lotteri enligt

21 b § lotterilagen (1994:1000)

Tillförlitlig tredje man

den som till följd av avtal har säkerställt identiteten

hos den som vill spela eller någon som har tillgång

till ett register innehållande namn, adress och per-

sonnummer eller annat identifieringsnummer avse-

ende personer med hemvist i Sverige

Prisbasbelopp

prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäk-

ringsbalken

Servicebolag

den som sköter den dagliga driften av lotteriet

Användarvillkor

de villkor tillståndshavaren tillämpar avseende den

som vill delta i lotteriet

Spelregler

de särskilda regler som tillståndshavaren tillämpar

avseende respektive spelform denne erbjuder

1

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett

informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter och beträf-

fande informationssamhällets tjänster (EGT L 204 21.7.1998 s. 37, Celex 398L0034),

ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 98/48/EG (EGT L 217 5.8.1998,

s. 18, Celex 398L0048).

LIFS 2014:2

Utkom från trycket

den 6 februari 2015

2

LIFS 2014:2

Registrering och spelkonto

3 §

Tillståndshavaren ska registrera den som vill delta i lotteriet.

Deltagande i lotteriet får inte medges innan deltagaren accepterat använ-

darvillkor och spelregler.

4 §

Registret ska innehålla uppgift om deltagarens namn, adress och per-

sonnummer eller annat identifieringsnummer samt att deltagaren accepterat

användarvillkor och spelregler.

5 §

Innan deltagande i lotteriet medges ska tillståndshavaren kontrollera att

förutsättningarna i 11 § lotteriförordningen (1994:1451) är uppfyllda och att

geografiska begränsningar för tillståndet iakttas. Att den som vill delta har

fyllt 18 år och vilken adress denne har, ska kontrolleras med tillförlitlig

tredje man. Senast inom tre arbetsdagar ska en bekräftelse av registreringen

ha skickats till den adress kontrollen utvisat.

Kontrollen i första stycket med tredje man kan ersättas av att den som vill

delta i lotteriet befinner sig på samma plats som tillståndshavaren eller den-

nes ombud och denne förvissar sig om deltagaren uppfyller kraven för att få

delta i lotteriet.

6 §

Den som vill delta i lotteriet ska efter registrering tilldelas ett spelkonto

för hantering av insatser och vinster i lotteriet. Deltagare i lotteriet får inte

ges flera spelkonton. Endast fysiska personer får inneha spelkonto. Alla eko-

nomiska transaktioner till och från spelkontot ska registreras.

Föreligger särskilda skäl kan Lotteriinspektionen medge undantag från

kravet på spelkonto.

Spel får inte medges om tillräckliga medel saknas på spelkontot.

7 §

Deltagaren ska aktivt ange och bekräfta sin insats.

8 §

Deltagare i lotteriet ska erbjudas möjlighet att stänga av sig från vidare

spel under viss tid, eller tills vidare. Avstängning tills vidare får hävas först

efter 12 månader.

Deltagare i lotteriet ska även erbjudas möjlighet att begränsa sin speltid,

insatser och insättningar till spelkontot under viss tid. Om deltagaren vill

ändra gjord begränsning ska ändringen gälla omedelbart om ändringen avser

sänkning eller tidigast efter 72 timmar om ändringen avser höjning. Har

gränsen för insättningar nåtts av deltagaren i lotteriet får nya medel tillföras

deltagarens konto först efter 72 timmar.

9 §

Tillståndshavaren ska på sin webbplats erbjuda ett verktyg (självtest)

för att deltagaren ska kunna bedöma sitt spelbeteende. Verktyget ska place-

ras väl synligt och vara åtkomligt från alla sidor på webbplatsen.

Information

10 §

Följande information ska ges till deltagare i lotteriet;

a)

tillståndshavarens namn, organisationsnummer, telefon och e-post-

adress,

b) att personer under 18 år inte får delta i spelen,

3

LIFS 2014:2

c)

riskerna förknippade med spel om pengar,

d) telefonnumret till stödlinjen samt hänvisa till vart spelaren kan få hjälp

med problemspelande,

e)

vem som gett tillståndet,

f)

tillsynsmyndighet samt eventuell kontrollant,

g) lottpris, insats eller motsvarande,

h) eventuella övriga kostnader för deltagande (t.ex. rake),

i)

vinstplan,

j)

vinstandel i procent,

k) i förekommande fall antal lotter eller liknande,

l) tillstånds-/försäljningstid,

m) tid och sätt för offentliggörande av dragningsresultat, samt dag för even-

tuell fördelningsdragning i efterhandsdragna lotterier,

n) lotteriets förmånstagare samt

o) spelregler och användarvillkor.

Ges vinsten inte ut omedelbart ska deltagaren i lotteriet även ges informa-

tion om tid och sätt för vinstutlämning samt om sista vinstutlämningsdag.

Uppgifter om servicebolag får anges endast om det behövs för att deltaga-

ren i lotteriet ska kunna tillvarata sin rätt. I sådant fall får uppgifterna inte

ges en sådan placering eller utformning att det kan ge intryck av att service-

bolaget är den som har tillstånd att anordna lotteri enligt 21 b § lotterilagen

(1994:1000).

11 §

Den information som anges i 10 § ska vara åtkomlig från alla webb-

sidor på tillståndshavarens webbplats.

Den information som anges i 10 § första stycket a, b och d ska finnas på

första webbsidan av webbplatsen, liksom Lotteriinspektionens logotyp med

länk till myndighetens webbplats.

