LIFS 2017:2

Föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

1

Lotteriinspektionens författningssamling

Utgivare: Johan Röhr, Lotteriinspektionen, Box 199, 645 23 Strängnäs.

ISSN

Föreskrifter och allmänna råd om

åtgärder mot penningtvätt och finansiering av

terrorism;

beslutade den 17 oktober 2017.

Lotteriinspektionen föreskriver1 följande med stöd av 4 f § tredje stycket lot-

teriförordningen (1994:1451), 18 § första stycket 1 och 3–16 samt 20 § för-

sta stycket förordningen (2009:92) om åtgärder mot penningtvätt och finan-

siering av terrorism.

1 kap. Tillämpningsområde och definitioner

Tillämpningsområde

1 §

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om de åtgärder som fysiska

och juridiska personer som bedriver sådan verksamhet som anges i 1 kap.

2 §14 och 15 lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansie-

ring av terrorism ska genomföra för att förhindra att verksamheten utnyttjas

för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Föreskrifterna anger närmare

bestämmelser om bl.a. den allmänna riskbedömningen, riskklassificering av

kunder, rutiner och riktlinjer, utbildning och skydd av anställda, intern kon-

troll samt registrering av ombud.

2 §

Följande speltjänster undantas från tillämpningen av lagen (2017:630)

om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

1. lotterier som bedrivs med stöd av tillstånd eller registrering enligt 16

och 17 §§ lotterilagen (1994:1000) och som anordnas av en sammanslutning

som är verksam huvudsakligen inom endast en kommun eller när lotteriet

bedrivs i flera kommuner inom ett län, och

2. bingospel som bedrivs med tillstånd från Lotteriinspektionen enligt

42 § första stycket andra meningen lotterilagen.

3 §

Följande speltjänster undantas från tillämpningen av 2–7 kap. lagen

(2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och

kravet på registrering i 48 b § lotterilagen (1994:1000)

1

Europaparlamentets och rådets direktiv nr (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om

åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller

finansiering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning

(EU) nr 648/2012 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv

2005/60/EG och kommissionens direktiv 2006/70/EG.

LIFS 2017:2

Utkom från trycket

den 8 november 2017

2

LIFS 2017:2

1. lotterier som bedrivs med tillstånd enligt 16 § lotterilagen och som be-

drivs i mer än ett län,

2. penningautomater och värdeautomater som bedrivs med stöd av till-

stånd enligt 26 § lotterilagen,

3. roulett-, tärnings- och kortspel som bedrivs med tillstånd enligt

3234 §§lotterilagen,

4. bingospel som bedrivs med tillstånd från länsstyrelsen enligt 42 § första

stycket första meningen lotterilagen,

5. egentliga lotterier enligt 4 § lotterilagen som bedrivs med tillstånd

enligt 45 § lotterilagen och som distribueras genom ombud.

Definitioner

4 §

I dessa föreskrifter används samma definitioner som i lagen (2017:630)

om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och i lotterilagen

(1994:1000), om inte annat anges.

I dessa föreskrifter avses med

1. anordnare: verksamhetsutövare som tillhandahåller speltjänster enligt

1 kap. 2 § 14 och 15 lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av

terrorism,

2. försäljningsställe: den eller de platser där ombudet tillhandahåller

anordnarens lotteri,

3. risk: med risk avses i dessa föreskrifter risken för att speltjänster utnytt-

jas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

2 kap. Riskbedömning, rutiner och riktlinjer

Den allmänna riskbedömningen

1 §

Anordnaren ska kartlägga och bedöma riskerna i sin verksamhet enligt

2 kap.1 och 2 §§ lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finan-

siering av terrorism.

Riskbedömningen ska omfatta anordnarens spelprodukter och speltjänster

samt övriga faktorer som är relevanta för verksamheten.

Allmänt råd:

En övrig faktor som kan vara relevant för verksamheten är när en

affärsförbindelse uppstår.

