LIFS 2018:2

Lotteriinspektionens föreskrifter och allmänna råd om spelansvar

1

Lotteriinspektionens författningssamling

Utgivare: Johan Röhr, Lotteriinspektionen, Box 199, 645 23 Strängnäs.

ISSN

Lotteriinspektionens föreskrifter och allmänna råd

om spelansvar;

beslutade den 25 juli 2018.

Lotteriinspektionen föreskriver1 följande med stöd av 16 kap. 3 §, 8 § 4, 10 §

1–4, 7 och 11 § 1–2 spelförordningen (2018:1475) och beslutar följande all-

männa råd.

Tillämpningsområde

1 §

Dessa föreskrifter och allmänna råd gäller för den som har licens enligt

spellagen (2018:1138) och innehåller bestämmelser om spelansvar.

Uttryck i föreskrifterna

2 §

De uttryck och benämningar som används i föreskriften har samma be-

tydelse som i spellagen (2018:1138) och spelförordningen (2018:1475).

Undantag från kravet på handlingsplan

3 §

Den som har licens enligt 6 kap. 8 § eller 9 kap. 3 §spellagen

(2018:1138) undantas från kravet på att upprätta en handlingsplan enligt

14 kap. 1 § spellagen.

Utbildning

4 §

Utbildning enligt 14 kap. 14 § spellagen (2018:1138) ska minst inne-

hålla följande moment

1. relevant lagstiftning,

2. kännetecken och symptom på spelproblem,

3. förekomst av spelproblem och spelberoende i befolkningen,

4. relationen mellan spelproblem, spelberoende och annat beroende,

5. betydelsen av ansvarsfullhet vid utformning av spel,

6. effekten av spelproblem och spelberoende för spelare, anhöriga och

samhälle,

7. identifiering av sårbara grupper, och

1

Se Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september

2015 om ett informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande

föreskrifter för informationssamhällets tjänster.

LIFS 2018:2

Utkom från trycket

den 8 augusti 2018

2

LIFS 2018:2

8. vilka befintliga stöd- och vårdformer för spelproblem och spelberoende

som finns.

För anställda som arbetar med omsorgsplikt ska utbildningens innehåll

och frekvens särskilt anpassas efter personernas ansvarsområden.

Innehållet i utbildning enligt första och andra styckena ska dokumenteras.

5 §

Utbildning enligt 4 § ska genomföras inom sex månader från det att an-

ställningen eller uppdraget hos eller för licenshavaren påbörjades.

Information enligt 4 § 1 ska tillhandahållas i samband med anställningens

eller uppdragets start.

Ledning och personal enligt 14 kap. 14 § spellagen (2018:1138) ska utbil-

das minst vart tredje år.

Licenshavaren ska föra en förteckning över personer som genomgått ut-

bildning och när utbildning skett.

6 §

Den som enbart har licens enligt 6 kap. 8 § eller 9 kap. 3 § behöver inte

uppfylla kravet på utbildning enligt 14 kap. 14 § spellagen (2018:1138).

Skydd av spelarnas pengar

7 §

En kund ska i samband med att ett spelkonto öppnas särskilt godkänna

villkor som rör det skydd spelarnas pengar har vid händelse av att licens-

havaren hamnar på ekonomiskt obestånd.

Allmänt råd:

Att särskilt godkänna villkor kan t.ex. ske genom att spelaren

aktivt godkänner de nya användarvillkoren innan inloggning.

Gränser för insättningar, förluster och inloggningstid

8 §

Om förutsättningarna för en licenshavare att erbjuda en spelare att ha

flera spelkonton är uppfyllda ska de av spelaren angivna gränserna enligt

11 kap.3 och 4 §§spelförordningen (2018:1475) gälla för samtliga spelkon-

ton en spelare har hos licenshavaren.

Om licenshavaren erbjuder en spelare att ha flera spelkonton ska licens-

havaren informera spelaren om att gränserna i första stycket avser samtliga

licenshavarens spel och förtydliga vilka spel som omfattas av licenshavarens

licens.

Spelarens insättningar hos licenshavaren ska visas ackumulerat på spela-

rens samtliga separata spelkonton.