12 §

Innan deltagande i lotteriet medges ska deltagarna informeras om de

särskilda risker som spelet kan medföra. I samband med köp ska sådan infor-

mation samt information om möjlighet till begränsning av deltagande i lotte-

riet enligt 8 § finnas tillgänglig.

13 §

Vid varje köp ska deltagaren erhålla information om saldot på spel-

kontot.

Genom sitt spelkonto ska deltagaren för de senaste tre månaderna ha till-

gång till de lotterier/spel denne deltagit i samt insatser och vinster i dessa.

På begäran ska tillståndshavaren skyndsamt tillhandahålla deltagaren in-

formation om kontohistorik sedan första registreringen hos tillståndshava-

ren.

Marknadsföring av lotteriet

14 §

Av lotter eller motsvarande, informationsmaterial, reklam och lik-

nande för lotteriet ska framgå vem som är tillståndshavare, åldersgräns för

deltagande i lotteriet samt tillstånds- och tillsynsmyndighet.

Uppgifter om servicebolag får anges endast om det behövs för att den som

deltar i lotteriet ska kunna tillvarata sin rätt. I sådant fall får uppgifterna inte

4

LIFS 2014:2

ges en sådan placering eller utformning att det kan ge intryck av att service-

bolaget är tillståndshavare.

15 §

Marknadsföring får inte riktas direkt till deltagare som har stängt av

sig på egen begäran eller blivit avstängda av tillståndshavaren.

Marknadsföring får endast riktas direkt till deltagare som sagt upp sitt

konto om deltagaren i samband med uppsägningen aktivt godkänt det.

16 §

Tillståndshavaren får inte erbjuda pengar eller motsvarande för delta-

gande i lotteriet.

Inte heller får tillståndshavaren låta någon delta i lotteriet utan insats eller

till reducerad insats.

Andra stycket gäller inte om värdet av erbjudandet understiger 1/200 pris-

basbelopp.

Kundtjänst

17 §

Tillståndshavaren ska ha rutiner och bemanning för hantering av kla-

gomål och andra frågor rörande lotteriet.

Utbildning

18 §

Tillståndshavaren ska kontinuerligt utbilda ledning och personal, så-

väl egen som extern, som arbetar med marknadsföring, spelövervakning,

försäljning och kundtjänst. Utbildningen ska syfta till att skapa medvetenhet

och förståelse för riskerna med spel och vilka faktorer som påverkar deltaga-

rens spelbeteende.

Utbildningen enligt första stycket ska innehålla följande moment;

a)

relevant lagstiftning, kännetecken och symptom på spelmissbruk,

b) prevalensen för spelmissbruk i den allmänna populationen,

c)

relationen mellan spelmissbruk och annat missbruk,

d) betydelsen av lotteriets utformning för frågan om spelmissbruk,

e)

effekten av spelmissbruk för spelare, anhöriga och samhälle,

f)

identifiering av sårbara grupper samt

g) vilka befintliga stöd- och vårdformer som finns.

Den hos tillståndshavaren som har till uppgift att föra direkta samtal med

lotteriets deltagare i spelansvarsfrågor ska ha en särskild utbildning för detta,

eller jämförbar dokumenterad erfarenhet av sådana samtal.

19 §

Det ankommer på tillståndshavaren att besluta om och i så fall vilken

modell för kontakt (interventionsteknik) som ska användas i de fall spel-

missbruk identifierats eller misstänks.

20 §

Utbildning enligt 18 § ska baseras på aktuell kunskap och forskning

samt vara föremål för återkommande utvärdering och fortbildning. Till-

ståndshavaren ska tillse att utbildning avseende punkterna b–g har genom-

förts inom sex månader från det att anställning eller uppdrag hos tillstånds-

havaren påbörjades. Information enligt punkten a ska ges vid anställningens

eller uppdragets start. Utbildningen ska upprepas senast vart tredje år.

5

LIFS 2014:2

Tillståndshavaren ska föra en förteckning över den personal som genom-

gått utbildning enligt 18 §.

Övervakning

21 §

Det ska finnas rutiner för att upptäcka förekomsten av fusk, otillåtet

samarbete mellan deltagare och försök till otillåtet samarbete mellan delta-

gare och andra överträdelser av användarvillkoren och spelreglerna.

Det ska vara möjligt för deltagare i lotteriet att omedelbart kunna rappor-

tera fusk, otillåtet samarbete mellan deltagare och försök till otillåtet samar-

bete mellan deltagare och andra överträdelser av användarvillkoren och spel-

reglerna.

22 §

Det ska finnas rutiner för att upptäcka och motverka onormalt spe-

lande i syfte att förhindra vinning genom att manipulera de händelser till-

ståndshavaren erbjuder spel på.

Information till Lotteriinspektionen

23 §

Tillståndshavaren ska månadsvis rapportera lotteriets omsättning,

vinstutbetalningar, antal spelkonton, incidenter, marknadsföringsplaner och

förändringar i lotteriet i förhållande till vad som gällde vid tiden för ansökan.

Tillståndshavaren ska omedelbart rapportera;

a)

incidenter som påverkat spelet,

b) ändringar av användarvillkor och

c)

ändringar av spelregler.

Övergångsregler

Den som vid ikraftträdandet genomgått utbildning som motsvarar den som

avses i 18 § ska genomgå ny sådan utbildning senast tre år från ikraftträdan-

det.

Denna författning träder i kraft den 1 juli 2015.

På Lotteriinspektionens vägnar

HÅKAN HALLSTEDT

Johan Röhr