2 §

Anordnaren ska identifiera vilka av de speltjänster som anordnaren till-

handahåller, som inte är undantagna enligt 1 kap. 2 och 3 §§, som kan utnytt-

jas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Anordnaren ska beskriva vilka hot som är relevanta för anordnarens spel-

tjänster och vilka egenskaper de olika speltjänsterna har som gör dem sår-

bara för försök till att utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terro-

rism.

Den allmänna riskbedömningen ska innehålla en värdering av identifie-

rade risker i syfte att möjliggöra för att åtgärder för att förhindra penning-

tvätt och finansiering av terrorism sätts in där riskerna är som störst.

3

LIFS 2017:2

Allmänt råd:

Vid den allmänna riskbedömningen kan följande faktorer tyda på låg

risk

1. låg intensitet av transaktioner,

2. liten omfattning (omsättning),

3. låg vinståterbetalning, eller

4. låga insats- och vinstnivåer.

Vid den allmänna riskbedömningen kan följande faktorer tyda på hög

risk

1. möjlighet till anonymt spel,

2. spel där spelare spelar mot varandra,

3. användning av ny teknik för betalning och distribution,

4. spel på distans, eller

5. gränsöverskridande spel.

3 §

Vid riskklassificering av kunden kan ovanliga eller irrationella spel-

mönster, ovanligt stora transaktioner och ovilja att svara på kundkännedoms-

frågor tyda på hög risk, liksom när tveksamhet råder avseende sätt och un-

derlag för identifiering av kunden eller liknande.

4 §

En anordnare ska uppdatera sin riskbedömning innan nya eller väsent-

ligt förändrade spelprodukter eller speltjänster införs.

Interna rutiner

Kundkännedom

5 §

Anordnaren ska ha dokumenterade rutiner och riktlinjer som beskriver

de åtgärder som ska vidtas för kundkännedom enligt 3 kap. 7–13 §§ lagen

(2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Övervakning och rapportering

6 §

Anordnaren ska ha dokumenterade rutiner och riktlinjer för övervak-

ning och rapportering enligt 4 kap.13 §§ lagen (2017:630) om åtgärder mot

penningtvätt och finansiering av terrorism.

Anordnaren ska ha dokumenterade rutiner och riktlinjer för att upptäcka

och bedöma aktiviteter och transaktioner som i sin tur kan leda till att en

kunds riskprofil justeras.

För speltjänster som inte registreras ska anordnaren ha dokumenterade

rutiner och riktlinjer för manuell övervakning.

Lämplighetsprövning

7 §

Anordnarens rutiner enligt 2 kap. 13 § lagen (2017:630) om åtgärder

mot penningtvätt och finansiering av terrorism ska säkerställa att anställda,

uppdragstagare och andra personer som på liknande grund deltar i verksam-

heten är lämpliga för de uppgifter de förväntas utföra och har sådan kunskap

4

LIFS 2017:2

om området penningtvätt och finansiering av terrorism som är lämplig med

hänsyn till personens uppgifter och funktion.

Rutinerna ska dessutom innehålla en beskrivning av hur anordnaren i

övrigt säkerställer att en person är lämplig för de uppgifter den förväntas

utföra.

3 kap. Utbildning och skydd av anställda

1 §

Utbildning enligt 2 kap. 14 § lagen (2017:630) om åtgärder mot pen-

ningtvätt och finansiering av terrorism ska utformas utifrån de risker som

anordnaren identifierat i sin verksamhet.

Utbildningens innehåll och frekvens ska anpassas till den anställdes upp-

gifter och funktion i frågor som rör åtgärder mot penningtvätt och finansie-

ring av terrorism. Om anordnarens allmänna riskbedömning uppdateras eller

på annat sätt ändras ska utbildningen justeras på lämpligt sätt.

