LIFS 2016:1

Lotteriinspektionens föreskrifter om avgifter för kontroll och tillsyn;1

1

Lotteriinspektionens författningssamling

Utgivare: Johan Röhr, Lotteriinspektionen, Box 199, 645 23 Strängnäs.

ISSN

Lotteriinspektionens föreskrifter

om avgifter för kontroll och tillsyn; 1

beslutade den 14 juni 2016.

Med stöd av 4 d och 8 §§lotteriförordningen (1994:1451) samt 6 § auto-

matspelsförordningen (2004:1062) föreskriver Lotteriinspektionen följande.

Tillämpningsområde

1 §

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om avgifter för den tillsyn

som Lotteriinspektionen utövar enligt 48 § lotterilagen (1994:1000), 14 §

kasinolagen (1999:355) och 7 § lagen (1982:636) om anordnande av visst

automatspel.

Betalningsansvarig

2 §

Av 8 § lotteriförordningen (1994:1451) och 6 § automatspelsförord-

ningen (2004:1062) framgår att det är den som är tillståndshavare för det

som Lotteriinspektionen utövar tillsyn över som ska betala avgifterna till

Lotteriinspektionen enligt dessa föreskrifter.

Beräkning av avgift

3 §

För respektive kontroll- och tillsynsområde fastställer Lotteriinspektio-

nen den timkostnad eller princip som ligger till grund för debitering av av-

gift.

Förteckning över timkostnad och beräkningsprinciper för avgift för kon-

troll och tillsyn av olika tillstånd finns i bilaga 1.

4 §

Bestämmelser om skyldighet för anordnare av ett lotteri att betala

arvode till förordnad kontrollant finns i 49 § lotterilagen (1994:1000).

Betalning

5 §

Avgift enligt 3 § ska betalas månadsvis till Lotteriinspektionen mot

faktura.

1

Senaste författning i ämnet LIFS 2015:2.

LIFS 2016:1

Utkom från trycket

den 11 juli 2016

2

LIFS 2016:1

Denna författning träder i kraft den 1 augusti 2016, då inspektionens före-

skrifter (LIFS 2015:2) om avgifter för kontroll och tillsyn ska upphöra att

gälla.

På Lotteriinspektionens vägnar

HÅKAN HALLSTEDT

Johan Röhr

3

LIFS 2016:1

Bilaga 1

(till LIFS 2016:1)

Timkostnad/beräkningsprincip per spelform/tillstånd

Spelform/tillstånd

Princip för avgift

1. Automatspel, roulettspel, tär-

ningsspeloch kortspel enligt lotteri-

lagen (1994:1000), samt automat-

spel enligt 1 § lagen (1982:636) om

anordnande av visst automatspel.

200 kr per månad/spelställe, samt

vid särskild tillsyn, 1 500 kr per

timme (direkt lön samt pålägg),

samt i förekommande fall, kostna-

der för resor, logi, och övriga

kontrollkostnader direkt hänförliga

till tillståndet.

2. Automatspel, roulettspel,

tärningsspel och kortspel enligt

lotterilagen (1994:1000) som anord-

nas på fartyg i internationell trafik.

1 500 kr per timme (direkt lön samt

pålägg), samt i förekommande fall,

kostnader för resor, logi och övriga

kontrollkostnader som är direkt hän-

förliga till tillståndet.

3. Övriga tillstånd enligt lotterilagen

(1994:1000) och kasinospel enligt

kasinolagen (1999:355).

1 500 kr per timme (direkt lön samt

pålägg), samt i förekommande fall,

kostnader för resor, logi och övriga

kontrollkostnader som är direkt

hänförliga till tillståndet.

Elanders Sverige AB, 2016