9 §

Vid spel på värdeautomater enligt 5 kap. 1 § spellagen (2018:1138)

andra platser än på ett kasino och kommersiellt onlinespel enligt 7 kap. ska

spelaren erbjudas möjligheten att begränsa sin inloggningstid per dag, vecka

och månad.

Om förutsättningarna för en licenshavare att erbjuda en spelare att ha flera

spelkonton är uppfyllda och spelaren väljer att begränsa sin inloggningstid

ska den gälla för samtliga spelkonton en spelare har hos licenshavaren.

3

LIFS 2018:2

Om spelaren vill ändra en gräns enligt första stycket ska ändringen gälla

omedelbart om ändringen avser en förkortning av inloggningstiden och tidi-

gast efter 72 timmar från det att satt tidsgräns löpt ut om ändringen avser en

förlängning.

Självtest

10 §

Ett självtest ska vara konstruerat av en oberoende part.

Ett självtest ska baseras på aktuell kunskap och forskning om problemspe-

lande samt vara föremål för återkommande uppföljning.

Allmänt råd:

Ett allmänt vedertaget självtest är Stödlinjens självtest som

licenshavaren kan länka till.

Information om vinster, förluster och inloggningstid

11 §

Vid spel på värdeautomater på andra platser än på ett kasino enligt

5 kap. 1 § spellagen (2018:1138) ska licenshavaren säkerställa att den som

löser in ett värdebevis är densamme som den som står angiven på värdebevi-

set.

12 §

Vid spel på värdeautomater på andra platser än på ett kasino enligt

5 kap. 1 § spellagen (2018:1138) ska spelaren få regelbundna, tydliga och

varierade meddelanden om vinster och förluster samt information om hur

länge spelaren varit inloggad.

Meddelanden enligt första stycket ska visas så ofta och under så lång tid

som behövs för att motverka överdrivet spelande. Meddelandet ska därefter

bekräftas av spelaren och spelaren ska i samband med bekräftelsen ges möj-

lighet att välja att antingen avbryta eller fortsätta sitt spel.

13 §

Vid onlinespel enligt 7 och 8 kap.spellagen (2018:1138) ska spelaren

få regelbundna, tydliga och varierade meddelanden om vinster och förluster

samt information om hur länge spelaren varit inloggad.

Meddelanden enligt första stycket ska visas så ofta och under så lång tid

som behövs för att motverka överdrivet spelande. Meddelandet ska därefter

bekräftas av spelaren och spelaren ska i samband med bekräftelsen ges möj-

lighet att välja att antingen avbryta eller fortsätta sitt spel.

14 §

Vid spel på värdeautomater på andra platser än på ett kasino enligt

5 kap. 1 § spellagen (2018:1138) ska spelaren vid varje inloggning få tydlig

information om licenshavarens spelansvarsåtgärder, spelarens egna be-

gränsningar enligt 14 kap. 7 § spellagen samt spelarens ackumulerade för-

luster för de senaste tolv månaderna.

15 §

Vid onlinespel enligt 7 och 8 kap.spellagen (2018:1138) ska spelaren

vid varje inloggning få tydlig information om licenshavarens spelansvars-

åtgärder, spelarens egna begränsningar enligt 14 kap. 7 § spellagen samt spe-

larens ackumulerade förluster för de senaste tolv månaderna.

4

LIFS 2018:2

16 §

Vid spel på värdeautomater på andra platser än på ett kasino enligt

5 kap. 1 § spellagen (2018:1138) ska det finnas logotyper som länkar till

självtest, begränsning av insättningar (spelbudget) och bestämmande av in-

loggningstid samt avstängning från spel. Logotyperna tillhandahålls av Spel-

inspektionen och ska vara placerade väl synliga i ett låst fält på värdeauto-

maternas skärmar

17 §

Vid onlinespel enligt 6–8 kap.spellagen (2018:1138) ska det finnas

logotyper som länkar till självtest, begränsning av insättningar (spelbudget)

och bestämmande av inloggningstid samt avstängning från spel. Logoty-

perna tillhandahålls av Spelinspektionen och ska vara placerade i ett låst fält

överst på licenshavarens samtliga webbplatser, mobilanpassade webbplatser,

applikationer och liknande.