Anställda ska utöver det som anges i första och andra styckena även

löpande informeras om trender, mönster och metoder samt annan informa-

tion som är relevant för att förhindra penningtvätt och finansiering av terro-

rism.

2 §

Anordnaren ska dokumentera den utbildning som genomförs.

Av dokumentationen ska minst utbildningens innehåll, namn på deltagare

samt datum för utbildningen framgå.

3 §

Anordnaren ska kontinuerligt identifiera, granska och analysera vilka

hot eller fientliga åtgärder som kan uppkomma mot anställda, uppdrags-

tagare och andra personer som på liknande grund deltar i verksamheten.

Anordnaren ska utifrån innehållet i den allmänna riskbedömningen, hot-

bild, verksamhetens art och liknande omständigheter utreda incidenter och

använda denna kunskap för att uppdatera de rutiner som ska finnas för

fysiskt skydd och förbud mot repressalier enligt 2 kap. 15 § lagen

(2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

4 kap. Åtgärder för kundkännedom

Identitetskontroll av kunden

1 §

Anordnaren ska vid kontroll av en kunds identitet enligt 3 kap. 7 §

lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

vidta följande åtgärder

1. kontrollera kundens identitet genom svenskt körkort, svenskt pass eller

ett svenskt certifierat identitetskort,

2. om en kund saknar svensk identitetshandling ska anordnaren kontroll-

era kundens identitet mot giltigt pass eller annan giltig identitetshandling.

2 §

Vad som anges i 1 § gäller inte om kunden befinner sig på annan plats

än anordnaren eller dennes ombud. I sådant fall ska identifiering och kontroll

ske genom någon av följande åtgärder

1. kontroll av kundens identitet genom en etablerad och vedertagen elek-

tronisk identifiering eller motsvarande, eller

5

LIFS 2017:2

2. kontroll av kundens identitet genom att kundens namn, adress, person-

nummer eller motsvarande kontrolleras mot externa register, intyg eller

annan motsvarande dokumentation, och

a) anordnaren skickar en bekräftelse till kundens folkbokföringsadress

eller motsvarande, eller

b) kunden skickar in en vidimerad kopia av identitetshandlingar till anord-

naren.

Åtgärder som krävs för kundkännedom i det enskilda fallet

3 §

Kan det antas att det föreligger låg risk för penningtvätt eller finansie-

ring av terrorism får förenklade åtgärder för kundkännedom vidtas.

Med förenklade åtgärder enligt första stycket avses följande och liknande.

1. Identifiering av kunden sker genom uppgifter som har lämnats av kun-

den utan att dessa kontrolleras gentemot en utomstående källa.

2. Åtgärder för kontroll av kundens identitet sker först efter det att en af-

färsförbindelse etablerats.

3. Minskad frekvens för uppdatering av kundkännedomsinformation, t.ex.

att informationen endast behöver uppdateras om vissa händelser inträffar.

4. Minskad frekvens och intensitet för granskning av transaktioner, t.ex.

att granskning endast behöver göras vid transaktioner över vissa belopps-

gränser. Anordnare måste säkerställa att beloppsgränserna är på en rimlig

nivå.

Om en anordnares speltjänster är väldefinierade och avgränsade får anord-

naren, under längst tre månader, utgå från att en affärsförbindelse innebär

låg risk, om kundens agerande inte tyder på annat.

4 §

Föreligger hög risk för penningtvätt eller finansiering av terrorism ska

skärpta åtgärder för kundkännedom vidtas.

Med skärpta åtgärder enligt första tycket avses minst följande.

1. Inhämtande av ytterligare uppgifter om kunden, såsom uppgifter om

kundens ekonomiska situation och uppgifter om varifrån kundens ekono-

miska medel kommer.

2. Inhämtande av godkännande från behörig beslutsfattare inför beslut om

att ingå eller avbryta en affärsförbindelse.

Allmänt råd

Utöver vad som anges i 4 § kan följande åtgärder vara sådana skärpta

åtgärder som kan vidtas för ökad kundkännedom.

– Ökad frekvens för uppdatering av kundkännedomsinformation

för att säkerställa att informationen är uppdaterad och riktig.

– Ökad frekvens och intensitet för granskning av transaktioner,

t.ex. att granskning alltid ska göras vid transaktioner över vissa

beloppsgränser. Anordnare bör säkerställa att beloppsgränserna är på

en rimlig nivå.

6

LIFS 2017:2

5 kap. Övervakning och rapportering

1 §

Anordnarens system enligt 4 kap. 7 § lagen (2017:630) om åtgärder

mot penningtvätt och finansiering av terrorism ska vara utformat så att upp-

gifter kan lämnas digitalt i ett strukturerat och bearbetningsbart format och

på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av uppgifterna.

6 kap. Bevarande av handlingar och uppgifter

1 §

Anordnaren ska bevara handlingar och uppgifter på ett säkert sätt

enligt 5 kap. 3 § lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finan-

siering av terrorism. Handlingar och uppgifter enligt första stycket ska vara

daterade.

Handlingar och uppgifter som ska bevaras enligt första stycket ska vara

sökbara och enkla att identifiera, ta fram och sammanställa.

2 §

En anordnare ska bevara handlingar och uppgifter i tio år, om

1. handlingen eller uppgifterna kan tyda på penningtvätt, finansiering av

terrorism eller att egendom annars härrör från brottslig handling,

2. omständigheter enligt 1 har rapporterats till Polismyndigheten enligt

4 kap.3 och 6 §§ lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finan-

siering av terrorism, och

3. en myndighet har uppmärksammat anordnaren om att handlingarna

eller uppgifterna behöver förvaras under en längre tidsperiod.

7 kap. Intern kontroll och anmälningar om misstänkta

transaktioner

Rutiner och riktlinjer för intern kontroll

1 §

En anordnares rutiner och riktlinjer för intern kontroll i verksamheten

enligt 6 kap. 1 § första stycket lagen (2017:630) om åtgärder mot penning-

tvätt och finansiering av terrorism ska innehålla en beskrivning av

1. de åtgärder som anordnaren vidtar för att kontrollera att verksamheten

bedrivs i enlighet med bestämmelserna i lagen om åtgärder mot penningtvätt

och finansiering av terrorism och dessa föreskrifter,

2. uppgifter och ansvarsområden avseende funktionerna i 7 kap. 3–13 §§

dessa föreskrifter, och

3. hur brister som upptäcks genom intern kontroll ska rapporteras och föl-

jas upp.

Rutiner för modellriskhantering

2 §

Anordnarens rutiner för modellriskhantering enligt 6 kap. 1 § andra

stycket lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av

terrorism, ska innehålla en beskrivning av vilka modeller som omfattas av

rutinerna. Av rutinerna ska framgå med vilka intervall och vid vilka tillfällen

utvärdering och kvalitetssäkring av modellerna ska genomföras, vilken funk-

tion hos anordnaren som ansvarar för genomförande av utvärdering och kva-

litetssäkring och hur genomförandet ska dokumenteras.

7

LIFS 2017:2

Rutinerna ska även innehålla en beskrivning av vilken funktion hos anord-

naren som är behörig att fatta beslut om att ändra de modeller som används

och hur sådana beslut fattas och dokumenteras.

Särskilt utsedd befattningshavare

3 §

Anordnare som föregående verksamhetsår har haft insatser före utbe-

talda vinster om minst 50 miljoner kronor, eller om sådana uppgifter saknas

anordnaren i tillståndsansökan anger uppskattade insatser före utbetalda vin-

ster om minst 50 miljoner kronor, ska ha en särskilt utsedd befattningshavare

enligt 6 kap. 2 § 1 lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finan-

siering av terrorism.