Insatser

18 §

Insatser ska anges i svenska kronor.

Utformning av spel

19 §

Ett spel får inte ge intryck av att spelaren genom egen inställning eller

egna val kan påverka sin vinstchans om vinstchansen uteslutande beror på

slumpen.

20 §

Om licenshavaren erbjuder valmöjligheter som påverkar spelets utfall

ska ett meddelande visas för spelaren i minst tre sekunder innan ett automa-

tiskt val görs.

Information till Spelinspektionen

21 §

Den som har licens att tillhandahålla spel på värdeautomater på andra

platser än på ett kasino enligt 5 kap. 1 § eller licens enligt 7 och 8 kap. spel-

lagen (2018:1138) ska för perioden 1 januari till 30 juni varje år och 1 juli till

31 december varje år rapportera följande uppgifter till Spelinspektionen

1. antal registrerade spelare,

2. antal spelare som deltagit i spel om pengar,

3. antal spelare som har sänkt respektive höjt sin gräns i tid respektive

pengar,

4. antal spelare som nått sin gräns i tid respektive pengar,

5. antal genomförda självtester,

6. antal personer som kontaktat licenshavaren gällande problemspelande,

7. antal spelkonton som avslutats av licenshavaren respektive spelaren,

8. antal avstängningar under 24 timmar, viss tid respektive tills vidare,

9. antal spelare som har kontaktats av licenshavaren vid misstänkt eller

identifierat problemspelande,

10. antal av de kontaktade spelarna enligt 9 som minskade sitt spelande

och hur mycket spelandet minskade i genomsnitt i procent,

11. antal av de kontaktade spelarna som enligt 9 valt att stänga av sig för

spel,

5

LIFS 2018:2

12. andel av den totala nettoomsättningen som kommer från 5 procent av

de spelare som har den högsta nettoomsättningen,

13. nettoomsättningen, i genomsnitt och som median, för spelare enligt 12

och

14. hur stor andel av spelare som kontaktats av licenshavaren som är spe-

lare enligt 12.

Uppgifterna i första stycket 1, 2 och 8 ska rapporteras fördelat på kön och

ålder med intervallerna 18–24 år, 25–44 år, 45–64 år och >65 år.

22 §

Den som har licens att tillhandahålla spel på ett kasino enligt 5 kap.

1 § spellagen (2018:1138) ska för perioden 1 januari till 30 juni varje år och

1 juli till 31 december varje år rapportera följande uppgifter till Spelinspek-

tionen

1. antal unika besökare,

2. antal avstängningar, viss tid respektive tills vidare,

3. antal personer med besöksrestriktioner,

4. antal personer som kontaktat licenshavaren gällande problemspelande,

5. antal spelare som har kontaktats av licenshavaren vid misstänkt eller

identifierat problemspelande och

6. antal av de spelarna som kontaktats enligt 5 och därefter valt att stänga

av sig för spel.

Uppgifterna i första stycket ska rapporteras fördelat på kön och ålder med

intervallerna 20–24 år, 25–44 år, 45–64 år och >65 år.

23 §

Rapporter enligt 21 och 22 §§ ska ges in till Spelinspektionen senast

den 20:e efterföljande månad.

1. Dessa föreskrifter och allmänna råd träder ikraft den 1 januari 2020 i

fråga om 12, 14 och 16 §§ och i övrigt den 1 januari 2019.

2. Genom föreskriften upphävs Lotteriinspektionens föreskrifter (LIFS

2013:1) om spelkonsekvensanalys och Lotteriinspektionens föreskrifter

(LIFS 2014:2) till skydd för sociala intressen avseende sådana lotterier som

avses i 21 a § lotterilagen (1994:1000).

3. Lotteriinspektionens föreskrifter (LIFS 2014:2) till skydd för sociala in-

tressen avseende sådana lotterier som avses i 21 a § lotterilagen gäller dock

fortfarande för beslut som har meddelats med stöd av lotterilagen

(1994:1000) före den 1 januari 2019.

På Lotteriinspektionens vägnar

CAMILLA ROSENBERG

Johan Röhr

Elanders Sverige AB, 2018