Den särskilt utsedde befattningshavaren ansvarar för att anordnaren upp-

rättar och uppdaterar

1. den allmänna riskbedömningen enligt 2 kap. 1–2 §§ lagen om åtgärder

mot penningtvätt och finansiering av terrorism, och

2. interna och gemensamma rutiner och riktlinjer enligt 2 kap. 8–10 och

1315 §§ samma lag.

Centralt funktionsansvarig

4 §

Om de förutsättningar som anges i 3 § första stycket föreligger ska

anordnaren utse en centralt funktionsansvarig enligt 6 kap. 2 § 2 lagen

(2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Den centralt funktionsansvarige ska

1. övervaka och löpande kontrollera att anordnaren uppfyller lagen om

åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, dessa föreskrifter

samt anordnarens rutiner och riktlinjer,

2. ge råd och stöd till anordnarens personal om regler som rör penning-

tvätt och finansiering av terrorism,

3. informera och utbilda berörda personer om regler som rör penningtvätt

och finansiering av terrorism,

4. ansvara för att uppgifter lämnas enligt 4 kap. 6 § lagen om åtgärder mot

penningtvätt och finansiering av terrorism och 5 kap. 1 § dessa föreskrifter,

5. kontrollera och regelbundet bedöma om företagets interna och gemen-

samma rutiner och riktlinjer för att förhindra att verksamheten utnyttjas för

penningtvätt eller finansiering av terrorism, enligt 2 kap. 8–10 och 13–15 §§

lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt den

allmänna riskbedömningen enligt 2 kap. 1 § dessa föreskrifter, är ändamål-

senliga och effektiva, samt

6. lämna rekommendationer till berörda personer baserade på de iakttagel-

ser som funktionen gjort.

5 §

Den centralt funktionsansvarige ska rapportera till styrelse eller verk-

ställande direktör eller motsvarande.

6 §

Den centralt funktionsansvarige kan utse en eller flera personer som

biträder denne samt får delegera befogenheter till dessa.

8

LIFS 2017:2

7 §

Anordnaren får uppdra åt någon annan att utföra den centralt funk-

tionsansvariges arbete. Anordnaren ansvarar dock alltid för den utlagda

verksamheten.

Oberoende granskningsfunktion

8 §

Om de förutsättningar som anges i 3 § första stycket föreligger ska

anordnaren utse en oberoende granskningsfunktion enligt 6 kap. 2 § 3 lagen

(2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Den oberoende granskningsfunktionen ska

1. granska och regelbundet utvärdera om företagets organisation, styr-

ningsprocesser, it-system, modeller, rutiner och riktlinjer är ändamålsenliga

och effektiva,

2. granska och regelbundet utvärdera om verksamheten drivs i enlighet

med företagets interna rutiner och riktlinjer,

3. granska och regelbundet utvärdera om företagets interna kontroll är än-

damålsenlig och effektiv,

4. granska och regelbundet utvärdera tillförlitligheten och kvaliteten på

det arbete som utförs inom företagets övriga kontrollfunktioner,

5. lämna rekommendationer för åtgärder till berörda personer baserade på

de iakttagelser som funktionen gjort, och

6. följa upp att åtgärderna enligt 5 genomförs.

9 §

Den oberoende granskningsfunktionen ska rapportera till styrelse eller

verkställande direktör eller motsvarande.

10 §

Den oberoende granskningsfunktionen ska vara organisatoriskt skild

från de funktioner och områden som den ska övervaka och kontrollera. Med

funktionens oberoende avses att funktionens anställda inte får delta i andra

funktioners arbete eller i den operativa verksamheten.

11 §

Anordnaren får uppdra åt någon annan att utföra den oberoende

granskningsfunktionens arbete. Anordnaren ansvarar för den utlagda verk-

samheten.

Visselblåsningssystemets egenskaper

12 §

Anordnarens rapporteringssystem enligt 6 kap. 4 § lagen (2017:630)

om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ska skydda

anordnarens information från åtkomst från obehöriga, förhindra att informa-

tionen förvanskas eller förstörs och säkerställa att informationen är tillgäng-

lig när den behövs.

Rapporteringssystemet ska möjliggöra att uppgifter kan lämnas anonymt.

9

LIFS 2017:2

8 kap. Registrering av ombud

Ansökan

1 §

Ett ombud som avses i 48 b § lotterilagen (1994:1000) ska enligt 4 f §

första stycket lotteriförordningen (1994:1451) registreras om ansökan visar

att ombudet är lämpligt att tillhandahålla lotterier.

Till ansökan om registrering av ombud ska följande handlingar bifogas

1. utdrag ur Polismyndighetens belastningsregister,

2. skuldutdrag eller skuldfrihetsintyg från Kronofogdemyndigheten,

3. bevis från Bolagsverket om att näringsförbud inte föreligger,

4. konkursfrihetsbevis från Bolagsverket,

5. senaste beskedet om slutlig skatt från Skatteverket, och

6. en lista över ombudets försäljningsställen med adress.

2 §

Är ombudet en juridisk person ska anordnaren tydligt visa vilka som

omfattas av ansökan enligt 4 f § andra stycket 2 lotteriförordningen

(1994:1451).

Avser ansökan en person som inte är folkbokförd i Sverige ska en vidime-

rad kopia av identitetshandling samt motsvarande handlingar enligt 1 §

andra stycket från det land där personen är folkbokförd bifogas.

Utländska handlingar ska skickas in på originalspråk tillsammans med en

översättning till svenska.

Allmänt råd:

Anordnaren kan t.ex. visa vilka som omfattas av ansökan genom att

skicka in registreringsbevis från Bolagsverket eller motsvarande

dokumentation.

3 §

För det fall handlingarna enligt 1 § andra stycket redan finns i ett

ärende där Lotteriinspektionen registrerat ombudet, kan en anordnare hän-

visa till underlaget i det ärendet vid ansökan om registrering.

4 §

Handlingar som efterfrågas i 1 § andra stycket ska vara aktuella och får

inte vara äldre än sex månader vid ansökningstillfället.

Kravet på att uppgiften inte får vara äldre än sex månader gäller inte för

handling som anges i 1 § andra stycket 5 eller handlingar som avses i 3 §.

Utbildning och information till registrerade ombud

5 §

Anordnaren ska säkerställa att det registrerade ombudet återkommande

får utbildning och den information som krävs för att ombudet ska kunna full-

göra anordnarens skyldigheter i frågor som rör penningtvätt och finansiering

av terrorism.

Är det registrerade ombudet en juridisk person omfattas också den perso-

nal hos ombudet som arbetar med försäljning av lotter, förmedling av insat-

ser eller utbetalning av vinster för anordnarens räkning enligt första stycket.

10

LIFS 2017:2

Allmänt råd:

En anordnare kan själv välja tillvägagångssätt och omfattning för

utbildning och information enligt första stycket.

Flera anordnare kan tillsammans genomföra eller arrangera utbild-

ning och informationsinsats för ombud.

6 §

Anordnaren ska säkerställa att utbildning enligt 5 § genomförs inom

tre månader från det att ombudet registrerats.

7 §

Utbildningens innehåll och omfattning ska anpassas efter risken för

penningtvätt och finansiering av terrorism som är förknippad med de aktu-

ella produkterna och transaktionsformerna.

Utbildningen ska minst omfatta de relevanta delarna av lagen (2017:630)

om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, dessa föreskrif-

ter och allmänna råd samt anordnarens interna rutiner och riktlinjer om

åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Dessa föreskrifter och allmänna råd träder i kraft den 1 december 2017.

På Lotteriinspektionens vägnar

CAMILLA ROSENBERG

Johan Röhr

Elanders Sverige AB, 2017